ZAKON
O AGENCIJAMA I UNUTARNJIM SLUŽBAMA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE


I. TEMELJNE ODREDBE


Članak 1.


Ovim se zakonom uređuju: uvjeti za osnivanje agencija za zaštitu ljudi i imovine (u daljnjem tekstu: agencije), djelatnost agencija, uvjeti za stjecanje certifikata, način poslovanja agencija, obvezatno ustrojavanje zaštitarske službe, unutarnja zaštitarska služba, vođenje evidencija i druga pitanja od važnosti za ustrojavanje i rad agencija i unutarnjih službi za zaštitu ljudi i imovine na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).


Članak 2.


Poslovi zaštite ljudi i imovine gospodarskih društava, ustanova i drugih pravnih osoba (u daljnjem tekstu: pravne osobe) obavljaju se osnivanjem agencija za te poslove ili ustrojavanjem unutarnje zaštitarske službe u pravnoj osobi, sukladno ovome zakonu.
Agencije ne mogu obavljati poslove zaštite ljudi i imovine za potrebe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i upravnih tijela koja obavljaju poslove iz svoje mjerodavnosti na temelju ovlasti utvrđenih posebnim zakonima.
Agencije mogu obavljati poslove fizičke i tehničke zaštite objekata koje koriste upravna tijela i druga upravna tijela na razini Federacije, kantona, grada i općine, ukoliko to nije drukčije uređeno posebnim propisom, kao i zaštitu objekata koje koriste političke stranke.


Članak 3.


Agencija ima svojstvo pravne osobe.


II. DJELATNOST AGENCIJA


Članak 4.


U djelatnost agencije spadaju poslovi koji se odnose na zaštitu ljudi i imovine i obavlja se kao fizička ili tehnička zaštita.
Fizička zaštita, prema ovome zakonu, bliska je zaštita ljudi i imovine od uništenja, oštećenja, krađe i drugih oblika opasnog ili štetnog djelovanja na zdravlje i život ljudi odnosno na imovinu.
Tehnička zaštita, prema ovome zakonu, zaštita je ljudi i imovine tehničkim sredstvima i opremom namijenjenim za te potrebe osim sustava vatrodojave koja je regulirana Zakonom o zaštiti od požara i Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine.
Za zakonit rad agencije odnosno za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite odgovara odgovorna osoba agencije.
Odgovorna osoba upravlja, organizira te obavlja i druge poslove radi zaštite objekata, prostora i osoba koje obavlja agencija.


Članak 5.


Poslovi zaštite ljudi i imovine ne podrazumijevaju uličnu ophodnju.
Pod uličnom ophodnjom podrazumijeva se kretanje jedne ili više osoba radi obavljanja poslova zaštite ljudi ili imovine u naselju, u prometnim objektima, na moru, rijekama ili jezerima, te u industrijskim i prometnim središtima i u turističkim mjestima.


Članak 6.


Agencija ne može imati policijske ovlasti niti ovlasti pravosudnih tijela (sudova, tužiteljstava i dr.), niti može obavljati poslove za domaće ili strane državne obrambene, sigurnosne ili kontraobavještajne službe, kao ni poslove koji spadaju u mjerodavnost tijela unutarnjih poslova.
Agencije se ne mogu organizirati niti udruživati radi činjenja nasilnih i drugih radnji protiv bilo kojih javnih tijela u Bosni i Hercegovini ili činiti radnje kojima se ugrožava teritorijalni integritet ili neovisnost Bosne i Hercegovine ili druge države.

Članak 7.


U obavljanju poslova iz svoje mjerodavnosti, agencije ne mogu primjenjivati operativne metode i sredstva što ih, temeljem posebnih propisa, primjenjuju upravna tijela koja obavljaju poslove iz svoje mjerodavnosti na temelju ovlasti utvrđenih posebnim zakonima.


III. UVJETI I NAČIN OSNIVANJA AGENCIJE

Članak 8.


Za obavljanje poslova zaštite iz članka 4. ovoga zakona osnivaju se agencije.
Agenciju iz stavka 1. ovoga članka mogu osnovati samo pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: osnivač) koje ispunjavaju uvjete predviđene ovim zakonom.
Agencije ne mogu osnivati političke stranke.


Članak 9.


U postupku osnivanja agencije za obavljanje poslova zaštite iz članka 4. ovoga zakona, osnivač je dužan pribaviti odobrenje za rad od mjerodavnoga kantonalnog tijela unutarnjih poslova, a nakon toga mjerodavnome sudu podnijeti zahtjev za upis agencije u sudski registar.
Upis agencije u sudski registar obavlja se kod mjerodavnoga suda prema sjedištu agencije, sukladno propisima o upisu gospodarskih društava u sudski registar, s tim što se u sudski registar može upisati samo agencija s odobrenjem za rad iz stavka 1. ovoga članka, koje se prilaže u privitku zahtjeva za upis u sudski registar.
Agencija koja obavlja poslove zaštite izvan mjesta sjedišta agencije može osnovati podružnicu.
Podružnica iz stavka 3. ovoga članka dužna je pribaviti odobrenje za rad od kantonalnog tijela unutarnjih poslova prema mjestu sjedišta podružnice upisane u sudski registar.


Članak 10.


Agencija koja obavlja poslove zaštite izvan mjesta sjedišta agencije obvezna je osnovati podružnicu ukoliko ima:
1) najmanje pet certificiranih osoba za fizičku ili tehničku zaštitu,
2) odgovarajuća tehnička sredstva i opremu za obavljanje poslova fizičke ili tehničke zaštite.


Članak 11.


Ukoliko je osnivač agencije pravna osoba, odobrenje za rad može biti izdano pod sljedećim uvjetima:
1) za obavljanje poslova fizičke zaštite:
- najmanje pet osoba, od kojih su četiri certificirane osobe za fizičku zaštitu i odgovorna osoba i
- imati odgovarajuća tehnička sredstva i opremu za obavljanje poslova fizičke zaštite;
2) za obavljanje poslova tehničke zaštite:
- najmanje pet osoba, od kojih su četiri certificirane osobe za tehničku zaštitu i odgovorna osoba i
- imati odgovarajuća tehnička sredstva i opremu za obavljanje poslova tehničke zaštite;
3) za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite:
- najmanje devet osoba, od kojih su četiri cerificirane osobe za fizičku zaštitu, četiri certificirane osobe za tehničku zaštitu i odgovorna osoba i
- imati odgovarajuća tehnička sredstva i opremu za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite.
Federalni ministar unutarnjih poslova propisuje tehnička sredstva i opremu za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite iz stavka 1. ovoga članka.


Članak 12.


Ukoliko je osnivač agencije fizička osoba, osim uvjeta utvrđenih članom 11. ovoga zakona, dužan je ispunjavati i sljedeće uvjete:
1) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2) da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, da nije osuđivana za kazneno djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim kaznenih dijela protiv sigurnosti javnog prometa, odnosno da nije oglašena odgovornom za prekršaj protiv javnoga reda i mira s obilježjem nasilja;
3) ne može biti osoba koju je bilo koje tijelo za provedbu zakona u Bosni i
Hercegovini otpustilo zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti i
4) ne može biti osoba koju je COMSFOR smijenio iz vojne službe, sukladno "Naputku stranama".


Članak 13.


Osnivač podnosi zahtjev za dobivanje odobrenja za rad agencije kantonalnom tijelu unutarnjih poslova prema sjedištu agencije.
Zahtjev se podnosi na obrascu koji propisuje federalni ministar unutarnjih poslova.
Uz zahtjev se prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta iz čl. 11. i 12. ovoga zakona.


Članak 14.


Odobrenje za rad izdaje se u obliku rješenja.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalnom ministarstvo) u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.
Rješenje doneseno po žalbi iz stavka 2. ovoga članka konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor kod kantonalnog suda prema sjedištu prvostupanjskog tijela.


Članak 15.


Agencija može početi rad kada dobije rješenje o upisu u sudski registar.
Odobrenje za rad agencije prestaje važiti ako agencija u roku od šest mjeseci od dana dobivanja odobrenja ne počne raditi.


Članak 16.


Poslove zaštite iz mjerodavnosti agencije mogu obavljati samo osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
1) da su državljani Bosne i Hercegovine;
2) da imaju certifikat za obavljanje poslova zaštite;
3) da su tjelesno i duševno sposobne obavljati poslove zaštite;
4) da imaju najmanje srednju školu, s tim što osoba koja obavlja poslove tehničke zaštite ima odgovarajuću školu tehničkog smjera, a odgovorna osoba najmanje višu školsku spremu;
5) da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, da nije osuđivana za kazneno djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim kaznenih djela protiv sigurnosti javnog prometa, odnosno da nije oglašena odgovornom za prekršaj protiv javnog reda i mira s obilježjem nasilja;
6) ne može biti osoba koju je bilo koje tijelo za provedbu zakona u Bosni i
Hercegovini otpustilo zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti i
7) ne može biti osoba koju je COMSFOR smijenio iz vojne službe, sukladno "Naputku stranama".
Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na odgovornu osobu agencije, kao i na osobe koje obavljaju poslove fizičke i tehničke zaštite.
Federalni ministar unutarnjih poslova, u suradnji s federalnim ministrom zdravstva, propisuje kriterije za provjeru zdravstvene sposobnosti iz točke 3) stavak 1. ovoga članka.
Kantonalno tijelo unutarnjih poslova pribavlja dokaz o činjenicama iz točke 5) stavak 1. ovoga članka po službenoj dužnosti.


IV. UVJETI ZA STJECANJE CERTIFIKATA

Članak 17.


Certifikat za obavljanje poslova zaštite iz članka 4. ovoga zakona može steći osoba koja pohađa odgovarajuću obuku za obavljanje tih poslova i položi ispit iz te obuke.
Obuka iz stavka 1. ovoga članka izvodi se prema programu koji utvrdi federalni ministar unutarnjih poslova, u suradnji s dekanom Fakulteta kriminalističkih znanosti.
Organiziranje i izvođenje obuke obavlja Federalno ministarstvo i Fakultet kriminalističkih znanosti, u suradnji s kantonalnim tijelima unutarnjih poslova.
Obuke iz stavka 1. ovoga članka oslobođene su osobe koje su najmanje tri godine obavljale dužnost policijskog službenika, sudskog ili zatvorskog policajca ili vojnog policajca, o čemu federalni ministar unutarnjih poslova donosi posebno rješenje, s tim što su dužne pristupiti polaganju ispita iz stavka 6. ovoga članka.
Rješenje iz stavka 4. ovoga članka konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor kod kantonalnog suda prema sjedištu prvostupanjskog tijela.
Kandidati koji završe obuku pristupaju polaganju ispita pred povjerenstvom koje imenuje federalni ministar unutarnjih poslova.
Osobi koja položi ispit Federalno ministarstvo izdaje certifikat (uvjerenje).


Članak 18.


Obuku za stjecanje certifikata mogu pohađati osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
1) da su državljani Bosne i Hercegovine;
2) da su tjelesno i duševno sposobne za obavljanje poslova zaštite;
3) da imaju najmanje srednju školu, s tim što osoba koja obavlja poslove tehničke zaštite ima odgovarajuću školu tehničkog smjera, a odgovorna osoba najmanje višu školsku spremu;
4) da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, da nije osuđivana za kazneno djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim kaznenih djela protiv sigurnosti javnoga prometa, odnosno da nije oglašena odgovornom za prekršaj protiv javnoga reda i mira koji ima obilježje nasilja;
5) ne može biti osoba koju je bilo koje tijelo za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini otpustilo zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti i
6) ne može biti osoba koju je COMSFOR smijenio iz vojne službe, sukladno "Naputku stranama".
Pohađanje obuke za stjecanje certifikata odvija se podnošenjem zahtjeva za pohađanje obuke kantonalnom tijelu unutarnjih poslova prema mjestu prebivališta zainteresirane osobe.
Uz zahtjev se prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.
O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka kantonalno tijelo unutarnjih poslova odlučuje donošenjem rješenja.
Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od osam dana od dana primitka rješenja.
Kantonalno tijelo unutarnjih poslova dužno je dostaviti primjerak rješenja iz stavka 4. ovoga članka Federalnom ministarstvu, radi organiziranja obuke.


Članak 19.


Certifikat se izdaje za obavljanje poslova fizičke zaštite, tehničke zaštite i za obavljanje poslova odgovorne osobe.
Federalno ministarstvo propisuje oblik i sadržaj certifikata iz stavka 1. ovoga članka.


V. NAČIN POSLOVANJA AGENCIJE


1. Sklapanje ugovora


Članak 20.

Agencija može obavljati poslove zaštite samo na temelju ugovora sklopljenog u pisanome obliku s pravnom ili fizičkom osobom.
Ugovorom se precizno utvrđuju prava i obveze ugovornih stranaka.
Agencija je obvezna obavijestiti mjerodavno tijelo unutarnjih poslova o sklopljenim ili raskinutim ugovorima iz stavka 1. ovoga članka u roku od sedam dana od dana njihova sklapanja odnosno raskidanja.


Članak 21.


Zabranjeno je obavljanje poslova zaštite na temelju ugovora o djelu.


Članak 22.


Osobe angažirane za obavljanje poslova zaštite iz članka 4. ovoga zakona u radnom su odnosu u agenciji.


2. Način obavljanja poslova fizičke zaštite


Članak 23.


Poslove fizičke zaštite obavljaju čuvari tako što izravno poduzimaju ovim zakonom dopuštene mjere i radnje radi sprečavanja i otkrivanja štetnih pojava i protupravnih radnji koje mogu nanijeti štete imovini predviđene člankom 4. stavak 2. ovoga zakona, odnosno koje mogu ugroziti život ili tijelo osobe koju štite ili kada je došlo do većeg narušavanja javnoga reda i mira.


Članak 24.


Agencija koja obavlja fizičku zaštitu može posjedovati vatreno oružje kratke cijevi za najviše jednu polovinu svoga osoblja, a koje će čuvari nositi za samoobranu.
Agencija koja obavlja poslove prijevoza novca i drugih dragocjenosti ima pravo na svako blindirano/oklopno vozilo za koje posjeduje odgovarajuće odobrenje Federalnoga ministarstva nabaviti najviše jedno oružje dugačke cijevi, poluautomatskog načina okidanja (sačmarica, pumparica), do pet metaka u okviru, čija cijev nije kraća od 50 cm.
Kantonalno tijelo unutarnjih poslova izdaje odobrenje, sukladno stavku 1. ovoga članka, na temelju suglasnosti Federalnoga ministarstva, kao i za oružje dugačke cijevi ukoliko je to predviđeno kantonalnim propisima.
U smislu ovoga zakona, vatrenim oružjem kratke cijevi smatra se vatreno oružje koje ima cijev čija duljina ne prelazi 20 cm, a cijela duljina oružja ne prelazi 30 cm, koje se automatski puni svakoga puta kada se ispali metak i koje može ispaliti samo jedan metak jednim pritiskom okidača.
Kalibar vatrenoga oružja može biti najviše do 9 mm. Oružje neće imati prigušivač.
Agencija će nabavljati vatreno oružje sukladno važećim zakonima kojima se uređuje način nabave oružja i streljiva.


Članak 25.


Agencije su dužne organizirati periodičnu provjeru sposobnosti rukovanja oružjem i provjeru zdravstvene i psihofizičke sposobnosti svojih zaposlenika.
Federalni ministar unutarnjih poslova propisat će način organiziranja periodične provjere sposobnosti rukovanja oružjem i provjere zdravstvene i psihofizičke sposobnosti zaposlenika agencije.
Federalni ministar unutarnjih poslova donijet će propis o načinu uporabe vatrenog oružja iz članka 24. ovoga zakona te o načinu uporabe fizičke sile iz članka 28. ovoga zakona.

Članak 26.


Poslove fizičke zaštite novčanih riznica, praćenje, osiguranje prijevoza novca i prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, poslove zaštite pravnih osoba u čijoj strukturi kapitala Federacija ima vlasnički udio, kao i pravnih osoba koje proizvode, rabe i skladište radioaktivne tvari, eksploziv, nuklearno gorivo i otpatke te za ljude i čovjekov okoliš druge opasne i štetne tvari, mogu obavljati samo agencije ili unutarnje zaštitarske službe iz članka 38. ovoga zakona koje uz odobrenje za rad dobiju posebno odobrenje Federalnoga ministarstva.


3. Prava i dužnosti čuvara


Članak 27.


Čuvari koji obavljaju poslove fizičke zaštite objekata, prostora i imovine ovlašteni su za poduzimanje sljedećih radnji:
1) upozoriti osobu da se udalji iz osiguravanog prostora ili objekta, ako se neovlašteno nalazi ili zadržava u tom prostoru odnosno objektu;
2) spriječiti neovlaštenoj osobi ulazak u osiguravani prostor ili objekt;
3) zadržati osobu zatečenu u osiguravanom prostoru ili objektu u činjenju kaznenog dijela do dolaska policije;
4) spriječiti neovlašten ulazak odnosno izlazak vozila ili osobe s prtljagom iz osiguravanog prostora ili objekta, kao i obaviti pregled tih vozila i osoba;
5) upozoriti osobu da se udalji iz prostora ili objekta koji se osigurava ukoliko je došlo do većeg narušavanja javnoga reda i mira, u protivnom će zadržati tu osobu do dolaska policije.
U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka čuvar može uporabiti najmanju potrebnu silu i o uporabljenoj sili odmah upoznati odgovornu osobu agencije.
Čuvar koji zadrži osobu iz točke 3) i 5) stavak 1. ovoga članka dužan je odmah o tome izvijestiti policiju i upoznati je o razlozima zadržavanja te postupati prema uputama dobivenim od policije do njezina dolaska.


Članak 28.


Čuvar može u obavljanju poslova fizičke zaštite uporabiti fizičku silu i druga zakonom dopuštena sredstva samo ako na drugi način ne može odbiti protupravni i izravni napad kojim se ugrožava njegov život ili život osoba koje osigurava odnosno štiti, ili je napad usmjeren ka uništenju, oštećenju ili otuđenju imovine koju osigurava odnosno štiti.
Uporaba fizičke sile podrazumijeva izvođenje zahvata koji se rabe u vještini obrane radi svladavanja otpora osobe koja fizički napada čuvara, odnosno osobu ili imovinu koje čuvar osigurava odnosno štiti.
Čuvar ne može u obavljanju poslova fizičke zaštite rabiti dodatna sredstva za sprječavanje napada ili vlastite obrane niti uporabiti silu veću od potrebne za odbijanje protupravnog napada.


Članak 29.


Čuvar u obavljanju poslova fizičke zaštite može uporabiti vatreno oružje samo kada je to nužno radi zaštite života osoba koje čuva ili svoga života i ako se izravni protupravni napad prema štićenoj osobi ili prema njemu nije mogao odbiti uporabom fizičke sile, odnosno ako se na drugi način nije mogao odbiti neposredni napad na imovinu koju štiti.
Pri uporabi vatrenog oružja, čuvar je dužan upozoriti osobu protiv koje namjerava uporabiti vatreno oružje.
Zabranjeno je ispaljivanje hitaca upozorenja.
Kada čuvar uporabi fizičku silu ili vatreno oružje pri obavljanju poslova fizičke zaštite, dužan je odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, sačiniti pismeno izvješće i podnijeti ga odgovornoj osobi agencije.
Agencija dostavlja izvješće o uporabi fizičke sile ili vatrenog oružja mjerodavnom tužiteljstvu i kantonalnom tijelu unutarnjih poslova.


4. Način obavljanja poslova tehničke zaštite


Članak 30.


Poslovi tehničke zaštite iz članka 4. stavak 3. ovoga zakona obavljaju se uporabom tehničkih sredstava za sprječavanje protupravnih radnji usmjernih prema osobama ili imovini koji se osiguravaju odnosno štite, a odnose se na sljedeće:
1) protuprovalne, protuprepadne i protudiverzijske tehnike;
2) zaštitu ljudi i čovjekova okoliša;
3) zaštitu podataka i dokumentacije;
4) zaštitu nedopuštenog pristupa u štićene prostore i objekte;
5) zaštitu od unošenja eksplozivnih,ionizirajućih i drugih opasnih tvari i
6) zaštitu od iznošenja odnosno otuđenja štićenih predmeta i stvari.
Tehnička zaštita iz stavka 1. ovoga članka organizira se i obavlja na području štićenoga prostora odnosno štićenih zgrada i drugih objekata, kao i u pratnji i osiguranju tijekom prijevoza štićenih osoba, novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.


Članak 31.


Poslove projektiranja tehničke zaštite može obavljati samo ovlaštena osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti kod mjerodavnoga suda.
Federalni ministar unutarnjih poslova donijet će propis kojim će odrediti: vrste tehničkih naprava, sredstava, opreme i zaštitnodojavnih sredstava koja se mogu rabiti za obavljanje poslova tehničke zaštite iz članka 30. ovoga zakona, način i postupak njihove ugradnje, ispravnosti održavanja i projektiranja, kao i uvjete glede stručne spreme osoba zaduženih za obavljanje poslova tehničke zaštite i projektiranja.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federalna vlada) na prijedlog federalnog ministra unutarnjih poslova donijet će propis kojim će odrediti mjere zaštite financijskih institucija.


5. Službena iskaznica


Članak 32.


Osobe koje obavljaju poslove fizičke ili tehničke zaštite dužne su tijekom obavljanja tih poslova nositi službenu iskaznicu, koju osigurava agencija.
Službenu iskaznicu, na zahtjev agencije, izdaje kantonalno tijelo unutarnjih poslova prema sjedištu agencije odnosno podružnice.
Federalni ministar unutarnjih poslova propisuje oblik i sadržaj službene iskaznice.


Članak 33.


Osoba kojoj je prestao radni odnos u agenciji dužna je vratiti službenu iskaznicu agenciji.
Agencija je dužna dostaviti vraćenu službenu iskaznicu kantonalnom tijelu unutarnjih poslova koje ju je izdalo radi uništenja.


6. Radna odora


Članak 34.


Osobe koje obavljaju poslove zaštite iz članka 4. ovoga zakona dužne su tijekom obavljanja tih poslova nositi radnu odoru, koja po boji, kroju i oznakama ne smije biti jednaka policijskoj odori, odori Oružanih snaga Bosne i Hercegovine ili odori službenika drugih tijela vlasti.
Radna odora mora biti na vidnom mjestu označena znakom agencije i na njoj istaknuta službena iskaznica osobe koja je nosi.
Iznimno, čuvari zaduženi za zaštitu fizičkih osoba tijekom obavljanja tih poslova nose civilno odijelo.
Radna odora može se nositi samo tijekom obavljanja poslova fizičke i tehničke zaštite na temelju izdanog radnog naloga.


7. Odgovornost agencije za štetu


Članak 35.


Agencija je dužna nadoknaditi štetu koju njezin zaposlenik prouzroči pri obavljanju ili u svezi s obavljanjem poslova fizičke ili tehničke zaštite ugovornoj stranci ili trećim osobama.
Agencija ima pravo na naknadu isplaćene štete od zaposlenika koji je štetu prouzročio namjerno ili krajnjom nepažnjom.


Članak 36.


Agencija je dužna sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu počinjenu ugovornim strankama ili trećim osobama u obavljanju poslova fizičke ili tehničke zaštite.


VI. OBVEZATNO USTROJAVANJE ZAŠTITARSKE SLUŽBE


Članak 37.


Pravne osobe u čijoj strukturi kapitala Federacija odnosno kanton i općina ima vlasnički udio, pravne osobe koje se bave proizvodnjom, preradom, distribucijom i skladištenjem nafte, naftnih derivata i plina, koje se bave eksploatacijom izvorišta pitke i mineralne vode, proizvodnjom i distribucijom električne energije, koje proizvode, rabe i skladište radioaktivne, eksplozivne i druge opasne i štetne tvari, odnosno koje se bave čuvanjem arhiva i drugih stvari od iznimnoga značaja za znanost i kulturu, kao i novčarske institucije, dužne su ustrojiti zaštitarsku službu sukladno ovome zakonu.
Zaštitarska služba iz stavka 1. ovoga članka može biti ustrojena kao vlastita unutarnja služba ili sklapanjem ugovora s odgovarajućom agencijom.
Subjekti iz stavka 1. ovoga članka obvezni su sačiniti procjenu ugroženosti i elaborat o zaštiti za koje suglasnost daje kantonalno tijelo unutarnjih poslova prema sjedištu pravne osobe odnosno podružnice, osim poslova zaštite iz članka 26. ovoga zakona za koje suglasnost daje Federalno ministarstvo.
Federalna vlada odnosno kantonalna vlada i općinski načelnici odredit će pravne osobe u čijoj strukturi kapitala Federacija odnosno kanton i općina imaju vlasnički udio, koje su obvezne ustrojiti unutarnju zaštitarsku službu.


VII. UNUTARNJA ZAŠTITARSKA SLUŽBA


Članak 38.


Pravne osobe mogu ustrojiti vlastitu unutarnju službu za obavljanje poslova zaštite svoje imovine, objekata i prostora (u daljnjem tekstu: zaštitarska služba).
Poslovi zaštite iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se unutar prostora i objekata u kojima se obavlja djelatnost.


Članak 39.


Mjerodavno tijelo pravne osobe donosi poseban akt kojim se ustrojava zaštitarska služba.
Aktom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se konkretni poslovi fizičke ili tehničke zaštite, određuje službeni prostor, objekti i imovina u kojima će služba obavljati svoje poslove, kao i unutarnji ustroj te službe, s ukupnim brojem čuvara i odgovornom osobom službe.
Kantonalno tijelo unutarnjih poslova daje suglasnost za akt iz stavka 1. ovoga članka o ustrojavanju zaštitarske službe.


Članak 40.


Da bi pravna osoba ustrojila zaštitarsku službu, uz suglasnost iz članka 39. stavak 3. ovoga zakona, potrebno je da od kantonalnog tijela unutarnjih poslova dobije odobrenje za rad.
Suglasnost za akt o ustrojavanju zaštitarske službe i odobrenje za rad izdaju se u obliku rješenja.


Članak 41.

Pravna osoba podnosi zahtjev za dobivanje suglasnosti za akt o ustrojavanju zaštitarske službe i odobrenje za rad kantonalnom tijelu unutarnjih poslova prema sjedištu pravne osobe koja je ustrojila zaštitarsku službu, odnosno prema sjedištu podružnice pravne osobe koja je ustrojila zaštitarsku službu.
Zahtjev se podnosi na obrascu koji propisuje federalni ministar unutarnjih poslova.


Članak 42.


Uz zahtjev iz članka 41. stavak 1. ovoga zakona prilaže se osnivački akt zaštitarske službe i odgovarajući dokazi za utvrđivanje činjenica koje se odnose na sljedeće:
1) za obavljanje poslova fizičke zaštite:
- najmanje pet osoba, od kojih su četiri certificirane osobe za fizičku zaštitu i odgovorna osoba i
- imati odgovarajuća tehnička sredstva i opremu za obavljanje poslova fizičke zaštite;
2) za obavljanje poslova tehničke zaštite:
- najmanje pet osoba, od kojih su četiri certificirane osobe za tehničku zaštitu i odgovorna osoba i
- imati odgovarajuća tehnička sredstva i opremu za obavljanje poslova tehničke zaštite;
3) za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite:
- najmanje devet osoba, od kojih su četiri cerificirane osobe za fizičku zaštitu, četiri certificirane osobe za tehničku zaštitu i odgovorna osoba i
- imati odgovarajuća tehnička sredstva i opremu za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite.


Članak 43.


Primjerak rješenja iz članka 40. stavak 2. ovoga zakona dostavlja se Federalnom ministarstvu u roku od osam dana od dana donošenja rješenja.


Članak 44.


Protiv rješenja iz članka 40. stavak 2. ovoga zakona može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.
Rješenje doneseno po žalbi iz stavka 1. ovoga članka konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor kod kantonalnog suda prema sjedištu prvostupanjskog tijela.


Članak 45.


Odredbe članka 10, članka 15. stavak 2, čl. 16, 20, 24. i 25. ovoga zakona na odgovarajući se način primjenjuju i na zaštitarske službe.


Članak 46.


Poslove unutarnje zaštitarske službe obavljaju čuvari, koji u obavljanju poslova imaju prava i dužnosti utvrđene čl. od 27. do 29. ovoga zakona.
Na čuvare zaštitarskih službi primjenjuju se odredbe čl. 16, 32, 33. i 34. ovoga zakona.


Članak 47.


Ukoliko čuvar u obavljanju poslova zaštitarske službe prouzroči štetu trećim osobama, nastala se šteta nadoknađuje na način propisan člankom 35. ovoga zakona.


VIII. EVIDENCIJE


Članak 48.


Federalno ministarstvo vodi sljedeće evidencije:
1) evidenciju o osobama kojima je izdan certifikat za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite, odnosno certifikat za odgovorne osobe;
2) evidenciju o izdanim posebnim odobrenjima iz članka 26. ovoga zakona i
3) evidenciju o suglasnostima iz članka 24. ovoga zakona.
Kantonalna tijela unutarnjih poslova vode sljedeće evidencije:
1) evidenciju o agencijama kojima je izdano odobrenje za rad;
2) evidenciju o pravnim osobama kojima je izdana suglasnost za akt o ustrojavanju unutarnje zaštitarske službe i odobrenje za rad;
3) evidenciju o osobama kojima je izdana službena iskaznica i evidenciju izdanih i uništenih službenih iskaznica ;
4) evidenciju o odobrenjima za nabavu vatrenog oružja za potrebe rada agencija i unutarnjih zaštitarskih službi i
5) evidenciju o sklopljenim i raskinutim ugovorima.
Agencija odnosno pravne osobe koje imaju vlastitu zaštitarsku službu vode sljedeće evidencije:
1) evidenciju o osobama zaposlenim za obavljanje poslova fizičke zaštite;
2) evidenciju o osobama zaposlenim za obavljanje poslova tehničke zaštite;
3) evidenciju o vatrenom oružju nabavljenom za potrebe osoba koje obavljaju poslove fizičke i tehničke zaštite;
4) evidenciju o osobama koje su zadužile službenu odoru;
5) evidenciju o objektima i prostorima koji se štite tehničkom zaštitom i
6) evidenciju o objektima koji se štite fizičkom zaštitom.


Članak 49.


Federalni ministar unutarnjih poslova propisuje sadržaj, obrasce knjiga i način vođenja evidencija iz članka 48. ovoga zakona.


IX. KOMORA


Članak 50.


Agencije se mogu udruživati u komoru, kao svoju strukovnu udrugu.
Članovi komore mogu biti i zaštitarske službe.
Komora ima svojstvo pravne osobe.


Članak 51.


Komora ima svoj statut.
Statutom se uređuje ustrojstvo, tijela komore i njihove mjerodavnosti, način izbora tijela i druga pitanja od važnosti za ustrojstvo i rad komore.


Članak 52.


Komora skrbi o poboljšanju rada svojih članova, utvrđuje pravila njihova poslovnog ponašanja i može predlagati mjerodavnim tijelima vlasti rješenja za pitanja iz djelokruga agencija odnosno zaštitarske službe.


Članak 53.


Komora donosi kodeks profesionalne etike i mjere za njegovu provedbu.
Kodeks sadrži skup načela kojih su se dužne pridržavati osobe koje obavljaju poslove fizičke i tehničke zaštite u obavljanju tih poslova.
Kodeks iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH" i u kantonalnim službenim glasilima.


X. NADZOR NAD PROVEDBOM OVOGA ZAKONA


Članak 54.


Nadzor nad provedbom ovoga zakona provodi Federalno ministarstvo i kantonalna tijela unutarnjih poslova, sukladno ovome zakonu.


Članak 55.


Kantonalna tijela unutarnjih poslova rješenjem će oduzeti odobrenje za rad agencije i pravnim osobama u sljedećim slučajevima:
1) ako se utvrdi da su podaci na temelju kojih je izdano odobrenje za rad lažni ili krivotvoreni;
2) ako agencija ili pravna osoba u ostavljenom roku ne otkloni nepravilnosti utvrđene rješenjem iz članka 60. ovoga zakona ;
3) ako se u radu agencije utvrdi da ne ispunjava koji od uvjeta iz čl. 11, 12. i 16. ovoga zakona i
4) ako se tijekom rada utvrdi da pravna osoba ne ispunjava neki od uvjeta iz članaka 42. i 45. ovoga zakona.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.


Članak 56.

Kantonalno tijelo unutarnjih poslova dužno je dostaviti pravomoćno rješenje o oduzimanju odobrenja za rad iz članka 55. ovoga zakona mjerodavnom sudu radi brisanja agencije iz sudskog registra, komori i pravnoj osobi.


Članak 57.

Federalno ministarstvo rješenjem će oduzeti posebno odobrenje agenciji odnosno pravnoj osobi koja je ustrojila zaštitarsku službu ukoliko prestane obavljati poslove utvrđene člankom 26. ovoga zakona.
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor kod kantonalnog suda prema sjedištu prvostupanjskog tijela.


Članak 58.


Federalno ministarstvo rješenjem će oduzeti osobi certifikat za obavljanje poslova fizičke ili tehničke zaštite ili certifikat odgovornoj osobi u sljedećim slučajevima:
1) ako se utvrdi da su podaci na temelju kojih je izdan certifikat lažni ili krivotvoreni;
2) ako prestane koji od uvjeta iz članka 16. ovoga zakona i
3) ako osoba postane trajno nesposobna za obavljanje poslova zaštite na temelju nalaza mjerodavne zdravstvene ustanove.
Rješenje o oduzimanju certifikata iz stavka 1. ovoga članka konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor kod kantonalnog suda prema sjedištu prvostupanjskog tijela.


Članak 59.


Inspekcijski nadzor, prema ovome zakonu, provodi Federalno ministarstvo i kantonalna ministarstva unutarnjih poslova.
Federalno ministarstvo provodi inspekcijski nadzor nad poslovima zaštite iz članka 26. ovoga zakona i za pravne osobe iz članka 37. ovoga zakona u čijoj strukturi kapitala Federacija ima vlasnički udio.
Kantonalna ministarstva unutarnjih poslova provode inspekcijski nadzor prema sjedištu agencije odnosno podružnice upisane u sudski registar i prema sjedištu pravnih osoba koje su ustrojile zaštitarsku službu.
U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor provjerava je li agencija osnovana i posluje li sukladno odredbama ovoga zakona, a naročito: ima li odobrenje za rad i obavlja li samo one poslove zaštite koji su uređeni ovim zakonom, ima li rješenje o upisu agencije u sudski registar, je li sklopljen ugovor o radu u pisanome obliku i je li kantonalno ili federalno tijelo unutarnjih poslova obaviješteno o sklopljenom ugovoru sukladno ovome zakonu odnosno o raskinutom ugovoru, ima li elaborat o sigurnosti i procjenu ugroženosti, imaju li sve osobe angažirane za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite certifikat i službenu iskaznicu, provjerava obavlja li se poslovanje primjenom propisanih zaštitnih i sigurnosnih mjera, pregleda evidenciju iz članka 48. stavak 3. ovoga zakona te način čuvanja i nošenja vatrenog oružja, dokaze o osposobljenosti za rukovanje oružjem i o periodičnoj provjeri vezanoj uz rukovanje oružjem i dokaze o periodičnoj provjeri zdravstvene i psihofizičke sposobnosti, kao i odobrenje za nošenje oružja, te druga pitanja od važnosti za poslovanje agencije predviđena zakonom.


Članak 60.


U obavljanju poslova inspekcijskog nadzora inspektor može privremeno, do roka određenog za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, rješenjem zabraniti agenciji odnosno pravnoj osobi koja je ustrojila unutarnju zaštitarsku službu obavljanje poslova fizičke ili tehničke zaštite ukoliko utvrdi:
1) da su u obavljanju poslova zaštite učinjeni teži propusti u provedbi ovoga zakona i drugih propisa;
2) da obavlja djelatnost koja nije previđena rješenjem o upisu u sudski registar;
3) da su za obavljanje poslova fizičke ili tehničke zaštite angažirane osobe koje nemaju certifikat;
4) da nema odobrenja za rad odnosno posebno odobrenje za rad;
5) da nije sklopljen ugovor o radu u pisanome obliku;
6) da nema elaborat o sigurnosti i procjenu ugroženosti.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od osam dana od dana primitka rješenja.
Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
Federalno ministarstvo dužno je donijeti rješenje po žalbi iz stavka 2. ovoga članka u roku od 10 dana od dana zaprimanja žalbe.


X. KAZNENE ODREDBE


Članak 61.


Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj agencija ili pravna osoba koja ima ustrojenu unutarnju zaštitarsku službu:
1) ako u obavljanju poslova zaštite iz svoje mjerodavnosti primjenjuje operativne metode i sredstva ili na način suprotan članku 7. ovoga zakona;
2) ako obavlja poslove zaštite bez odobrenja za rad ili prije dobivanja rješenja o upisu u sudski registar (članak 14);
3) ako za obavljanje poslova zaštite angažira osobe koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 16. ovoga zakona odnosno koje nemaju certifikat (članak 19);
4) ako poslove zaštite iz svoje mjerodavnosti obavlja bez sklopljenog pisanog ugovora (članak 20);
5) ako poslove zaštite obavlja na temelju ugovora o djelu (članak 21);
6) ako s osobom ne sklopi pisani ugovor o radu za obavljanje poslova zaštite (čl. 20. i 22.);
7) ako u obavljanju poslova zaštite rabi vatreno oružje koje nije nabavljeno na zakonom propisani način ili posjeduje više komada vatrenog oružja od dopuštenog ili drži nedopušteno oružje (članak 24);
8) ako ne osigura periodičnu provjeru rukovanja oružjem (članak 25);
9) ako ne osigura periodičnu provjeru zdravstvene i psihofizičke sposobnosti zaposlenika (članak 25);
10) ako obavlja poslove zaštite bez posebnog odobrenja iz članka 26. ovoga zakona;
11) ako ne dostavi izvješće u roku iz članka 29. ovoga zakona;
12) ako u obavljanju tehničke zaštite koristi tehnička i druga sredstva koja nisu predviđena za te namjene ili ih ne održava (članak 30);
13) ako ne sklopi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu (članak 36);
14) ako ne postupi prema rješenju inspektora (članak 60).
Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba agencije.


Članak 62.


Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM kaznit će se za prekršaj agencija i pravna osoba koja ima ustrojenu unutarnju zaštitarsku službu:
1) ako ne osigura potrebne službene iskaznice (članak 32);
2) ako službenu iskaznicu ne dostavi kantonalnom tijelu unutarnjih poslova radi uništenja (članak 33);
3) ako ne osigura odgovarajuću radnu odoru (članak 34);
4) ako osoba angažirana za poslove zaštite u obavljanju svoje dužnosti nema istaknutu službenu iskaznicu na vidnom mjestu (članak 34);
5) ako ne vodi evidenciju iz članka 48. stavak 3. ovoga zakona;
6) ako osoba angažirana na poslovima zaštite nosi vatreno oružje izvan štićenog objekta;
7) ako rabi službeno vozilo za intervenciju bez jasno istaknutog znaka (loga) agencije.
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba agencije odnosno unutarnje zaštitarske službe.


Članak 63.


Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 37. ovoga zakona ako ne ustroji zaštitarsku službu ili ne sklopi ugovor o obavljanju poslova zaštite s odgovarajućom agencijom.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se pravne osobe koje angažiraju osobe za obavljanje poslova zaštite bez odobrenja za rad.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.


XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 64.


Zahtjevi za davanje odobrenja za rad ili suglasnosti agencijama ili pravnim osobama koje ustrojavaju zaštitarsku službu podneseni do stupanja na snagu ovoga zakona završit će se sukladno propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu ovoga zakona.


Članak 65.


Federalna vlada i Federalno ministarstvo dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti propise za čije su donošenje ovlašteni ovim zakonom.
Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se propisi koji su primjenjivani do dana stupanja na snagu ovoga zakona.


Članak 66.


Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje primjena Zakona o agencijama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/02).


Članak 67.


Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Stjepan Krešić

 

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOGA DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Safet Softić