ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06 i 72/07) u članu 17. stav 2. iza tačke 7) dodaje se nova tačka 8) koja glasi:
"8) područja graditeljskog ili prirodnog nasljeđa koje kao nacionalne spomenike utvrdi Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini."


Član 2.


Član 114. briše se.


Član 3.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Krešić


Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softić