Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06, 72/07 i 32/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, na 75. sjednici održanoj 29. oktobra 2008. godine, donosi


U R E D B U

O POSEBNIM USLOVIMA KOJE MORAJU
ISPUNJAVATI PRIVREDNA DRUŠTVA I DRUGA
PRAVNA LICA DA BI SE MOGLA REGISTROVATI ZA
OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA IZRADE
PLANSKIH DOKUMENATA


I OPĆE ODREDBE


Član 1.


Ovom Uredbom utvrđuju se posebni uslovi koje moraju ispunjavali privredna društva i druga pravna lica da bi se mogla registrovati za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata.


Član 2.


Stručnim poslovima izrade planskih dokumenata u smislu ove Uredbe smatraju se poslovi izrade planskih dokumenata utvrđenih članom 6. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06, 72/07 i 32/08).


II USLOVI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA


Član 3.


Uslovi koje moraju ispunjavati privredna društva i druga pravna lica da bi se mogla registrovati za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata su:
- Stručna osposobljenost i broj stručnih lica za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata;
- Tehnička i druga opremljenost za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata.
Prema vrsti planskih dokumenata, privredna društva i druga pravna lica mogu se registrovati za obavljanje stručnih poslova izrade slijedećih planskih dokumenata:
1) Prostornih planova, urbanističkih planova i detaljnih planskih dokumenata;
2) Detaljnih planskih dokumenata.
1) Obavljanje stručnih poslova izrade prostornih planova,
urbanističkih planova i detaljnih planskih dokumenata;
Privredno društvo i drugo pravno lice ispunjava uslove stručne osposobljenosti i broja stručnih lica za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata iz stava 2, tačke 1) ovog člana ako ima u stalnom radnom odnosu najmanje šest zaposlenika sa završenim VII stepenom stručne spreme i položenim stručnim ispitom, prema važećim propisima koji propisuju obavezu polaganja stručnog ispita za pojedinačna zvanja i to slijedeće kvalifikacione strukture:
- Dva diplomirana inženjera arhitekture od kojih jedan ima radno iskustvo od pet godina na poslovima prostornog planiranja, a drugi radno iskustvo od tri godine na poslovima prostornog planiranja;
- Jednog diplomiranog inženjera građevinarstva - smjer saobraćaja ili diplomiranog inženjera saobraćaja koji ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima prostornog planiranja;
- Jednog diplomiranog inženjera građevinarstva - smjer hidrotehnike, koji ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima planiranja hidrotehničkih sistema i
- Jednog diplomiranog inženjera elektrotehnike - smjer energetike, ili diplomiranog inženjera mašinstva smjer energetike koji ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima planiranja energetskih sistema;
- Jednog diplomiranog ekonomistu, koji ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima prostornog planiranja.
2) Obavljanje stručnih poslova izrade detaljnih planskih dokumenata
Za obavljanje stručnih poslova izrade detaljnih planskih dokumenata privredno društvo i drugo pravno lice mora imati u stalnom radnom odnosu najmanje četiri zaposlenika sa završenim VII stepenom stručne spreme i položenim stručnim ispitom, prema važećim propisima koji propisuju obavezu polaganja stručnog ispita za pojedinačna zvanja i to slijedeće kvalifikacione strukture:
- Dva diplomirana inženjera arhitekture koji imaju radno iskustvo od pet godina na poslovima prostornog planiranja i
- Dva zaposlenika iz različitih oblasti (građevinarstva, geografije, hortikulture, mašinstva, elektrotehnike, saobraćaja ili ekonomije), koji imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima prostornog planiranja. Privredno društvo i pravno lice mora raspolagati tehničkom opremom koja omogućuje izradu dokumentacije u Geografskom informacionom sistemu (GIS).


III POSTUPAK IZDAVANJA OVLAŠTENJA


Član 4.


Ovlaštenje o ispunjavanju posebnih uslova za izradu planskih dokumenata, na zahtjev privrednog društva i drugog pravnog lica. izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo),
Uz zahtjev za izdavanje ovlaštenja iz slava 1. ovog člana, privredno društvo i drugo pravno lice prilaže:
1) Ovjeren izvod iz sudskog registra sa rješenjem o upisu u sudski registar, identifikacionim brojem i šifrom djelatnosti;
2) Dokaze o ispunjavanju uslova stručne osposobljenosti:
- Ovjerenu kopiju diplome;
- Ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
- Ovjerenu kopiju radne knjižice;
- Radnu biografiju koja obuhvata:
- Popis prostornih i detaljnih planova u čijoj je izradi zaposleni sudjelovao;
- Popis naučnih i stručnih radova;
- Popis računarskih programa kojima vlada.
3) Dokaz o tehničkoj i drugoj opremljenosti:
- Dokaz privrednog društva t drugog pravnog lica da
raspolaže tehničkom opremom koja omogućava rad u Geografskom informacionom sistemu (GIS).
Privredno društvo i drugo pravno lice koje ima sjedište izvan
Federacije Bosne i Hercegovine podnosi zahtjev za dobijanje
ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova izrade onih planskih
dokumenata za čiju je izradu prema propisima zemlje, odnosno Republike Srpske i Brčko Distrikta u kojima ima sjedište, ovlašten.
Privredno društvo i drugo pravno lice iz stava 1. ovog člana uz zahtjev za dobijanje ovlaštenja dostavlja ovlaštenje zemlje, odnosno Republike Srpske i Brčko Distrikta u kojima ima sjedište, te odgovarajuće dokumente kojima dokazuje da ispunjava uslove iz člana 4. ove Uredbe, a čiju validnost će cijeniti Ministarstvo.
Originalnim dokumentima se prilaže službeni prijevod.


Član 5.


Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata se daje na rok od pet godina, a na zahtjev privrednog društva i drugog pravnog lica može se produžiti. Zahtjev za produženje ovlaštenja podnosi se najranije godinu dana, a najkasnije dva mjeseca prije isteka roka važenja ovlaštenja. Zahtjev za produženje ovlaštenja podnesen prije navedenog roka odbacit će se. Ovlaštenje se na zahtjev privrednog društva i drugog pravnog lica može izmijeniti u odnosu na vrstu planskog dokumenta za koje je ovlaštenje dato, a koji su definisani u članu 3. stav 2. ove Uredbe.
Privredno društvo i drugo pravno lice dužno je, u roku od 15 dana od dana nastale promjene, zatražiti izmjenu ovlaštenja ako su se naknadno promijenili podaci na temelju kojih je ovlaštenje dato.
Odredbe ove Uredbe koje se odnose na davanje ovlaštenja na odgovarajući način primjenjuju se i na produženje roka važenja ovlaštenja i na izmjenu ovlaštenja u odnosu na vrstu planskih dokumenata za koje je ovlaštenje dato, uključujući i privredna društva i pravna lica upisana u registar ovog Ministarstva, u momentu stupanja na snagu ove Uredbe.


Član 6.


Visinu naknade za izdavanje, produženje važenja, oduzimanje i izmjene ovlaštenja određuje federalni ministar prostornog uređenja rješenjem (u daljnjem tekstu: Ministar).


IV REGISTAR O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I DRUGIM PRAVNIM LICIMA KOJIMA SU IZDATA OVLAŠTENJA


Član 7.


Ministarstvo vodi registar o privrednim društvima i pravnim licima kojima su izdata ovlaštenja.
Registar iz stava 1. ovog člana sadrži:
1) Naziv i sjedište privrednog društva i drugog pravnog lica;
2) Datum izdavanja ovlaštenja;
3) Vrstu stručnih poslova izrade planskih dokumenata za koje je izdato ovlaštenje;
4) Popis i stručnu spremu zaposlenih;
5) Promjene bitne za obavljanje stručnih poslova na prostornom planiranju.


Član 8.


Ovlaštenje će se oduzeti privrednom društvu i drugom pravnom licu za koje urbanistička ili druga nadležna inspekcija utvrdi da poslove izrade planskih dokumenata obavlja suprotno važećim propisima.
Ovlaštenje će se oduzeti privrednom društvu i drugom pravnom licu ako se utvrdi da:
- su se naknadno promijenili podaci na temelju kojih je dato ovlaštenje, tako da privredno društvo i drugo pravno lice više ne ispunjava uslove za davanje ovlaštenja,
- podaci na temelju kojih je dato ovlaštenje nisu istiniti.
Rješenje o oduzimanju ovlaštenja donosi Ministarstvo. Privredno društvo i drugo pravno lice kome je ovlaštenje oduzeto ne može podnijeti zahtjev za ponovno izdavanje ovlaštenja u roku od godinu dana od dana donošenja rješenja o oduzimanju ovlaštenja.


V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 9.


Stupanjem na snagu ove Uredbe, prestaje da važi "Uredba o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati privredna društva i druga pravna lica da bi se mogla registrovati za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata" ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/07).


Član 10.


Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 910/08
29. oktobra 2008. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, s.r.