Na osnovu člana 81. stav 4. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06,72/07 i 32/08), na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici održanoj 6. augusta 2008. godine, donosi


U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O
TEHNIČKIM SVOJSTVIMA KOJE GRAĐEVINE
MORAJU ZADOVOLJAVATI U POGLEDU
SIGURNOSTI TE NAČINU KORIŠTENJA I
ODRŽAVANJA GRAĐEVINA


Član 1.


U Uredbi o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načinu korištenja i održavanja građevina ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/07) u članu 2. stav 1. riječi: "Zakonom o standardizaciji Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/01), bosansko-hercegovačkim državnim standardima (BAS)" zamjenjuju se riječju "pravilnicima".


Član 2.


U članu 3. stav 1. riječi: "bosanskohercegovačkim državnim standardima (BAS), tehničkim propisima i drugim propisima, urbanističkim uvjetima propisanim posebnim zakonom, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od uticaja na bitne zahtjeve za građevinu" zamjenjuju se riječima: "pravilnicima i tehničkim propisima, te urbanističkim uvjetima propisanim Zakonom o prostornom planiranju i korištenju
zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon)."
Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Svi građevinski proizvodi, materijali i oprema koji se ugrađuju u građevine moraju zadovoljavati uvjete propisane pravilnicima i tehničkim propisima o svojstvima građevinskih materijala, kao i urbanističkim uvjetima propisanim Zakonom."


Član 3.


U članu 8. iza stava 1. dodaju se novi stavovi 2. i 3. koji glase: "Svi objekti koji su priključeni na niskonaponsku mrežu u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe, moraju biti zaštićeni osiguračima-sklopkama-rastavljačima ugrađenim na mjestu priključka na niskonaponsku mrežu a koji zadovoljavaju uvjete propisane normom BAS EN 60947-3."
"Osigurači-sklopke-rastavljači iz stava 2. ovog člana se mogu ugraditi i na mjestima grananja niskonaponske mreže, čiji će optimalan broj zavisno od konfiguracije mreže odrediti nadležna elektrodistribucija."


Član 4.


U članu 10. stav 1. riječi: "tehničkim standardima za termičku obradu, odnosno toplinsku izolaciju" zamjenjuju se riječima: "pravilnicima i tehničkim propisima koji se odnose na uštedu toplotne energije, toplotnu zaštitu, sisteme ventilacije, klimatizacije i grijanja."


Član 5.


U članu 12. stav 1. mjenja se i glasi:
"- U slučaju rehabilitacije dobara koja su Odlukama Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, uspostavljene Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Komisija) proglašena nacionalnim spomenikom, odnosno građevine u kojima se licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima osigurava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad, može se odstupiti od nekih bitnih zahtjeva za građevinu uz saglasnost Federalnog ministarstva prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)."


Član 6.


U članu 13. stav 2. mijenja se i glasi: "Održavanje i korištenje građevine vrši se u skladu sa pravilnicima, tehničkim propisima i pravilima struke."


Član 7.


U članu 14. stav 1. riječi: "sa Privremene liste nacionalnih spomenika kao dobara koja su na osnovu zakona pojedinačnim rješenjem nadležnog organa registrirana kao spomenici kulture, graditeljskog naslijeđa, historijskog značaja ili prirodnog naslijeđa" zamjenjuju se riječima: "koje je Komisija proglasila nacionalnim spomenikom".


Član 8.


U članu 16. stav 1. riječi: "diplomirani inžinjer i inžinjer odgovarajuće struke s položenim stručnim ispitom iz člana 30. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06)" zamjenjuju se riječima: "pravno lice koje ima u stalnom radnom odnosu diplomiranog inžinjera ili inžinjera odgovarajuće struke s položenim stručnim ispitom iz člana 30. Zakona".


Član 9.


U članu 19. stav 1. tačka 2) brojevi: "18. i 19." zamjenjuju se brojevima: "16. i 17."


Član 10.


va Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 699/08
6. augusta 2008. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, s. r.