Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 10. Zakona o provedbi odluka Komisije/Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/02, 8/02, 27/02, 6/04 i 51/07), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 58. sjednici održanoj 4. juna 2008. godine, donosi


U R E D B U

O OBAVLJANJU PRETHODNIH RADOVA ISTRAŽNOG KARAKTERA NA NACIONALNIM SPOMENICIMA


Član 1.


Ovom Uredbom ureduju se uvjeti i način obavljanja prethodnih radova istražnog karaktera na dobrima koja su proglašena nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine odlukom Komisije/Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljene Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini na području Federacije Bosne i Hercegovine.


Član 2.


Prethodni radovi istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima u smislu ove Uredbe su:

- čišćenje lokaliteta i objekata,
- detaljan geodetski snimak postojećeg stanja (osnove/horizontalni nivoi, presjeci, fasade i detalji sa jasno naznačenim relevantnim i apsolutnim visinskim kotama, kao i apsolutnim kotama denivelacija na fasadama objekta),
- geotehnička i geomehanička ispitivanja tla i temelja objekata sa tehničkim izvještajem, pratećom fotodokumentacijom i predloženim mjerama sanacije,
- analiza stabilnosti svih elemenata konstruktivnih sistema objekta sa tehničkim izvještajem, pratećom fotodokumentacijom i predloženim mjerama sanacije,
- istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na eksterijeru i enterijeru objekta sa elaboratima (detaljan opis, nacrti i fotodokumentacija)v
- istražni arheološki radovi, uključujući iskopavanja sa elaboratom (detaljan opis, nacrti i fotodokumentacija),
- detaljan arhitektonski tehnički snimak postojećeg stanja sa pratećim opisom i fotodokumentacijom,
- drugi radovi koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije za potrebe odobravanja izvođenja radova na: zaštiti, konzervaciji, restauraciji, rehabilitaciji nacionalnih spomenika.


Član 3.


Prethodni radovi istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima se mogu obavljati samo uz prethodno pribavljenu saglasnost Federalnog ministarstva prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).


Član 4.


Zahtjev za obavljanje prethodnih radova istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima podnosi investitor iz člana 38. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/06 i 72/07) Ministarstvu.
Investitor iz stava 1. ovoga člana u zahtjevu za pribavljanje saglasnosti za prethodne radove istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima navodi podatke o:

- investitoru,
- vrsti i metodologiji, mjestu, vremenu, opsegu, sadržaju i ciljevima prethodnih radova istražnog karaktera,
- stručnom voditelju,
- licima koja sudjeluju u prethodnim radovima istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima,
- plan i program radova istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima na koje je pribavljeno mišljenje nadležne institucije za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa.

Uz zahtjev iz stava 2. ovog člana prilažu se i:

- dokaz o pravu vlasništva ili saglasnost vlasnika nacionalnog spomenika,
- dokaz o obezbjeđenju finansijskih sredstava za obavljanje radova istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima.


Član 5.


Prethodne radove istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima vodi stručni voditelj.
Stručni voditelj mora biti državljanin Bosne i Hercegovine.
Stručni voditelj može biti lice sa VSS za oblasti iz koje se vrše prethodni radovi istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima, sa položenim stručnim ispitom i deset godina radnog iskustva.


Član 6.


Saglasnošću za obavljanje prethodnih radova istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima utvrđuje se: područje, obim, uvjeti, mjere, vrijeme otpočinjanja obavljanja prethodnih radova istražnog karaktera kao i trajanje.


Član 7.


O zahtjevu za izdavanje saglasnosti za obavljanje prethodnih radova istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima, Ministarstvo je dužno donijeti rješenje u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.
Na postupak izdavanja saglasnosti primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99).


Član 8.


U prethodnim radovima istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima mogu učestvovati domaća fizička i pravna lica.
O potrebi učestvovanja, broju, profilu i stručnim kvalifikacijama, domaćih fizičkih i pravnih lica odlučuje stručni voditelj.
Iznimno od stava 1. ovog člana, ukoliko postoji opravdana potreba, može se angažirati stručno lice koje nije državljanin Bosne i Hercegovine za suradnju na izvođenju prethodnih radova ukoliko to odobri nadležna služba zaštite.


Član 9.


Stručni voditelj dužan je svakodnevno biti prisutan na lokalitetu na kojem se obavljaju prethodni radovi istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima.
U slučaju spriječenosti, stručni voditelj dužan je imenovati jednog ili više zamjenika iz reda stručne ekipe koja se formira u skladu sa članom 8. stav 2. ove Uredbe, a koji ispunjavaju sve uvjete za stručnog voditelja.


Član 10.


Stručni voditelj vodi terenski dnevnik u kojem evidentira dnevne aktivnosti kao. i prisutnost stručne ekipe.
Stručni voditelj dužan je omogućiti nadzor nadležne urbanističko ekološke-inspekcije, ovlaštenih osoba Ministarstva, Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i Zavoda za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta/športa.


Član 11.


Investitor je dužan Ministarstvu kod svake izmjene ili odstupanja od plana i programa prethodnih radnji istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima dostaviti pismeni zahtjev za izmjenu i dopunu izdate saglasnosti.


Član 12.


Investitor po pribavljenoj saglasnosti, a prije otpočinjanja prethodnih radova istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima o vremenu otpočinjanja radova je dužan obavijestiti nadležnu službu uprave općine na čijem se području obavljaju radovi istražnog karaktera na nacionalnom spomeniku.


Član 13.


Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 483/08
4. juna 2008. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, s.r.