Temeljem članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95. 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom II Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 78. sjednici održanoj 19. studenoga 2008. godine, donijela je


R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA
FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE


I


Imenuje se Upravni odbor Federalnog za voda za mirovinsko i invalidsko osiguranje u sastavu:

1. ANA ZADRO,
2. BOJAN DOMIĆ,
3. JOSO DAMJANOVIĆ,
4. MUSTAFA IMŠIROVIĆ,
5. MARINKOPETRIĆ,
6. ASIM ALJIĆ,
7. DAVOR BRNIĆ i
8. ŠEFKIJA ELEZOVIĆ.


II


Za predsjedatelja Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje imenuje se MAR1NKO PETRIĆ.


III


Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje imenuje se na period od dvije godine.


IV


Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 952/08
19. studenoga/novembra 2008. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, v.r.