Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), a u vezi sa članom 11. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 70. sjednici održanoj 24. septembra 2008. godine, donosi


R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMJENIKA DIREKTORA
FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO
I INVALIDSKO OSIGURANJE


I


Za zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje na period od četiri godine imenuje se IVAN ROGIĆ.


II


Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 818/08
24. septembra/rujna 2008. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, s.r.