ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPROVOĐENJU ODLUKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA USPOSTAVLJENE PREMA ANEKSU 8. OPŠTEG OKVIRNOG SPORAZUMA ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Član 1.

U Zakonu o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/02, 8/02, 27/02 i 6/04) u članu 5. iza riječi "spomenika" dodaju se riječi: "na prostoru u granicama nacionalnog spomenika koje su utvrđene odlukom Komisije", riječi: "i okoliša" brišu se, a riječi: "Zakona o građenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/02)" zamjenjuju se riječima: "Zakona o prostornom planiranju i korišćenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 - u daljnjem tekstu: Zakon)".
Iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
"Odobrenja iz stava 1. ovog člana Ministarstvo izdaje na područjima upisanim na Privremenu listu nacionalnih spomenika, a u granicama koje kao privremene odlukom utvrdi Komisija.
Nadležni organi za odobravanje građenja van granica nacionalnih spomenika utvrđenih odlukom Komisije, odnosno van privremenih granica iz stava 2. ovog člana, kao i sprovođenje mjera zaštite u zaštitnim zonama i područjima koja graniče sa nacionalnim spomenikom utvrđuju se kantonalnim zakonima."

Član 2.

Član 6. briše se.

Član 3.

Član 7. mijenja se i glasi:
"Za rehabilitaciju nacionalnih spomenika prije izdavanja odobrenja Ministarstvo je dužno na projekat rehabilitacije prethodno pribaviti stručno mišljenje nadležne institucije za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa.
Za rehabilitaciju potpuno uništenih nacionalnih spomenika za koje ne postoji dokumentacija prije izrade projektne dokumentacije Ministarstvo je dužno prethodno pribaviti stručno mišljenje i podloge nadležne institucije za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa."

Član 4.

U članu 9. u stavu 2. iza riječi: "člana 5." dodaju se riječi: "st. 1. i 2.".
U stavu 3. riječi: "Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine" zamjenjuju se riječima: "nadležnog suda".

Član 5.

U članu 10. stav 2. mijenja se i glasi: "Ministarstvo sprovodi mjere iz stava 1. ovog člana".

Član 6.

U članu 13. riječ "Ministarstvo" zamjenjuje se riječima: "nadležna uprava za inspekcijske poslove".

Član 7.

U članu 14. iza riječi "Zakonom" piše se tačka a preostali dio teksta briše se.

Član 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Krešić, s. r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softić, s. r.