ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06) u članu 8. u stavu 3. riječi: "i okoliša" brišu se.


Član 2.


U članu 9. u stavu 3. u tački 2) broj "16" zamjenjuje se brojem "17".
U tački 3) iza riječi "Hercegovina" dodaju se riječi: "(u daljnjem tekstu: Komisija)".


Član 3.


U članu 20. u stavu 1. riječi: "odnosno općine" zamjenjuju se riječima: "općine, odnosno područja posebnog obilježja".


Član 4.


U članu 34. u stavu 3. u trećem redu iza riječi "sanacija" dodaje se riječ "rehabilitacija".


Član 5.


U članu 40. u stavu 1. iza tačke 5) dodaju se nove tačke 6) i 7) koje glase:
" 6) građevina i zahvata od značaja za Federaciju i
7) građevina i zahvata na prostorima u granicama nacionalnog spomenika koje su utvrđene Odlukom Komisije, odnosno za građevine i zahvate na područjima upisanim na Privremenu listu nacionalnih spomenika u granicama koje kao privremene odlukom utvrdi Komisija".
U stavu 5. brojevi: "2) i 3)" zamjenjuju se brojevima: "5) i 6)".

Član 6.


U članu 54. u stavu 2. iza riječi "Komisija" riječi: "za očuvanje nacionalnih spomenika u skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini" brišu se.


Član 7.


U članu 64. u stavu 3. iza tačke 3) dodaje se nova tačka 4) koja glasi:
"4) izvod iz detaljnog planskog dokumenta na osnovu kojeg se može utvrditi da građevina nije predviđena za uklanjanje".
Dosadašnje tač. 4) do 7) postaju tač. 5) do 8).


Član 8.


U članu 68. u stavu 5. riječ "pet" zamjenjuje se riječju "deset".


Član 9.


U članu 81. stav 1. mijenja se i glasi:
"Na utvrđivanje uvjeta i načina plaćanja troškova uređenja građevinskog zemljišta, naknada za korištenje građevinskog zemljišta i naknada za pogodnost građevinskog zemljišta za građenje građevina iz člana 40. stav 1. ovog Zakona primjenjuju se odredbe Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 25/03)."
Iza stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:
"Tehnička svojstva koja moraju ispunjavati građevinski proizvodi i druge tehničke zahtjeve u vezi sa građevinama, njihovim građenjem i održavanjem propisuju se pravilnicima i tehničkim propisima koje donosi Ministarstvo, uz obaveznu konsultaciju stručnih organizacija i uvažavanje evropskih standarda, a u skladu sa međunarodnim principima harmonizacije tehničkog zakonodavstva."


Član 10.


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Krešić

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softić