Na osnovu člana 52. stav 5. i člana 61. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03 i 22/06), te člana 111. stav 3. i člana 112. stav 4. Zakona o planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na usuglašen prijedlog Federalne uprave civilne zaštite i Federalnog ministarstva prostornog uređenja, donosi


U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O
MJERILIMA, KRITERIJIMA I NAČINU IZGRADNJE
SKLONIŠTA I TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA
KONTROLU ISPRAVNOSTI SKLONIŠTA


Član 1.


U Uredbi o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", br. 21/05) u nazivu u drugom i trećem redu iza riječi "skloništa" dodaju se riječi: ,,i zaklona".


Član 2.


U članu 1. stav 1. u drugom, trećem i četvrtom redu iza riječi "skloništa" dodaju se riječi: "i zaklona".
U stavu 2. u prvom redu iza riječi "skloništa" dodaju se riječi: "i zaklona", a u drugom redu riječi: "Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 52/02)" zamjenjuju se riječima: "Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06 - u daljnjem tekstu: Zakon o prostornom planiranju)", a u petom redu iza riječi: ,,63/04)" dodaju se riječi: " i kantonalni propisi u prostornom planiranju i građenju".


Član 3.


U članu 4. stav 1. u prvom redu iza riječi "skloništa", dodaju se riječi: "i zaklona".
U stavu 2. u trećem redu iza riječi "skloništima" dodaju se riječi: " i zaklonima", a u četvrtom redu iza riječi "skloništa" dodaju se riječi: ,,i zaklona".
U stavu 3. u prvom redu iza riječi "skloništa" dodaju se riječi: "i zaklona".
U stavu 6. u drugom redu iza riječi "skloništa" dodaju se riječi: "i zakloni".
U stavu 7. u drugom redu iza riječi "skloništa" dodaju se riječi: "i zaklona".
U stavu 8. u drugom redu iza riječi "skloništa", dodaju se riječi: "i zaklone", u četvrtom redu tačka se briše i dodaju riječi: "odnosno općinska služba civilne zaštite u suradnji sa općinskom službom za upravu koja je nadležna za poslove prostornog uređenja".
Iza stava 8. dodaje se novi stav 9. koji glasi:
"Zavisno od razine donošenja planskih dokumenata prostornog uređenja iz odredbi ovoga člana, suglasnosti iz člana 4. stav 8. ove Uredbe daju tijela uprave nadležna za poslove prostornog uređenja na čijem se nivou donose ti dokumenti".


Član 4.


U članu 6. stav 2. u trećem redu iza riječi "uređenje" dodaju se riječi: "odnosno općinsko tijelo uprave nadležno za poslove prostornog uređenja", a u četvrtom redu tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "odnosno općinske službe civilne zaštite".


Član 5.


U članu 7. stav 1. u prvom redu iza riječi "skloništa" dodaju se riječi: "i zakloni".
U stavu 2. u drugom redu riječi: "čl. 24. do 29. Zakona o građenju" zamjenjuju se riječima: "odredbama čl. 24. do 28. Zakona o prostornom planiranju".
Iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:
"Suglasnost na projektnu dokumentaciju iz stava 1. ovoga člana daje služba civilne zaštite općine.
Za objekte iz stava 1. ovoga člana koji su od značaja za kanton - suglasnost iz stava 3. ovoga člana daje kantonalna uprava civilne zaštite, a za objekte iz člana 40. Zakona o prostornom planiranju, suglasnost iz stava 3. ovoga člana daje Federalna uprava civilne zaštite".


Član 6.


U članu 8. stav 1. u prvom redu iza riječi "Kanton" dodaje se zarez i riječi: odnosno općina", a u drugom redu iza riječi "skloništa" dodaju se riječi: "i zaklona".


Član 7.


U članu 47. stav 2. alineja 1. iza riječi "zaštite" dodaju se riječi: "i zaklone".


Član 8.


U članu 83. stav 2. u sedmom redu iza broja "23/04" dodaju se: riječi:" i 58/06".


Član 9.


Član 130. mijenja se i glasi:
"Zaklon za zaštitu stanovništva smatra se zatvoren prostor, koji je izgrađen ili prilagođen tako da po svom funkcionalnom rješenju, konstrukciji i obliku pruža ograničenu zaštitu stanovništva od rušenja".


Član 10.


U članu 131. stav 4. u četvrtom redu broj "63" zamjenjuje se brojem: "50".


Član 11.


U članu 147. stav 1. mijenja se i glasi:
"Tehničke i kontrolne preglede i izdavanje odobrenja za uporabu za skloništa, može vršiti nadležno tijelo uprave, koje je izdalo odobrenje za građenje, u skladu sa važećim propisima o građenju".
U stavu 2. u drugom redu riječi: "iz člana 50. Zakona o građenju" zamjenjuju se riječima: "iz člana 68. Zakona o prostornom planiranju, odnosno kantonalnih propisa o prostornom planiranju i građenju".


Član 12.


U članu 148. stav 2. u drugom redu riječi: "čl. 48. do 60. Zakona o građenju" zamjenjuju se riječima: "stava 2. člana 68. Zakona o prostornom planiranju, odnosno kantonalnim propisima o prostornom planiranju i građenju".


Član 13.


U članu 149. u drugom redu riječi: "predviđenog u odredbama čl. 48. do 60. Zakona o građenju" brišu se.


Član 14.


U članu 150. stav 2. mijenja se i glasi: "Kantonalna uprava civilne zaštite svojim općim aktom regulirat će način održavanja i korištenja javnih skloništa u miru, za objekte koji su od posebnog značaja za kanton, a općinska služba civilne zaštite za ostala skloništa, odnosno zaklone, u skladu sa članom 59. stav 2. i članom 60. Zakona o zaštiti i spašavanju".


Član 15.


U članu 151. stav 1. u prvom redu iza riječi "zaštite" dodaju se riječi: "i zaklona".


Član 16.


U članu 153. stav 1. u drugom i trećem redu riječi: "i okoliša" brišu se, u petom redu riječi: "za skloništa" zamjenjuju se riječima: "za javna skloništa u objektima od značaja za kanton", u šestom i sedmom redu riječi: ,,a za ostala skloništa predstavnik općinske službe civilne zaštite" zamjenjuju se riječima: "a za druga javna skloništa na području općine i ostala skloništa za koja su nadležni, predstavnici službi civilne zaštite općina".
U stavu 2. u četvrtom redu riječi: "i okoliša" brišu se.


Član 17.


U članu 154. u trećem i četvrtom redu riječi: "čl. 48. do 60. Zakona o građenju" zamjenjuju se riječima: ,,čl. 66. do 77. Zakona o prostornom planiranju, odnosno kantonalnim propisima o prostornom planiranju i građenju".


Član 18.


U članu 155. stav 2. u trećem redu iza riječi: "zaštite" dodaju se riječi: "ili zakloni".
Iza stava 2. dodaju se novi st. 3., 4. i 5. koji glase: "Skloništa iz stava 1. ovoga člana koja i nakon prilagođavanja ne zadovoljavaju kriterije utvrđene u odredbama ove Uredbe za skloništa osnovne i dopunske zaštite ili zaklone ne mogu biti skloništa, odnosno zakloni i takva skloništa se brišu iz evidencije skloništa, odnosno zaklona.
Odluku o prilagođavanju skloništa iz stava 1. ovoga člana, na prijedlog službe civilne zaštite općine i općinske službe za upravu nadležne za prostorno i urbanističko planiranje, donosi općinski načelnik, a za objekte koji su od posebnog značaja za kanton, na prijedlog kantonalne uprave civilne zaštite, donosi Vlada kantona.
Zahtjev za prilagođavanje skloništa iz stava 1. ove Uredbe, koja su od značaja za kanton, nadležnom tijelu iz člana 147. ove Uredbe, podnosi kantonalna uprava civilne zaštite, a za ostala skloništa na području općine služba civilne zaštite općine".
Dosadašnji stav 4. mijenja se i glasi:
"Kontrolno ispitivanje iz člana 154. ove Uredbe izvršit će se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe, a prilagođavanje iz stava 1. ovoga člana vršit će se u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima i dugoročnim programom i godišnjim planom izgradnje skloništa, koje donose kantoni i općine".
U dosadašnjem stavu 5. u drugom redu, iza riječi "zaštite" dodaju se riječi: "i služba civilne zaštite općine".
Dosadašnji st. 3., 4. i 5. postaju st. 6., 7. i 8.


Član 19.


Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 556/07
22. augusta 2007. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, s.r.