Na osnovu člana 8. st. 2. i 3. i u vezi sa članom 112. st. 1. i 4. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06), na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O
JEDINSTVENOJ METODOLOGIJI ZA IZRADU
DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA


Član 1.


U Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/04) naziv Uredbe mijenja se i glasi:
"Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata".


Član 2.


U članu 1. do 9. i članu 73. do 79. riječi: "dokumenti prostornog uređenja" u različitim padežima zamjenjuju se riječima: "planski dokumenti" u odgovarajućim padežima.


Član 3.


U članu 3. riječi: "Zakona o prostornom uređenju" zamjenjuju se riječima:
"Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine - u daljnjem tekstu: Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06)".


Član 4.


U članu 4. i 7. stav 2. članu 8. stav 2. članu 9., članu 10. stav 1. članu 16. stav 5., članu 23. stav 5., članu 26. stav 2. alineja 4., 29., 33. i 37. i članu 45. stav 1. alineja 6. riječi: "Zakon o prostornom uređenju" u različitim padežima zamjenjuju se riječima: "Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta" u odgovarajućim padežima.


Član 5.


U članu 7. stav 2. riječi: "(i/ili Savjet plana)", brišu se, a riječi: "tač. a. do f." zamjenjuju se riječima "tač. 1. do 3.".


Član 6.


U članu 12. stav 1. znak "-" zamjenjuje se riječju "i".
U stavu 3. iza riječi "osnove" dodaju se riječi: "vrši se istraživanje,".


Član 7.


U članu 16. stav 8. riječ "dvije" zamjenjuje se riječju "četiri".
U stavu 10. u drugom redu iza riječi "razvoja" zarez se zamjenjuje tačkom a preostali dio teksta briše se.
Iza stava 10. dodaje se novi stav 11. koji glasi:
"Savjet plana daje svoje mišljenje na predloženo rješenje, nakon čega Nosilac pripreme usvaja osnovnu koncepciju prostornog razvoja".


Član 8.

U članu 23. stav 4. riječ "dvogodišnji" zamjenjuje se riječju "četverogodišnji".
U stavu 5. riječ "dvije" zamjenjuje se riječju "četiri" a riječ "dvogodišnji" zamjenjuje se riječju "četverogodišnji".


Član 9.


U članu 26. stav 2. alineja 4. riječi: "l5. stav 1. i 2." zamjenjuju se riječima: "16. stav 2. i 4."


Član 10.


U članu 29. broj "16" zamjenjuje se brojem "17".


Član 11.


U članu 33. broj "17" zamjenjuje se brojem "18".


Član 12.


U članu 37. broj "16" zamjenjuje se brojem "17", broj "80" zamjenjuje se brojem ''115", a broj" 3" zamjenjuje se brojem "2".
Stav 2. briše se.
U stavu 3. broj "17" zamjenjuje se brojem "18".
Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.


Član 13.


U članu 45. stav 1. riječ "alineje" zamjenjuje se riječju "tač.".


Član 14.


U članu 55. stav 4. riječ "Zakonom" zamjenjuje se riječima: "Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta".


Član 15.


U članu 66. stav 2. riječ "regulacionog" zamjenjuje se riječju "Regulacionog".


Član 16.


U članu 67. stav 1. alineja 2. riječ "podzemnih" zamjenjuje se riječju "podzemnim".


Član 17.


Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 457/07
12. jula 2007. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, s. r.