Temeljem članka 121. stavak 4. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donosi


U R E D B U

O OPASNIM I ŠTETNIM TVARIMA U VODAMA


Članak 1.


Uredbom o opasnim i štetnim tvarima u vodama (u daljnjem tekstu: Uredba) propisuju se tvari i njihove najveće dozvoljene koncentracije po pojedinim klasama voda (u daljnjem, tekstu: opasne i štetne tvari), koje se smatraju opasnim i štetnim tvarima u vodama sukladno članku 121. st. 2. i 3. Zakona o vodama.


Članak 2.


Opasne i štetne tvari, u smislu odredbi ove Uredbe, utvrđene su na temelju njihove toksičnosti, razgradljivosti, bioakumulacije, kancerogenosti i drugih osobina tih tvari.


Članak 3.


Opasne tvari su tvari, energija i drugi uzročnici koji svojim fizičkim, kemijskim i biološkim sastavom, količinom i drugim svojstvima mogu dovesti u opasnost život i zdravlje ljudi i opstanak životinjskog odnosno biljnog svijeta i stanje okoliša.
Štetne tvari su tvari koje mogu prouzrokovati promjene kemijskih, fizičkih i bioloških osobina vode usljed čega se ograničava ili onemogućava iskorištavanje voda u korisne svrhe.


Članak 4.


U grupu opasnih tvari spadaju:
1. organohalogeni spojevi i tvari koje u vodi mogu formirati takve spojeve,
2. organofosforni spojevi i tvari koje u vodi mogu formirati takve spojeve,
3. organokalajni spojevi i tvari koje u vodi mogu formirati takve spojeve,
4. živa i živini spojevi,
5. olovo i olovni spojevi,
6. arsen i arsenovi spojevi,
7. kadmij i kadmijevi spojevi,
8. cijanidi,
9. tvari i preparati, za koje je dokazano da imaju kancerogena ili mutagena svojstva ili svojstva koja mogu uticati na reprodukciju,
10. nerazgradiva mineralna ulja i ugljikovodici naftnog porijekla,
11. biocidi i proizvodi za zaštitu biljaka,
12. radioaktivne tvari, uključujući i radioaktivni otpad. U grupu štetnih tvari spadaju ostali metali, metaloidi i njihovi spojevi i neki anorganski spojevi.


Članak 5.


Najveće dopuštene koncentracije pojedinih opasnih tvari u površinskim vodama, po pojedinim klasama voda, utvrđene su u tabeli 1.


Tabela 1.
Najveće dopuštene koncentracije pojedinih opasnih tvari u površinskim vodama

OPASNE TVARI

I - II KLASA POVRŠINSKIH VODA μ g/l

 

III - IV KLASA POVRŠINSKIH VODA μ g/l

 

1

 

2

 

3

 

Živa

 

0,02

 

1,00

 

Organoživini spojevi (ukupno)

 

0,02

 

0,10

 

Olovo

 

2

 

80

 

Arsen

 

50

 

50

 

Kadmij

 

0,5

 

5,0

 

Tributilkalajni spojevi (ukupno)

 

0,001

 

0,005

 

Trifenilkalajni spojevi (ukupno)

 

0,001

 

0,005

 

Cijanidi

 

1

 

100

 

3,4-benzo(a)piren

 

0,005

 

0,01

 

3,4-benzo(b)fluoranten

 

0,005

 

0,01

 

Policiklični aromatski ugljikovodici (PAH) ukupni

 

0,2

 

1

 

Hloroform

 

2

 

10

 

Tetrahlorugljik

 

2

 

10

 

1,2-dihloretan

 

5

 

10

 

Trihloretan

 

5

 

10

 

Trihloretilen

 

5

 

10

 

Tetrahloretilen

 

5

 

10

 

Trihlorbenzen

 

0,1

 

0,4

 

Dihlormetan

 

2

 

20

 

Bromdihlormetan

 

2

 

20

 

Bromoform

 

2

 

20

 

Heksahloretan

 

6

 

10

 

Vinilhlorid

 

1

 

2

 

Dihloretilen

 

1,5

 

25

 

Monohlorbenzen

 

20

 

100

 

Dihlorbenzen

 

2

 

20

 

Tetrahlorbenzen

 

1

 

2

 

Dihlorpropan

 

50

 

200

 

Dihlorpropen

 

1

 

20

 

Heksahlorbutadien

 

0,01

 

0,1

 

2,3,7,8-tetrahlordibenzo-p-dioksin (TKDD)

 

4,5xlO"7

 

4,5xlO"7

 

Endosulfan

 

0,03

 

0,03

 

Endrin

 

0,001

 

0,005

 

Drini (ukupno)

 

0,03

 

0,03

 

DDT (ukupni)

 

0,005

 

0,050

 

Heptahlor

 

0,001

 

0,001

 

Klordan

 

0,01

 

0,1

 

Metoksiklor

 

0,03

 

0,3

 

Toksafen

 

0,005

 

0,05

 

Ostali organohlorni pesticidi

 

0,001

 

0,01

 

Ostali organofosforni i karbamatni pesticidi

 

0,01

 

0,1

 

Heksahlorbenzen

 

0,1

 

0,3

 

Lindan

 

0,02

 

0,20

 

Pentahlorfenol

 

1

 

2

 

Azinfos-etil

 

0,02

 

0,1

 

Azinfos-metil

 

0,02

 

0,1

 

Diklorvos

 

0,01

 

0,05

 

Fention

 

0,01

 

0,05

 

Fenitrotion

 

0,01

 

0,05

 

Malation

 

0,01

 

0,1

 

Parationin

 

0,005

 

0,05

 

Parationin-metil

 

0,01

 

0,1

 

Atrazin

 

0,1

 

0,5

 

Simazin

 

0,1

 

0,5

 

Trifluralin

 

0,1

 

0,5

 

Polihlorirani bifenili (PCB) (ukupni)

 

0,02

 

0,20

 

NITRATI I UGLJIKOVODICI

 

 

 

 

 

Dinitrobenzen

 

10

 

50

 

Nitrohlorbenzen

 

20

 

50

 

Dinitrotoluen

 

1

 

10

 

N-nitrozodimetilamin

 

0,03

 

0,03

 

N-nitrozodietilamin

 

0,01

 

0,01

 

N-nitrozodibutilamin

 

0,015

 

0,015

 

N-nitrozopirolidin

 

0,1

 

0,1

 

Benzidin

 

0,002

 

0,01

 

3,3 -dihlorbenzidin

 

0,02

 

0,02

 

FENOLI

 

 

 

 

 

Fenoli ukupni

 

5

 

25

 

Krezol

 

2

 

20

 

Nonilfenol

 

0,5

 

5

 

2-hlorfenol

 

, 1

 

10

 

2,4-dihlorfenol

 

1

 

5

 

2,4,5-trihlorfenol

 

1

 

5

 

Nitrofenol

 

10

 

50

 

2,4-dinitrofenol

 

30

 

50

 

Pikrinska kiselina

 

10

 

50

 

4,6-dinitro-o-krezol

 

10

 

50

 

AMINOFENOLI

 

10

 

50

 

Ostali ugljikovodici

 

 

 

 

 

Benzen

 

1,5

 

10

 

Toluen

 

50

 

100

 

Ksilen

 

50

 

100

 

Etilbenzen

 

50

 

100

 

Stiren

 

20

 

100

 

ORGANSKI SPOJEVI

 

 

 

 

 

Acetoncijanhidrid

 

1

 

1

 

Akrolein

 

2

 

10

 

Akrilonitril

 

0,1

 

200

 

Fonnaldehid

 

300

 

500

 

RADIOAKTIVNOST

 

 

 

 

 

Ukupna α - aktivnost Bq/l

 

0,5

 

2,5

 

Ukupna β - aktivnost Bq/l

 

0,5

 

2,5

 

Radij 226 Bq/l

 

0,05

 

0,50

 

Cezij 137 Bq/l

 

0,2

 

0,5

 

Stroncij 901 Bq/J,

 

0,01

 

0,10

 

Tricij  Bq/l

 

100

 

5000

 

Uran Bq/l

 

20

 

100

 

 

Članak 6.

Najveće dopuštene koncentracije pojedinih štetnih tvari u površinskim vodama, po pojedinim klasama voda, utvrđene su u tabeli 2.

Tabela 2.
Najveće dopuštene koncentracije pojedinih štetnih tvari u površinskim vodama

ŠTETNE TVARI

 

I - II KLASA POVRŠINSKIH VODA μ g/1

 

III - IV KLASA POVRŠINSKIH VOĐA μ g/1

 

Metali (ostali)

 

 

 

 

 

Aluminij

 

1500

 

1500

 

Antimon

 

50

 

50

 

Bakar

 

2-10

 

10-20

 

Barij

 

1000

 

4000

 

Berilij

 

0,2

 

1

 

Bor

 

200

 

750

 

Cink

 

50-80

 

80-200

 

Hrom

 

1-6

 

6-20

 

Kobalt

 

100

 

2000

 

Kalaj

 

100

 

500

 

Mangan

 

50

 

1000

 

Molibden

 

500

 

500

 

Nikal

 

15-30

 

30-200

 

Selen

 

10

 

10

 

Srebro

 

2

 

20

 

Talij

 

3

 

30

 

Titan

 

100

 

100

 

Vanadij

 

100

 

200

 

Željezo

 

100

 

1000

 

Anorganski pokazatelji

 

 

 

 

 

Amonij

 

100-250

 

250-1500

 

Nitrati

 

500-1500

 

1500-10000

 

Nitriti

 

10-30

 

30-200

 

Fosfor ukupni

 

100-250

 

250-1500

 

Fluoridi

 

300

 

1500

 

Sulfidi

 

2

 

50

 

Sintetički anionski tenzidi

 

100

 

500

 

Sintetički kationski tenzidi

 

50

 

100

 

Sintetički neionski tenzidi

 

100

 

500

 

 

Članak 7.


Sastavni dio ove Uredbe je lista prioritetnih tvari u politici voda Europske unije utvrđena Odlukom 2455/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 20. 11. 2000. godine, koja je data u prilogu l. ove Uredbe.


Članak 8.


Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje da važi Odluka o maksimalno dopuštenim koncentracijama radio-nuklida i opasnih tvari u međurepubličkim vodotocima, međudržavnim vodama i vodama obalnog mora Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", broj 8/78) i Pravilnik o opasnim tvarima koje se ne smiju unositi u vode ("Službeni list SFRJ", br. 3/66 i 7/66).


Članak 9.


Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 286/07
30. svibnja 2007. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, v.r.