Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 2/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, donosi


U R E D B U

O SADRŽAJU I NOSIOCIMA JEDINSTVENOG
INFORMACIONOG SISTEMA, METODOLOGIJI
PRIKUPLJANJA I OBRADI PODATAKA, TE
JEDINSTVENIM OBRASCIMA NA KOJIMA SE VODE
EVIDENCIJE


I. OPĆE ODREDBE


Član 1.


Ovom Uredbom propisuje se sadržaj i nosioci jedinstvenog informacionog sistema (GIS - geografski informacioni sistem), metodologija prikupljanja i obrade podataka, te jedinstveni obrasci na kojima se vodi evidencija na svim nivoima prostornog planiranja na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) u svrhu uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema (GIS-a).
Uredbom se određuje okvir za pripremu programa uspostave i razvoja jedinstvenog informacionog sistema u oblasti prostornog planiranja i korištenja zemljišta i zaštite prostora Federacije na svim nivoima.
Uspostavljanje sistema informacija o prostoru iz nadležnosti Federacije služi u svrhu planiranja, korištenja zemljišta i zaštite prostora Federacije i praćenja provođenja planskih dokumenata shodno članu 3. stav 8. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).
Koordinaciju svih aktivnosti propisanih ovom Uredbom obavlja Federalno ministarstvo prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo).

Član 2.


Ciljevi uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema (GIS-a) u oblasti prostornog planiranja i uređenja se realizuju kroz informacije federalnih, kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave, ustanova, privrednih društava i drugih pravnih lica te izgradnju informacijske strukture iz tog područja.
Osnovni ciljevi uvođenja jedinstvenog informacionog sistema (GIS-a) o prostoru Federacije su:

1) interaktivna razmjena informacija, efikasnije pretraživanje i analiza baza podataka, nadzor nad procesima i pojavama u prostoru u cilju donošenja odgovarajućih odluka,
2) povećanje produktivnosti i efikasnosti u procesu prostornog uređenja i planiranja uz smanjenje troškova koordinacije i komunikacije među subjektima, što podrazumijeva automatizaciju monitoringa prostornih pojava i procesa,
3) unapređenje općeg kvaliteta procesa planiranja i uređenja prostora, te kvaliteta pojedinih odluka,
4) povećanje mogućnosti analize, te monitoringa utjecaja na cjelokupnom prostoru korištenjem aktualnih informacija o privredi, energetici, saobraćaju i ostalim granama koje su date u PRILOGU BR. 1 i PRILOGU BR. 2, uz uspostavljanje referentnih tačaka zasnovanih na praćenju indikatora odnosno već ostvarenih rezultata u praksi,
5) racionalizacija i optimatizacija broja administrativnih službenika, odnosno popunjavanje službi stručnim kadrovima iz ove oblasti,
6) osiguranje efikasnog sredstva za transparentno upravljanje procesima obnove i razvoja Federacije.


Član 3.


Informacioni sistem (GIS) prostornog uređenja obuhvata:

1) pravnu i kadrovsku uspostavu odgovarajućih organizacionih jedinica informacionog sistema (GIS-a) na svim nivoima vlasti u federaciji te prateću tehničku podršku istih (hardver, softver i dr.),
2) prikupljanje, evidentiranje i čuvanje podataka,
3) jedinstvene standarde, metode i postupak obrade podataka,
4) povezanost i pristupačnost podataka i informacija o prostornom uređenju na cijelom prostoru Federacije,
5) pristupačnost javnim podacima iz baze podataka,


II SADRŽAJ INFORMACIONOG SISTEMA (GIS-a)


Član 4.


Informacioni sistem (GIS) čine podaci o:

1) ažurnim digitalnim geodetsko-topografsko-kartografskim podlogama u Državnom koordinatnom sistemu,
2) prostornom planu Federacije i drugim planskim dokumentima Federacije,
3) prostornim planovima kantona, odnosno općina,
4) prirodnim resursima sa kvalitativnim i kvantitativnim obilježjima i sl.,
5) stanovništvu,
6) infrastrukturnim sistemima,
7) graditeljskom i prirodnom naslijeđu i posebno zaštićenim prostorima,
8) ugrožavanju okoliša (bespravno građenje, zagađenje tla, vode, zraka i sl),
9) područjima gdje je opasnost od posljedica prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja posebno, izražena (seizmičke karakteristike terena, poremećaji u stabilnosti tla, plavna područja, područja ugrožena mogućnošću izbijanja požara, područja izložena mogućem uticaju tehničkih katastrofa i prekomjernom zagađenju zbog havarije u pogonima i sl.),
10)kadrovima i pravnim licima koja se bave poslovima u oblasti planskog
uređenja prostora,
11)privredi,
12)društvenim djelatnostima,
13)turizmu,
14)komunalnim djelatnostima,
15)građevinskom zemljištu,
16)druge podatke koji su od značaja za planiranje i održavanje jedinstvenog
informacionog sistema, a koji su kompatibilni podacima Zavoda za
statistiku.


III NOSIOCI INFORMACIONOG SISTEMA


Član 5.


U svrhu prikupljanja obrade i korištenja podataka od značaja za planiranje Federalno ministarstvo će uspostaviti jedinstveni informacioni sistem (GIS) za područje Federacije. Podatke za jedinstveni informacioni sistem (GIS) dužni su, u skladu sa Zakonom i ovom uredbom, davati svi federalni, kantonalni i općinski organi uprave, ustanove, privredna društva i druga pravna lica u kojima se prikupljaju, obrađuju, pohranjuju podaci od značaja za uspostavu jedinstvenog informacionog sistema (GIS-a).


Član 6.


Nosioci informacionog sistema su:

1) Federalno ministarstvo prostornog uređenja u saradnji sa drugim federalnim ministarstvima, institucijama i ustanovama nadležnim za oblast planiranja,
2) Kantonalna ministarstva nadležna za oblast planiranja u saradnji sa drugim kantonalnim ministarstvima i ustanovama od značaja za planiranje uređenja prostora,
3) Gradski i općinski organi uprave nadležni za oblast planiranja,
4) Drugi subjekti od interesa za prostorno uređenje.


Član 7.


Kantonalni organi nadležni za prostorno uređenje vode jedinstvenu evidenciju na jedinstvenim obrascima i svake godine u saradnji sa kantonalnim organima nadležnim za oblast od značaja za planiranje uređenja prostora, do 31. januara tekuće godine dostavljaju Federalnom ministarstvu godišnji izvještaj o stanju prostora, kao i provođenje prostornog plana kantona za proteklu godinu.


Član 8.


Stanje u prostoru Federacije na način propisan ovom Uredbom prati se kroz strukturu tematskih područja i/ili potpodručja.
Svako tematsko područje i/ili potpodručje ima nosioca i sudionike.
Tematska područja i/ili potpodručja i njihovi nositoci određeni su u PRILOGU BR. 1 koji je sastavni dio ove Uredbe.


Član 9.


Tematska područja i/ili potpodručja sadrže zajedničke i posebne podatke.
Zajednički podaci su oni koji su važni za nosioca tematskog područja, ali i za druga tematska područja i/ili potpodručja u sastavu informacionog sistema (GIS-a).
Posebni podaci su oni koji su važni za nosioca tematskog područja i/ili potpodručja.


Član 10.


Nosioci informacionog sistema (GIS-a) će pratiti opremljenost računarskom, programskom i komunikacijskom opremom nosioca tematskih područja i/ili potpodručja te predlagati mjere za poboljšanje stanja za odgovarajuću razinu vlasti.


IV METODOLOGIJA PRIKUPLJANJA PODATAKA


Član 11.


U skladu sa odredbama Zakona podatke iz člana 4. ove Uredbe pribavljaju nosioci informacionog sistema iz člana 6. ove Uredbe.
Podaci se prikupljaju po tematskim područjima definiranim u PRILOGU BR. 2, koji čini sastavni dio ove Uredbe.


Član 12.


Razmjena podataka podrazumijeva primjenu jedinstvenih standarda zapisivanja i protokola prenošenja podataka.
Za tačnost i vjerodostojnost podataka odgovorni su nosioci tematskih područja i/ili potpodručja na svim razinama vlasti.
Elektronske baze podataka koje sadrže povjerljive podatke moraju biti označene određenom vrstom i stepenom povjerljivosti te osigurane lozinkom od neovlaštenog pristupa.


V OBRADA PODATAKA


Član 13.


Svi podaci iz člana 4. ove Uredbe vode se kao elektronske baze podataka, te se izrađuju tri rezervne kopije koje se čuvaju na različitim lokacijama koje odrede nosioci tematskih područja i/ili potpodručja.


Član 14.


Svi podaci se zapisuju u jednom od prihvatljivih GIS formata koji umogućavaju razmjenu ili unos u različite softverske platforme. Takvi formati su *.mif, *.shp, *dbf, *dxf i dr.


Član 15.


Do uspostave cjelovite baze podataka u vektorskom obliku za područja općina, odnosno kantona, neophodno je da nosioci informacionog sistema izvrše skeniranje i georeferenciranje postojeće prostorno-planske dokumentacije u *.tif i *.tfw formatu, a dokumente u *doc ili *pdf formatu.
Na taj način obrađenu plansku dokumentaciju potrebno je na nekom od digitalnih medija (CD, DWD i dr.) dostavljati nadležnom federalnom ministarstvu.


Član 16.


Nosioci informacionog sistema na svim razinama vrše elektronsku i vektorsku obradu podataka na kompatibilnim programskim jezicima.
GIS baze podataka se kreiraju, pune i održavaju kod nadležnih subjekata koji iste prosljeđuju ka nosiocu informacionog sistema odgovarajuće razine vlasti.


Član 17.


Za efikasnu razmjenu digitalnih podataka neophodno je mrežno povezivanje nosioca informacionog sistema putem Intranet/Internet rješenja, što omogućava kontinuirano praćenje i evidentiranje svih promjena podataka u bazama nosioca tematskih područja i/ili potpodručja.


VI JEDINSTVENI OBRASCI NA KOJIMA SE VODI EVIDENCIJA


Član 18.


Jedinstveni obrasci u PRILOGU BR. 2 na kojima se vodi evidencija uspostavljaju se za sve oblasti koje su relevantne za izradu i praćenje provođenja prostornih planova, zaštitu i unapređenje prostora.


Član 19.


Podaci koji se unose u obrasce su izvorni za određenu tematsku oblast i pribavljaju se od nadležnih službi, institucija, pravnih subjekata i ostalih izvora.
U nedostatku podataka mogu se izraditi studije i provoditi istraživanja koja determinišu konkretnu oblast.
Aktivnosti iz stava 2. ovog člana iniciraju i realizuju izvršni organi kantona.


VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 20.


Nosioci informacionog sistema dužni su uspostaviti jedinstveni informacioni sistem u roku od tri (3) godine od stupanja na snagu ove Uredbe.
U prelaznom periodu do konačne uspostave jedinstvenog informacionog sistema (GIS-a) nosioci informacionog sistema dužni su informirati federalno ministarstvo o toku uspostave jedinstvenog informacionog sistema (GIS-a).


Član 21.


Sredstva za uspostavu i održavanje jedinstvenog informacionog sistema obezbjeđuju se u budžetu Federacije, kantona, grada i općine.


Član 22.


Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 126/07
12. aprila 2007. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, s.r.