Na osnovu člana 81. stava 4. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 2/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


U R E D B U

O TEHNIČKIM SVOJSTVIMA KOJE GRAĐEVINE
MORAJU ZADOVOLJAVATI U POGLEDU SIGURNOSTI TE
NAČINU KORIŠTENJA I ODRŽAVANJA GRAĐEVINA


I OPĆE ODREDBE


Član 1.


Ovom Uredbom utvrđuju se tehnička svojstva koje građevine moraju ispunjavati u pogledu sigurnosti te način korištenja i održavanja građevina.


Član 2.


Tehnička svojstva koje građevine moraju ispunjavati u pogledu sigurnosti te način korištenja i održavanja građevina utvrđuju se u skladu sa odredbama ove Uredbe, odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, Zakonom o standardizaciji Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 19/01), bosanskohercegovačkim državnim standardima (BAS), tehničkim propisima i pravilima struke, a u skladu sa sa načelima evropskog usklađivanja tehničkog zakonodavstva.


II TEHNIČKA SVOJSTVA KOJA GRAĐEVINE
MORAJU ZADOVOLJAVATI U POGLEDU SIGURNOSTI

Član 3.


Sve građevine ovisno o svojoj namjeni tokom svog trajanja moraju ispunjavati tehnička svojstva koja građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti i druge uvjete propisane ovom Uredbom, bosanskohercegovačkim državnim standardima (BAS), tehničkim propisima i drugim propisima, urbanističkim uvjetima propisanim posebnim zakonom, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od uticaja na bitne zahtjeve za građevinu.


Član 4.


1. Sigurnost
Građevina mora biti projektovana i izgrađena na način da se postigne sigurnost građevine u cijelosti, kao i svakog njenog dijela i elementa. Sigurnost je sposobnost građevine da izdrži sva predviđena djelovanja koja se javljaju pri normalnoj upotrebi, te da sadrži sva bitna tehnička svojstva tokom predviđenog vremena trajanja, a to su:
1) mehanička otpornost i stabilnost,
2) zaštita od požara,
3) higijena,
4) zdravlje i zaštita okolice,
5) sigurnost u korištenju,
6) zaštita od buke,
7) ušteda energije i toplinska zaštita
8) odstupanje od bitnih zahtjeva građevine i
9) nesmetan pristup i kretanje u građevini.


2. Mehanička otpornost i stabilnost


Član 5.


Građevina mora biti projektovana i izgrađena tako da tokom građenja i korištenja predvidiva djelovanja ne prouzrokuju:
1) rušenje građevine ili njezinog dijela,
2) deformaciju nedopuštenog stupnja,
3) oštećenje građevinskog sklopa ili opreme zbog deformacije konstrukcije,
4) nerazmjerno velikih oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.


3. Zaštita od požara


Član 6.


Građevina mora biti projektovana i izgrađena tako da se u slučaju požara:
1) čuva nosivost konstrukcije tokom određenog vremena utvrđena posebnim propisom,
2) priječi širenje vatre i dima unutar građevine,
3) priječi širenje vatre na susjedne građevine,
4) omogući da lica mogu neozlijeđeno napustiti građevinu, odnosno da se omogući njihovo spašavanje i
5) omogući zaštita spasioca.
Građevina mora da bude projektirana i izgrađena tako, da u slučaju normalnog korištenja, ne može doći do eksplozije.


4. Higijena, zdravlje i zaštita okolice


Član 7.


Građevina mora biti projektovana i izgrađena tako da ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi, radni i životni prostor, posebno zbog:
1) oslobađanja opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari,
2) opasnih zračenja, onečišćenja vode i tla,
3) neodgovarajućeg odvođenja otpadnih voda, dima, plinova i tekućeg otpada,
4) nepropisnog postupanja sa krutim otpadom,
5) skupljanjem vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine.
Građevinski proizvodi i oprema moraju se u građenju izabrati, izvesti, ugraditi ili povezati, preinačiti i održavati tako da zbog hemijskih, fizikalnih i drugih utjecaja ne može doći do opasnosti, smetnje, šteta ili nedopustivih oštećenja tokom korištenja građevine.


5. Sigurnost u korištenju


Član 8.


Građevina mora biti projektovana i izgrađena tako da se tokom njezinog korištenja izbjegnu moguće ozljede korisnika građevine koje mogu nastati od poskliznuća, pada, sudara, opeklina, električnog udara i eksplozije.


6. Zaštita od buke


Član 9.


Građevina mora biti projektovana i izgrađena na način da zvuk što ga opaža lice koje boravi u građevini ili u njezinoj blizini bude na takvom nivou da ne ugrožava zdravlje te da osigura noćni mir i zadovoljavajuće uvjete za odmor i rad, odnosno da nivo buke u građevini i njenoj okolini, kao i buke izvan ne prelazi, posebnim propisom određene, dopuštene vrijednosti za tu namjenu.


7. Ušteda energije i toplinska zaštita


Član 10.


Građevina mora biti projektovana i izgrađena u skladu sa tehničkim standardima za termičku obradu, odnosno toplinsku izolaciju.
Građevina i njezini uređaji za grijanje, hlađenje i provjetravanje moraju biti projektovani izgrađeni na način da u odnosu na klimatske prilike, potrošnja prilikom njenog korištenja bude jednaka propisanom nivou ili niže od njega, a da se osigura zadovoljavajući nivo toplote unutar građevine, da se, u skladu sa poznatim dostignućima struke, osigura toplotna reciklaža, odnosno ušteda energije.


8. Nesmetan pristup i kretanje u građevini


Član 11.


Građevine javne i poslovne namjene moraju biti projektirane i izgrađene tako da je licima sa smanjenom pokretljivosti osiguran nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad.
Uvjeti i način nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada licima sa smanjenom pokretljivosti iz stava 1. ovoga člana utvrđeni su Uredbom o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja svih barijera za lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima (''Službene novine Federacije BiH'', broj 10/04).


9. Odstupanje od bitnih zahtjeva građevine


Član 12.


U slučaju rehabilitacije dobara upisanih na Privremenu listu nacionalnih spomenika kao dobara koja su na osnovu zakona pojedinačnim rješenjem nadležnog organa registrirana kao spomenici kulture, graditeljskog naslijeđa, historijskog značaja ili prirodnog naslijeđa, odnosno građevine u kojima se licima smanjene pokretljivosti osigurava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad može se odstupiti od nekih bitnih zahtjeva za građevinu uz saglasnost Ministarstva.
Saglasnost iz stava 1. ovoga člana može se izdati na prijedlog investitora, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnog ministarstva za kulturu, odnosno za rad i socijalnu politiku.
Saglasnost iz stava 1. ovoga člana neće se izdati ako tehničkim rješenjima građevine ili drugom mjerom, nije na pouzdan način u zadovoljavajućoj mjeri nadomješteno odstupanje od bitnih zahtjeva za građevinu.


III NAČIN KORIŠTENJA I ODRŽAVANJE GRAĐEVINE


Član 13.


Građevine se smiju upotrebljavati samo na način i u skladu sa njezinom namjenom.
Održavanje i korištenje građevine mora biti takvo da se u predviđenom vremenu njezinog trajanja očuvaju tehnička svojstva bitna za građevinu kojima se ne mijenja usklađenost građevine sa urbanističko-tehničkim uvjetima, u skladu sa kojima je građevina izvedena, s tim da se njenim korištenjem ne ugrožava život i zdravlje ljudi, okolice, prirode, drugih građevina i stvari, niti stabilnost tla na okolnom zemljištu.
Održavanje i korištenje građevine vrši se u skladu sa posebnim propisima, bosanskohercegovački državnim standardima /BAS/, tehničkim propisima i pravilima struke.


Član 14.


Vlasnik građevine, odnosno korisnik dužan je osigurati održavanje građevine tako da se u toku njezinog trajanja očuvaju tehnička svojstva koje građevine moraju zadovoljiti u pogledu sigurnosti, unapređivanje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te ju je dužan održavati tako da se ne narušavaju spomenička svojstva građevine, odnosno dobara sa Privremene liste nacionalnih spomenika kao dobara koja su na osnovu zakona pojedinačnim rješenjem nadležnog organa registrirana kao spomenici kulture, graditeljskog naslijeđa, historijskog značaja ili prirodnog naslijeđa.
Vlasnik građevine, odnosno korisnik dužan je održavati građevinu na način da se njenim održavanjem osigurava upotrebljivost i ispravnost građevine, uređaja i opreme, upotrebljivost građevine kao cjeline i sigurnost njenog korištenja.


Član 15.


U slučaju oštećenja građevine zbog kojih postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, okolicu, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu (požari, poplave, intervencije na elektroinstalacijama i sl.) vlasnik građevine, odnosno korisnik je dužan preduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja.
Vlasnik građevine, odnosno korisnik dužan je odmah preduzeti radove koji se izvode kao hitne intervencije, odnosno obavijestiti odmah po saznanju pravno lice kojem je povjereno održavanje građevine, odnosno kojem je povjereno održavanje uređaja, instalacija i sl. o potrebi preduzimanja radova koji se izvode kao hitne intervencije te obavijestiti druge nadležne organizacije, odnosno službe u skladu sa posebnim propisima.


Član 16.


Praćenje stanja građevine, godišnji (periodični) pregled građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevine, utvrđivanje potreba za obavljanje popravaka građevine i druge slične stručne poslove može obavljati samo diplomirani inženjer i inženjer odgovarajuće struke s položenim stručnim ispitom iz člana 30. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na noviu Federacije BiH (''Službene novine Federacije BiH'', broj 2/06).


Član 17.


Pravna lica kojima je povjereno održavanje građevine, odnosno vlasnik građevine, odnosno korisnik koji samostalno održava građevinu, dužna su voditi knjigu održavanja u koju unose podatke o vlasniku, o kontrolnim ispitivanjima, o kontrolnim pregledima i mjerama koje treba preduzeti za saniranje uočenih nedostataka.
Vlasnik, odnosno korisnik građevine dužan je svake godine osigurati sredstva za održavanje građevine.


IV NADZOR


Član 18.


Nadzor nad provođenjem odredaba ove Uredbe vrši nadležna urbanističko-ekološka inspekcija.


V KRIVIČNE ODREDBE


Član 19.


Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 7.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj pravno lice u svojstvu vlasnika građevine ako:

1) ne održava građevinu,
2) praćenja stanja građevine ne povjeri licu koje ispunjava uvjete iz čl. 18. i 19. ove Uredbe,
3) koristi građevinu suprotno njenoj namjeni,
4) ne označi oštećenu građevinu opasnu po život i zdravlje ljudi, okolicu, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu do otklanjanja takvog oštećenja,
5) u slučaju rehabilitacije nacionalnih spomenika odstupi od bitnih svojstava građevine bez saglasnosti Ministarstva.

Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 500,00 KM.
Za prekršaj iz stava 1. tač. 2, 3. i 5. ovoga člana kaznit će se i fizičko lice vlasnik građevine novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 400,00 KM.


Član 20.


Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 7.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj pravno lice kojem je povjereno održavanje građevina ako:

1) ne vodi knjigu održavanja,
2) ne preduzme mjere koje treba preduzeti za saniranje uočenih nedostataka.

Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 500,00 KM.


VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 21.


Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 136/07
aprila 2007. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, s.r.