Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94, 8/95, 58/02 i 19/03) i članka 9. stavak 1. Uredbe o planovima obrane od poplava (''Službene novine Federacije BiH'', broj 3/02), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 188, sjednici održanoj 1. veljače 2007. godine, donosi

O D L U K U
O GLAVNOM PLANU OPERATIVNIH MJERAOBRANE OD POPLAVA ZA 2007. GODINU

I

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi Glavni plan operativnih mjera obrane od poplava za 2007. godinu.

II

Glavni plan operativnih mjera obrane od poplava iz točke I ove Odluke čini njen sastavni dio.

III

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.

V broj 64/07
1. veljače 2007. godine
Sarajevo
Premijer
Dr. Ahmet Hadžipašić, v.r.

 

GLAVNI PLAN OPERATIVNIH MJERA OBRANE OD POPLAVAZA 2007. GODINU

Organizaciona shema za provođenje obrane od poplava na područjima uz rijeke Savu i Neretvu gdje su izgrađeni zaštitni vodoprivredni objekti koji su u vlasništvu Federacije BiH

Organ mjerodavan za koordinaciju i usklađivanje izrade Glavnog plana operativnih mjera i njegovo provođenje prema članku  18. Uredbe:

Organizacija koja daje podatke o poplavama, vodostajima na rijekama i prognozama meteoroloških prilika prema članku 34. Uredbe:

Operativni centra za koordinaciju ključnih aktivnosti obrane od poplava prrema članku 22. Uredbe:

Organ mjerodavan za provođenje mjera prema članku 22. stavak 2. alineja 2., sukladno članku 24. Uredbe:

Federalni rukovoditelj obrane od poplava:

Sjedište federalnog rukovoditelja obrane od poplava:

Zamjenik federalnog rukovoditelja obrane od poplava:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Sarajevo.

ul. Maršala Tita br. 15,

Tel/fax: 033/205-620

Federalni meteorološki zavod Sarajevo

Ul. Bardakčije br.12

tel: 033/276-733

fax: 033/276-700

Sjedište: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Sarajevo,

ul. Maršala Tita br. 15,

Članovi:

1. Aziz Čomor, koordinator

2. Nada Galić, zamjenik koordinatora

3. Damir Mrđen

4. Mehmed Buturović

5. Enes Alagić

6. Mirsad Lončarević

7. Željko ostojić

8. Jasminka Dizdarević

9. Blago Mikulić

Federalni stožer civilne zaštite,

ul. Dženetića Čikma br. 14,

tel/fax: 033/551-945; fax: 033/767-530

Aziz Čomor

tel: 033/219-581

fax: 033/205-620

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Sarajevo,

ul. Maršala Tita br. 15,

tel/fax: 033/205-620

Nada Galić,

tel: 033/205-620

fax: 033/233-802

A.   VODNO PODRUČJE SLIVOVA JADRANSKOG MORA

A.1.Organizaciona shema za provođenje obrane od poplava na vodnom području slivova Jadranskog mora

 

Organizacija koja vrši sve radove na obrani od poplava prema članku 21. i 33. Uredbe:

Glavni rukovoditelj obrane od poplava na vodnom području slivova Jadranskog mora:

Sjedište glavnog rukovoditelja obrane od poplava na vodnom području slivova Jadranskog mora:

Zamjenik glavnog rukovoditelja obrane od poplava na vodnom području slivova Jadranskog mora:

Temeljno slivno područje rijeke Neretve s Trebišnjicom, obuhvata slijedeća poplavna područja:

Objekti koji značajnije utječu na obranu od poplava u slivnom području Neretve s Trebišnjicom:

Javno poduzeće za ''Vodno područje slivova Jadranskog mora'' Mostar,

ul. Ante Starčevića bb

tel: 036/397-881

fax: 036/397-883

Vodoprivredni informacioni centar,

tel: 036/397-882, 036/397-892;

Damir Mrđen

tel: 036/397-881, 036/397-884

fax: 036/397-883

Javno poduzeće ''Vodno područje slivova Jadranskog mora'' Mostar

ul. Dr. Ante Starčevića bb 

Željko Ostojić

tel: 036/397-881, 036/397-892

fax: 036/397-883

1. Poplavno područje Čapljina i Hutovo Blato,

2. Područje Mostarsko blato – Jasenica (Kula 

    zatvaračnica u Mostarskom blatu),

3. Poplavno područje rijeke Mlade i Vrioštice,

4. Poplavno područje Imotsko-Bekijskog polja (Kula 

    zatvaračnica u Drinovcima).

1. HE ''Rama'' kod Prozora,

2. HE ''Jablanica'' kod Jablanice,

3. HE ''Grabovica kod Aleksin Hana,

4. HE ''Salakovac'' kod Mostara,

5. HE ''Mostar'' kod Mostara,

6. HE ''Čapljina'' kod Čapljine

1.     POPLAVNO PODRUČJE ČAPLJINA I HUTOVO BLATO

Specijalizirana organizacija koja obavlja obranu od poplava prema članku 19. stavak 2. Uredbe:

Organ koji obavlja poslove prema članku 35. stavak 9. Uredbe:

Područni rukovoditelj obrane od poplava:

Pomoćnik područnog rukovoditelja obrane od poplava:

Početak redovite obrane od poplava I, II, III, IV i VI sektor:

Početak izvanredne obrane od poplava I, II, III, IV i VI sektor:

Početak obrane od poplava (za V) sektor:

Maksimalni zabilježeni vodostaj:

ECCON – INŽINJERING D.O.O. Čapljina,

Adresa: ul. Tasovčići – Ind. Zona b.b.

tel: 036/808-620

fax: 036/808-520

Općinski stožer civilne zaštite u Čapljini,

ul. Hrvatskih Branitelja bb

tel: 036/805-963

Vlatko Malić

Eccon – inžinjering d.o.o. Čapljina

tel: 036/808-620

mob: 063/357-238

Ante Džajić

Vodoprivredno poduzeće ''Čapljina'' Čapljina

tel: 036/806-132, 036/807-216

mob: 063/414-958

Vodomjer na Neretvi, stari most Čapljina + 200,

Vodomjer na Krupi, most Dračevo + 300.

Vodomjer na Neretvi, stari most Čapljina + 250,

Vodomjer na krupi, most Dračevo + 360.

Kad to odredi područni rukovoditelj obrane od poplava.

Vodomjer na Neretvi, stari most Čapljina + 338

(1959. god.),

Vodomjer Na Krupi, most Dračevo + 460 (1970. god.).


Sektor

Sektorski rukovoditelj obrane od poplava i njegov zamjenik

Potez obrambenog područja

Potezni rukovoditelj obrane od poplava

Naseljena mjesta i dijelovi naselja koja učestvuju u izvanrednoj obrani od poplava

Raspoloživo tehničko osoblje koje se može angažirati za izvanredne obrane od poplava

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Zdravko Rodin,

dipl. inž. građ.

VP ''Čapljina'' Čapljina

Desni nasip uz r. Neretvu Čapljina-Mogorjelo km 0-1,0

Zoran Petković

r. VP ''Čapljina''

Čapljina

Miro Ljuban,

građ. teh.

VP ''Čapljina''

Mladen Zorić, inž. građ.

Desni nasip uz r. Neretvu Čapljina-Mogorjelo km 1,0-1,8

Stjepan Jelčić r. VP ''Čapljina''

Čapljina

Dalibor Jukić, Eccon Čapljina

Đurica Slobodan,    dipl. inž. građ. Eccon Čapljina

Obodni kanal Čapljina

Miro Jukić r. VP ''Čapljina''

Čapljina

Mijo Jozić Bobanovo r.  VP ''Čapljina''

II

Zoran Jukić, građ. teh.  Eccon Čapljina

Desni nasip uz Neretvu, Donja Gabela km 0-1,9

Vjeko Rodin, r. VP ''Čapljina''

Gabela

Marko Dujmović, Gabela r.       VP ''Čapljina''

Nikola Šimović, inž. stroj. VP ''Čapljina'' Čapljina

Desni nasip uz Neretvu, Donja Gabela           km 1,9-3,7

Ivica Rebac      r. VP ''čapljina''

Gabela

Ante Katavić. Gabela             r. VP ''Čapljina''

Ivica Putica, stroj. teh.       VP ''Čapljina'' Čapljina

Glavni odvodni kanal ''Blinja'' Donja Gabela km 0,0-1,5

Slavko Malić, Eccon Čapljina

Gabela      (otok)

Nedeljko Jukić, Eccon Čapljina

III

Ivica Babić, Eccon Čapljina

Desni nasip uz krupu km 0-3,0

Veselko Bokan, VP ''Čapljina''

Višići

Niko Cvitanović,

Dračevo           r. VP ''Čapljina''

Dijana Malić,

Eccon Čapljina

Desni nasip uz Krupu            km 3,0-3,6

Ante Bakalar,   r. VP ''Čapljina''

Čeljevo

Nikica Vicković, Eccon Čapljina

Ivica Pandža, r. VP ''Čapljina''

Glavni odvodni kanal Crpna stanica Višići-Karaotok

Miro Soldo,     r. VP ''Čapljina''

 

Andrija Falak, crpkar na crpnoj stanici Višići

IV

Pavo Šušnja, VP ''Čapljina'' Čapljina

Lijevi nasip uz Krupu             km 0,0-3,99

Miho Katić, r. VP ''Čapljina''

Dračevo Sjekose

Milenko Prce, Eccon Čapljina

Božo Vidić, VP ''Čapljina'' Čapljina

Obodni kanal Dračevo-Svitava

Nikola Vicković VP ''Čapljina''

Dračevo Sjekose

Ivo Jurić, Modrič, Stolac r. VP ''Čapljina''

V

Božo Buntić, ecc. VP ''Čapljina'' čapljina

Lijevi nasip, put Tasovčići-Klepci km 0,0-1,8

Emilio Krainović Eccon Čapljina

Tasovčići

Ante Bakalar Trebižat r. VP ''čapljina''

Milijana Krečić, g. tehn. VP ''Čapljina'' čapljina

VI

Jure Bubalo, r. VP ''Čapljina'' čapljina

Desni nasip uz Bregavu ''Nerezi'' km 0,0-3,1

Nikica Kuzman, r. VP ''Čapljina''

Tasovčići

Mijo Jozić Bobanovo r. VP ''Čapljina''

Milenko Jukić, r. VP ''Čapljina''

VII

Ivan Bulum, r. VP ''Čapljina'' Čapljina

Lijevi nasip uz Neretvu km 1,8-3,7

Nikola Marković r. VP ''Čapljina''

Gabela

Rajko Marčinko, r. VP ''Čapljina''

Miro Jukić, r. VP ''Čapljina'' Čapljina

Lijevi nasip uz Neretvu km 3,7-5,7

Mijat Karlović, VP ''Čapljina''

Gabela     Struge

Noris Banko, Eccon Čapljina


2.    
POPLAVNO PODRUČJE MOSTARSKO BLATO – JASENICASA KULOM ZATVARAČNICOM U KRUŠEVU


Specijalizirana organizacija koja obavlja obranu od poplava prema članku 19. stavak 2. Uredbe:

Organizacija koja je odgovora za režim rada kule zatvaračnice:

Organ koji obavlja poslove prema članku 35. stavak 9. Uredbe:

Područni rukovodilac obrane od poplava i odgovorna osoba za otvaranje i zatvaranje kule zatvaračnice:

Sjedište područnog rukovoditelja obrane od poplava:

Pomoćnik područnog rukovoditelja obrane:

Rukovoditelja zapornice na kuli zatvaračnici u Kruševu:

Režim rada kule zatvaračnice:

Zatvaranje zapornica na kuli Kruševo:

ECCON – INŽENJERING D.O.O. Čapljina,

Adresa: ul. Tasovčići – Ind. Zona b.b

tel: 036/808-620

fax: 036/808-520

POTOK d.o.o. Široki brijeg,

ul. Trnska cesta 156

tel/fax: 039/703-844

Općinski stožer civilne zaštite u Mostaru i Širokom Brijegu, Mostar, ul. Ante Starčevića 52

tel: 036/324-144

Široki brijeg, ul. Fra Didaka Buntića bb,

tel: 039 /703-255

Dragan Pavković

Javna ustanova za komunalne djelatnosti ''Coming'' Široki brijeg

tel/fax: 039/705-582;

tel: 039/704-837, 039/703-330;

mob: 063/327-594

Javna ustanova za komunalne djelatnosti ''Coming'' Široki brijeg. Ul. Trg Gojka Šuška 3a

tel/fax: 039/705-582;

tel: 039/704-837, 039/703-330

Boro Đolo

Uprava za inspekcijske poslove Zapadnohercegovačkog kantona

tel/fax: 039/682-162

tel: 039/682-163

mob: 063/329-769

Ivan Glibo, r.

Javna Ustanova za komunalne poslove ''Coming'' Široki Brijeg

Telefon na kuli zatvaračnici: 036/486-051

Režim rada (otvaranje i zatvaranje) obavlja se prema posebnom planu koji je sastavni dio tehničkih priloga za glavni operativni plan obrane od poplava

Vodomjer most aluminijski

Kombinat Donja Jasenica + 130


3.     POPLAVNO PODRUČJE RIJEKE MLADE I RIJEKE VRIOŠTICE


Specijalizirana organizacija koja obavlja obranu od poplava prema članku 19. stavak 2. Uredbe

Organ koji obavlja poslove prema članku 35. stavak 9. Uredbe:

Područni rukovoditelj obrane od poplava:

Sjedište područnog rukovoditelja obrane od poplava:

Pomoćnik područnog rukovoditelja obrane od poplava:

Početak redovite obrane od poplave:

Početak izvanredne obrane od poplava:

Maksimalni zabilježeni vodostaj:

''Ljubuški'' Vodoprivredno poduzeće u društvenoj svojini sa p.o. Ljubuški,

ul. Stjepana Radića bb,

tel/fax: 039/833-407

Općinska komanda civilne zaštite Ljubuški,

ul. Andrijice Šimića bb.

Mob: 063/320-334 (Jelenko Dedić)

Davor Markić,

Vodoprivredno preduzeće Vrgorac,

tel: 039/833-407

Radišići, Općina Ljubuški,

ul. Put za Vitino bb

Miro Miličević, VP ''Ljubuški'' Ljubuški,

tel: 039/833-407

Vodomjer na rijeci Mlade, Grabovo Vrelo + 210,

Vodomjer na rijeci Mlade, Grab + 190,

Vodomjer na rijeci Mlade, most Humac + 280,

Vodomjer na rijeci Mlade, Grabovo Vrelo + 260,

Vodomjer na rijeci Mlade, Grab + 250,

Vodomjer na rijeci Mlade, most Humac + 330,

Vodomjer na rijeci Mlade, Grabovo Vrelo + 310 (1968. godine.)

Vodomjer na rijeci Mlade, Grab + 298 (1968. godine)

Vodomjer na rijeci Mlade, most Humac + 384 (1968. godine)


Sektor

Sektorski rukovoditelj obrane od poplava i njegov zamjenik

Potez obrambenog nasipa

Potezni rukovoditelj obrane od poplava

Naseljeno mjesto i dijelovi i naselja koja sudjeluju u izvanrednoj obrani od poplava

Raspoloživo tehničko osoblje koje se može angažirati kod izvanredne obrane

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Milenko Boras, r. ''Ljubuški'' VpuDSv Ljubuški

Desni nasip rijeke Mlade-Teskera km 0-0,1

Branko Jukić, r. ''Ljubuški'' VpuDSv

Teskera-Humac

Mirko Kolak, Grab

Jakov Čolak, poslovođa ''Ljubuški'' VpuDSv Ljubuški

Lijevi nasip uz rijeku Mlade-Humac km 0-1,0             Desni nasip uz rijeku Vriošticu-Humac km 0-1,7             Lijevi nasip uz rijeku Vriošticu-Humac km 0-1,7

Zoran Grbavac, ''Ljubuški'' VPuDSv Ljubuški

   

Desni nasip uz rijeku Mlade-Lisice km 1,0-3,1 Lijevi nasip uz rijeku Mlade-Lisice km 1,0-2,0

Zoran Grbavac, ''Ljubuški'' VPuDSv Ljubuški

Lisice Vašarovići

Srećko Pavlak, Grab

Desni nasip uz rijeku Mlade-Vašarovići km 3,1-4,5 lijevi nasip uz rijeku Mlade-Vašarovići km 2,9-4,3

Jure Petrušić, r. ''Ljubuški'' VpuDSv Ljubuški

Vašarovići Grabovnik

 

Desni nasip uz rijeku Vriošticu-Brod-Grabovnik, km 1,7-4,5 Lijevi nasip uz rijeku Vriošticu Brod-proboj km 1,7-3,8 Obodni kanal ''Probojska jaruga proboj Radišići km 0,6-1,3

Jago Vukoja, radnik ''Ljubuški'' VpuDSv, Ljubuški

Lisice-Vašarovići, Grabovnik, Proboj, Radišići, Ljubuški

Stanko Čolak, otok

II

Ilija Miletić, poslovođa ''Ljubuški'' VpuDSv, Ljubuški

Desni nsip uz rijeku Mlade-Grab km 4,5-6,6

Nedo Mihaljević,

Radnik  ''Ljubuški'' VpuDSv Ljubuški

Grabovnik-otok-Grab

Nedo Kolak

Srećko Matić, radnik ''Ljubuški'' VpuDSv Ljubuški

Lijevi nasip uz rijeku Mlade-Grabovnik-otok km 4,3-6,6 Desni nasip uz rieku Mlade-Grab-Veljaci km 6,6-8,3 Lijevi nasip uz rijeku Mlade-Otok-Vitina km 6,5-8,5

Ante Šočić, radnik ''Ljubuški'' VpuDSv, Ljubuški

Grab-Veljaci- otok-Vitina

Vlatko Čuljak,Klobuk

Dipl. ing. građ.

Desni nasip uz rijeku Mlade-Kočuša-Klobuk km 0,0-1,3 Lijevi nasip uz rijeku Mlade-Kočuša-Grabovo Vrelo km 0,0-1,7

Milan Rašić, r. ''Ljubuški VpuDSv, Ljubuški

Veljaci-Klobuk-Vitina

 

4.     POPLAVNO PODRUČJE IMOTSKO-BEKIJSKOG POLJA SA KULOM ZATVARAČNICOM U DRINOVCIMA

Specijalizirana organizacija koja obavlja obranu od poplava prema članku 19. stavak 2. Uredbe

Organizacija koja je odgovorna za režim rada kule zatvaračnice:

Organ koji obavlja poslove prema članku 35. stavak 9. Uredbe

Područni rukovoditelj obrane od poplava:

Sjedište područnog rukovoditelja obrane od poplava:

Pomoćnik područnog rukovoditelja obrane od poplava i odgovorna osoba za otvaranje i zatvaranje kule zatvaračnice:

Rukovoditelj zapornice na kuli zatvaračnici u Drinovcima

Režim rada kule zatvaračnice:

Zatvaranje zatvarača na kuli u Drinovcima:

'' Ljubuški'', Vodoprivredno  poduzeće u društvenoj svojini sa p.o. Ljubuški,

tel: 039/834-814, 039/833-407

''Ljubuški'', Vodoprivredno poduzeće u društvenoj svojini sa p.o. Ljubuški,

tel: 039/834-814, 039/833-407

Općinski stožer civilne zaštite u Grudama i Ljubuškom, Grude, ul. Ivana Gundulića bb,

tel: 039/661-580

Ljubuški, ul: Andrijice Šimića bb.

mob: 063/320-334

Veselko Spajić, općina Grude, ul. Fra Gabre Grubišića 5,  tel: 039/662-421,  tel/fax: 039/662-337, stan 039/662-619

Općina Grude,

ul. Fra Gabre Grubišića 5

Miro Miličević, VpuDSv Ljubuški,

tel: 039/834-814, 039/833-407

Zoran Tomas, ''Ljubuški'' VpuDSv Ljubuški,

tel: 039/672-738,

stan 039/672-391

Režimi rada (otvaranje i zatvaranje kule) obavlja se prema posebnom planu, koji je sastavni dio tehničkih priloga za glavni operativni plan obrane od poplava

Vodomjer na TMT. Most Humac + 280

(I-Bekijsko polje i polja uz r. TMT bez usjeva)

Vodomjer na TMT, most Humac + 330

(I-Bekijsko polje i polja uz r. TMT pod usjevima)

A.2. POPIS HIDROLOŠKIH I METEOROLOŠKIH STANICA

sa kojih Federalni meteorološki zavod dostavlja podatke Vodoprivrednom informacionom centru za vodno područje slivova Jadranskog mora i obveze izvješćivanja

Meteorološke stanice:

Ivan Sedlo, Konjic, Rama, Jablanica, Mostar, Posušje, Ljubuški, Široki Brijeg, Čapljina i Stolac.

U periodu kada se očekuju poplave podaci se dostavljaju svakodnevno, s od momenta kada vodostaj na VS Čapljina dostigne 200. cm svaka 4 sata sve do ukidanja mjera obrane od poplava.

U trenutku kad vodostaj na VS Humac, dostigne 280 cm, bez obzira na vodostaj na VS Čapljina, podaci na MS Ljubuški i MS Posušje se dostavljaju svaka četiri sata sve do ukidanja mjera obrane od poplava.

Hidrološke stanice:

Podaci sa hidroloških stanica na vodnom području Jadranskog mora se osiguravaju u okviru promatranja režima voda koje organizira JP ''Vodno područje slivova Jadranskog mora'' Mostar (podatke prikuplja Vodoprivredni informacioni centar).

A.3. REŽIM RADA HIDROAKUMULACIJA ZA VRIJEME VELIKIH VODA

Režim rada hidroakumulacija vrši, do usvajanja planova pogona od strane mjerodavnog organa, prema vodoprivrednim uvjetima i ograničenjima danim u vodoprivrednim dozvolama za svaki pojedini objekt.

Od momenta uvođenja redovnih mjera obrane od poplava, odnosno prema potrebi  i ranije ukoliko to zatraži glavni  rukovoditelj obrane od poplava za vodno područje, korisnici hidroakumulacija dostavljaju svakodnevno slijedeće podatke:

-         kotu razine vode u akumulaciji,

-         dotok u akumulaciju i

-         ispuštanje iz akumulacije

Od momenta uvođenja izvanrednih mjera obrane od poplava korisnik akumulacije dostavlja navedene podatke svaka 4 sata.

Podaci se dostavljaju u Vodoprivredni informacioni centar, ul. A. Starčevića bb. Mostar, tel: 036/397-892; fax: 036/397-883.

Režim punjenja i pražnjenja prostora u akumulacijama predviđen za prihvaćanje poplavnog vala, kao i rad evakuacijskih organa se u periodu izvanredne obrane od poplava mora vršiti u koordinaciji sa mjerodavnim  vodoprivrednim tijelima.

Ako korisnici akumulacija posjeduju hidrološke i/ili meteorološke stanice sa mogućnošću daljinskih dojava dužni su u periodu izvanredne obrane od poplava omogućiti pristup podacima sa tih stanica mjerodavnom javnom poduzeću za vodno područje ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti.

Za hidroakumulacije na vodnom području slivova Jadranskog mora mjerodavni su slijedeći vodostaji na VS čapljina na r. Neretvi:

- redovita obrana od poplava                       + 200 cm

- izvanredna obrana od poplava                            + 250 cm

B) VODNO PODRUČJE SLIVA RIJEKE SAVE

B.1. Organizacijska shema za provođenje obrane od poplava na vodnom području sliva rijeke Save

Organizacija koja vrši sve radove na obrani od poplava prema čl. 21. i 33. uredbe:

Glavni rukovoditelj obrane od poplava na vodnom području sliva rijeke Save:

Sjedište glavnog rukovoditelja obrane od poplava na vodnom području sliva rijeke Save:

Zamjenik glavnog rukovoditelja obrane od poplava na vodnom području sliva rijeke Save:

Na vodnom području slivova rijeke Save obuhvaćena su slijedeća poplavna područja:

Objekti koji značajnije utječu na obranu od poplava na slivnom području rijeke Save:

Crpne stanice u sustavu obrane od poplava:

Javno poduzeće za ''Vodno područje slivova rijeke Save'' Sarajevo

ul. Grbavička 4/III

tel: 033/209-954, 033/209-854

Vodoprivredni informacioni centar

tel: 033/209-854, 033/211-814

fax: 033/209-993

Buturović mehmed, dipl. ing. građ.

tel: 033/209-954

fax: 033/209-993

Javno poduzeće za ''Vodno područje slivova rijeke Save'' ul. Grbavička 4, Sarajevo

Mirsad Lončarević, dipl. ing. građ.

tel: 033/209-854, 033/211-814

fax: 033/209-993

1.Poplavno područje Odžačka Posavina

2.poplavno područje Srednja Posavina

1.Akumulacija ''Hazna'' u Gradačcu

2.Akumulacija ''Vidara'' u Gradačcu

1.C.S. ''SVILAJ''

2.C.S. ''ZORICE I''

3.C.S. ''ZORICE II''

4.C.S.''TOLISA''

5. C.S.''ĐURIĆI''

1.     POPLAVNO PODRUČJE ODŽAČKA POSAVINA

Organizacija koja vrši obranu  od poplava prema članku 19. stavak 2. Uredbe:

Organi koji obavljaju poslove prema članku 33. Uredbe:

Područni rukovoditelj obrane od poplava:

Pomoćnik područnog rukovoditelja obrane od poplava:

Početak redovite obrane od poplava:

Početak izvanredne obrane od poplava:

Početak obrane od poplava brdskih voda:

Maksimalni zabilježeni vodostaj:

Vodoprivredno poduzeće ''Posavina'' Odžak

tel: 031/761-088

Općinski stožer civilne zaštite u Odžaku

tel: 031/761-017

Anto Grgić, ing. građ., direktor VP ''Posavina'' Odžak,

tel: '31/761-088, mob: 063/360-434

Juro Brašnjić, općina Odžak

tel: 031/761-017

mob: 063/412-004

Vodomjer u Slavonskom Šamcu + 650 cm

(za savski nasip i bosanski nasip)

Vodomjer u Slavonskom Brodu + 730 cm

(za savski nasip)

Vodomjer u Slavonskom Šamcu + 700 cm

(za savski nasip i bosanski nasip)

Vodomjer u Slavonskom Brodu + 800 cm

(za savski nasip)

Kada to odredi rukovoditelj obrane od poplava

Vodomjer u Sl. Šamcu + 784 cm (1970. godine)

2.     POPLAVNO PODRUČJE SREDNJA POSAVINA

Organizacija koja vrši obranu od poplava prema članku  19. stavak 2. Uredbe:

Organ koji obavlja poslove prema članu 33. Uredbe:

Područni rukovoditelj obrane od poplava:

Pomoćnik područnog rukovoditelja obrane od poplava:

Početak redovite obrane od poplava:

Početak izvanredne obrane od poplava:

Početak obrane od poplava od brdskih voda:

Maksimalni zabilježeni vodostaj:

Vodoprivredno poduzeće ''Srednja Posavina'' Orašje

telefon: 031/712-016

Općinski stožer civilne zaštite Domaljevac – Bosanski Šamac (za IV sektor)

tel: 031/791-363

Općinski stožer civilne zaštite Orašje (za dio I-og, II i III sektor),

tel: 031/712-062

Općinski stožer civilne zaštite Gradačac (za V sektor)

tel: 035/817-302

Hasan Bukvić, dipl. ecc., direktor VP ''Srednja Posavina'' Orašje,

tel: 031/712-016

stan 031/712-308

Radoslav Erkapić, ing. građ..

VP ''Srednja Posavina'' Orašje

tel: 031/712-016, 063/341-784, stan 031/712-394

Mirsad Ibrahimović tel: 031/712-217

Vodomjer u Sl. Šamcu + 650 cm (za savski nasip)

Vodomjer u Sl. Šamcu + 700 cm (za savski nasip)

Kada to odredi područni rukovoditelj obrane od poplava

Vodomjer u Sl. Šamcu + 784 cm (1970. godine)


Sektor

Sektorski rukovoditelj obrane od poplava i njegov zamjenik

Potez obrambenog nasipa

Potezni rukovoditelj obrane od poplava

Naseljena mjesta i dijelovi naselja koja učestvuju u izvanrednoj obrani od poplava

Raspoloživo tehničko osoblje koje se može angažirati kod izvanredne obrane

1

2

3

4

5

6

I

Zahirović Faruk, tehn.

Općina Orašje

031/713-274

Vladisavljević Mirko, KV radnik, ''Srednja Posavina'' Orašje

Savski nasip

Km 9+650-13+478

Nedić Marijan, radnik ''Srednja Posavina''

Kopanice

Arnautović Ekrem, građ. ing. Orašje

031/712-295

Savski nasip km 13+470-18+520

Topić Iljo   radnik, ''Srednja Posavina''

Vidovice

Jenjić

II

Ćerimagić bakir, ing. građ. Orašje

tel: 031/713-111

Omerović Jusuf, tehn. ''Srednja Posavina'' Orašje

Savski nasip

Km 18+520-21+710

Živković Anto, radnik, ''Srednja Posavina''

Orašje

Hadžispahić Mustafa, dipl. ing. Orašje

031/712-817

Savski nasip

Km 21+710-26+856

Dervišević Ibrahim, radnik ''Srednja Posavina''

Orašje

Ugljara

D. Mahala

III

Subašić Sadik, tehničar Orašje 031/713-495

063/341-859

Kamenjaš Marko, dipl. ing. građ. Bok ''ceste HZ Mostar-ispostava Orašje

Savski nasip

Km 26+856-30+800

Kobaš Marko, radnik ''Srednja Posavina''

D. Mahala

Tolisa

 

Savski nasip

Km 30+800-34+829

Nedić Tunjo, KV radnik ''Srednja Posavina''

Tolisa

Domaljevac

IV

Klaić Marijan, dipl. ing. građ. minist. Županije posavske

031/712-633

063/341-633

Čolić Dominko,građ. teh. Orašje

031/713-455

Savski nsip

Km 34+829-38+820

Baotić Anto, KV radnik ''Srednja Posavina''

Bazik

Hećimović Senihad, dipl. ing. Orašje

031/712-269

063/340-068

Savski nasip

Km 38+820-43+150

Kosić Mato, KV radnik ''Srednja Posavina''

Grebnice

Tursunovac

V

Mejremić Husein, d.d ''Komunalac'' Gradačac

tel: 035/817-219

061/152-384

Akumulacija

''Vidara''

H. Mehmedović Dževad, radnik D.D. ''Komunalac'' Gradačac

Gradačac

 

Akumulacija ''Hazna''

Mujanović Jasmin, radnik D.D. ''Komunalac'' Gradačac

Gradačac

NAPOMENA: Aktivnosti obrane od poplava na I sektoru potrebito je uskladiti sa planovima i aktivnostima mjerodavne institucije Brčko Distrikta BiH (Općinski stožer CZ tel: 049/205-325

B.2. SPISAK HIDROLOŠKIH I METEOROLOŠKIH STANICA

Sa kojih Federalni meteorološki zavod dostavlja podatke Vodoprivrednom informacionom centru za vodno područje slivova rijeke Save i obveze izvješćivanja

HIDROLOŠKE STANICE

1.     Slavonski Brod (Sava)

2.     Svilaj (Sava) Odžak

3.     Slavonski Šamac (Sava)

4.     Grebnice (Sava) Domaljevac – Šamac

5.     Županja (Sava)

6.     Martin Brod (Una)

7.     Bihać Kralje (Una)

8.     Ključ (Sana)

9.     Sanski Most (Sana)

10. Han Skela (Vrbas)

11. Daljan (Vrbas)

12. Banja Luka (Vrbas)

13. Reljevo (Bosna)

14. Zenica Raspotočje (Bosna)

15. Maglaj (Bosna)

METEOROLOŠKE STANICE

1.     MS Ljubljana

2.     MS Zagreb

3.     MS Drvar

4.     MS Banja Luka

5.     MS Novi Grad

6.     MS Doboj

7.     MS Bihać

8.     MS Sanski Most

9.     MS Bugojno

10. MS Jajce

11. MS Sarajevo

12. MS Zenica

13. MS Tuzla

B.3. REŽIM RADA HIDROAKUMULACIJA ZA VRIJEME VELIKIH VODA I OBVEZE IZVJEŠĆIVANJA

Od momenta uvođenja redovitih mjera obrane od poplava, odnosno prema potrebi i ranije ukoliko to zatraži glavni rukovoditelj obrane od poplava za Vodno područje, vodoprivredni informacioni centar, putem sektorskog rukovoditelja obrane od poplava za Sektor V poplavnog područja Srednja Posavina (akumulacije Hazna i Vidara u Gradačcu), prikuplja svakodnevno slijedeće podatke:

-         kotu razine vode u akumulaciji,

-         dotok u akumulaciju,

-         ispuštanje iz akumulacije i

-         vizualni podaci o branama.

Od momenta uvođenja izvanrednih mjera obrane od poplava vodoprivredni informacioni centar prikuplja navedene podatke svaka 4 sata.