Z A K O N
O NAPLATI I DJELOMIČNOM OTPISU DOSPJELIH, A NENAPLAĆENIH DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

I - OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim zakonom utvrđuju se uvjeti, način plaćanja i postupak naplate i djelomični otpis dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti (u daljem tekstu: doprinosi) kod pravnih osoba koje su imale strukturu državnog kapitala 50% i više u razdoblju od 01.01.1992. do 31.12.2005. godine (u daljnjem tekstu: dužnici), zatim određuje potrebna dokumentacija i utvrđuje obveza Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, kantonalnih zavoda za zdravstveno osiguranje, Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi za zapošljavanje (u daljem tekstu: nositelji osiguranja) da osiguraju posebnu knjigovodstvenu evidnciju o naplati potraživanja po osnovi doprinosa i obvezi Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine da sudjeluje u postupku i nadzoru nad postupkom naplate dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa, sukladno ovome zakonu.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu:
„obračunati, a nenaplaćeni doprinosi“ su obvezni doprinosi koji su prihod nositelja osiguranja;
„nositelji osiguranja“ su: Federalni zavod za PIO/MIO, kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja, Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje;
„potraživanje“ – predstavlja potraživanje nositelja osiguranja po osnovi nenaplaćenih doprinosa;
„dugovanje“ – predstavlja dug pravnih osoba po osnov obračunatih, a neplaćenih doprinosa;
„sporazum o izmirenju duga“ – je pisani dokument koji potpisuju sudionici u postupku izmirenja dugovanja, odnosno naplate potraživanja, i provođenju postupka i nadzora nad izmirenjem dugovanja i naplati potraživanja sukladno ovome zakonu;
„djelomični otpis“ obuhvata dio duga pravnih osoba koji se odnosi samo na doprinos za zdravstveno osiguranje koji se otpisuje pod određenim uvjetima (ako ne podliježe zastari i ako nije korištena zdravstvena zaštita), a ostatak se izmiruje na način propisan ovim zakonom.

Članak 3.

Potraživanja se sastoje od glavnog duga, a bez kamata koje se otpisuju.

Članak 4.

Dužnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju dugovanja po osnovi doprinosa pokrenut će postupak plaćanja dospjelih, a neplaćenih doprinosa, pojedinačnom prijavom dugovanja kod nositelja osiguranja po vrstama doprinosa u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Ovaj zakon primjenjuje se i na dužnike iz stavka 1. ovoga članka, za koje je pokrenut postupak stečaja i postupak likvidacije.

II - UVJETI I NAČIN PLAĆANJA DUGOVANJA

Članak 5.

Dugovanja utvrđena ovim zakonom mogu se izmiriti na slijedeći način:
1) jednokratnom uplatom uz popust;
2) reprogramiranjem duga u roku od jedne do sedam godina, uz mogućnost odgođenog plaćanja ili obročnog plaćanja, uz obvezno prilaganje instrumenata osiguranja plaćanja;
3) otpisom.
Iznimno, uplatu duga po osnovi doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje može izvršiti fizička osoba – obveznik koje je u vremenu iz članka 1. ovog zakona imalo status zaposlenika kod pravne osobe – dužnika, ako dužnik ne može izvršiti uplatu tog duga, i o tome fizička osoba – obveznik zaključuje ugovor sa nositeljem osiguranja o načinu plaćanja tog duga.
Izmirenje duga na način propisan stavkom 1. ovoga članka, smatra se izmirenjem obveza po osnovi obveznih doprinosa u skladu sa važećim propisima.

Članak 6.

Dužnik koji svoj dug izmiruje na način iz članka 5. stavka 1. točka 2) ovog zakona, obvezno prilaže najmanje jedan od slijedećih instrumenata osiguranja plaćanja, i to:
garanciju banke za slučaj izmirenja duga reprogramiranjem iz članka 5. stavak 1. točka 2) ovog zakona;
mjenica avalirana od banke na iznos duga.
zalog imovine dužnika.

Članak 7.

Način izmirenja reprogramiranog duga iz članka 5. stavak 1. točka 2. ovog zakona, određuje se u zavisnosti od visine duga i roka njegovog izmirenja, i to:

visina duga rok plaćanja

1) do 100.000,00 KM do jedne godine
2) od 100.000,00 KM do 500.000,00 KM do dvije godine
3) od 500.000,00 KM do 1,000.000,00 KM do tri godine
4) od 1,000.000,00 KM do 3,000.000,00 KM do četiri godine
5) od 3,000.000,00 KM do 5,000.000,00 KM do pet godina
6) od 5,000.000,00 KM do 8,000.000,00 KM do šest godina
7) preko 8,000.000,00 KM do sedam godina

III - POSTUPAK IZMIRENJA DUGA

Članak 8.

Prijedlog za pokretanje postupka plaćanja dospjelih, a neplaćenih doprinosa u skladu sa člankom 4. ovog zakona, vrši se na način da dužnik podnese pismenu prijavu o vrsti i visini dugovanja nositeljima osiguranja pojedinačno po vrsti osiguranja.
Prijavu iz stavka 1. ovog članka dužnik podnosi prema mjestu svog sjedišta.

Članak 9.

Dužnik i nositelji osiguranja dužni su na osnovi dokumentacije priložene uz prijavu dužnika, usaglasiti stanje međusobnih dugovanja i potraživanja.
Prijava iz članka 8. ovog zakona obvezno sadrži način plaćanja duga iz članka 5. ovog zakona.
Nositelji osiguranja ocjenjuju opravdanost podnesene prijave iz čl. 8. i 9. ovog zakona i o utvrđenom stanju sastavljaju zapisnik koji dostavljaju dužniku i kantonalnom poreznom uredu.

Članak 10.

Dužnik koji svoj dug izmiruje jednokratnom uplatom iz članka 5. stavak 1. točka 1) ovog zakona ima pravo na popust, i to:
1) 10% za obveze iz 2004. godine i 2005.godine
2) 15% za obveze iz 2003. godine
3) 20% za obveze iz 2002. godine
4) 25% za obveze iz 2001. godine
5) 30% za obveze iz 2000. godine
6) 40% za obveze iz 1999. godine
7) 50% za obveze iz 1998. godine
8) 60% za obveze iz 1997. godine
9) 70% za obveze iz razdoblja 1992. do 1996. godine

Članak 11.

Na osnovi zapisnika iz članka 9. stavak 3. ovog zakona, nositelj osiguranja i dužnik potpisuju sporazum o izmirenju duga i dostavljaju ga kantonalnom poreznom uredu.

Članak 12.

Neizmirene obveze po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje nakon isteka zastare u skladu sa člankom 88. stavak 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju, a u okviru razdoblja zaključno sa 31.12.2005. godine, otpisat će se u skladu sa ovim zakonom u slučaju kada zaposlenici dužnika nisu mogli koristiti zdravstvenu zaštitu zbog neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, a sukladno članku 87. stavak 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju.
Pod istim uvjetima se vrši otpis i dospjelog, a neplaćenog duga koji nisu izmirili kantonalni zavodi za zdravstveno osiguranje po osnovi privremene spriječenosti za rad preko 42 dana.
Zavod zdravstvenog osiguranja kantona i dužnik, utvrdit će činjenično stanje iz st. 1. i 2. ovog članka, o čemu nositelj osiguranja donosi rješenje o djelomičnom otpisu koje je sastavni dio sporazuma iz članka 11. ovog zakona.
Nositelji osiguranja su obvezni izvršiti knjigovodstveno evidentiranje stanja utvrđenog po rješenju o otpisu.

Članak 13.

Protiv dužnika koji u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona ne podnese prijavu i prijedlog o načinu izmirenja obveza po osnovi dospjelih, a neplaćenih doprinosa, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine poduzet će mjere prisilne naplate u skladu sa Zakonom o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 33/02 i 28/04) i Pravilnikom o procedurama prisilne naplate poreznih obveznika («Službene novine Federacije BiH», br. 50/02 i 54/03).

Članak 14.

Nositelj osiguranja je dužan nakon potpisivanja sporazuma iz članka 11. ovog zakona i preuzimanja odgovarajućeg instrumenta osiguranja plaćanja iz članka 6. ovog zakona, kao i izdavanjem rješenja o otpisu duga iz članka 12. ovog zakona, zaposlenicima dužnika omogućiti ostvarivanje prava koja se odnose na:
1) povezivanje mirovinskog staža i ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, u skladu sa zakonom za cijelo razdoblje obuhvaćeno sporazumom i instrumentima osiguranja plaćanja;
2)ostvarivanje prava na osnovi nezaposlenosti, u skladu sa zakonom.

Članak 15.

Postupak izmirenja duga propisan ovim zakonom bliže će se urediti podzakonskim propisima u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona koje donose:
1) Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, za izmirenje duga po osnovi doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i doprinose za nezaposlenost ;
2) Federalno ministarstvo zdravstva, za izmirenje duga po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Članak 16.

Danom potpisivanja sporazuma o izmirivanju duga, odnosno donošenjem rješenja o otpisu duga, u skladu sa ovim zakonom, obustavljaju se svi izvršni i pokrenuti postupci za naplatu duga koji je predmet ovog zakona.

IV -KAZNENE ODREDBE

Članak 17.

Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj dužnik koji ne pokrene postupak za izmirivanje dugovanja prema ovom zakonu (član 4.).
Novčanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj iz stav 1. ovog član i odgovorno lice kod dužnika.
Novčanom kaznom od 400,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj i odgovoro lice kod nosioca osiguranja koje zaposleniku ne omogući ostvarivanje prava (članak 5. stavak 2.).

V – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

PREDSJEDATELJ                                            PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA                                               ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH               PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                      Muhamed Ibrahimović