Z A K O N
O NAPLATI I DJELIMIČNOM OTPISU DOSPJELIH, A NENAPLAĆENIH DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom utvrđuju se uvjeti, način plaćanja i postupak naplate i djelimični otpis dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti (u daljem tekstu: doprinosi) kod pravnih osoba koje su imale strukturu državnog kapitala 50% i više u razdoblju od 01.01.1992. do 31.12.2005. godine (u daljnjem tekstu: dužnici), zatim određuje potrebna dokumentacija i utvrđuje obaveza Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, kantonalnih zavoda za zdravstveno osiguranje, Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi za zapošljavanje (u daljem tekstu: nositelji osiguranja) da osiguraju posebnu knjigovodstvenu evidnciju o naplati potraživanja po osnovi doprinosa i obavezi Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine da sudjeluje u postupku i nadzoru nad postupkom naplate dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa, sukladno ovome zakonu.

Član 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu

„Obračunati, a nenaplaćeni doprinosi“ – su obavezni doprinosi koji su prihod nositelja osiguranja;
„nositelji osiguranja“ – su: Federalni zavod za PIO/MIO, kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja, Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje;
„potraživanje“ – predstavlja potraživanje nositelja osiguranja po osnovi nenaplaćenih doprinosa;
„dugovanje“ – predstavlja dug pravnih osoba po osnovu obračunatih, a neplaćenih doprinosa.
„sporazum o izmirenju duga“ – je pisani dokument koji potpisuju sudionici u postupku izmirenja dugovanja, odnosno naplate potraživanja, i provođenju postupka i nadzora nad izmirenjem dugovanja i naplati potraživanja sukladno ovome zakonu.
„djelimični otpis“ obuhvata dio duga pravnih lica koji se odnosi samo na doprinos za zdravstveno osiguranje koji se otpisuje pod određenim uvjetima (ako ne podliježe zastari i ako nije korištena zdravstvena zaštita), a ostatak se izmiruje na način propisan ovim zakonom.

Član 3.

Potraživanja se sastoje od glavnog duga, a bez kamata koje se otpisuju.

Član 4.

Dužnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju dugovanja po osnovu doprinosa pokrenut će postupak plaćanja dospjelih, a neplaćenih doprinosa, pojedinačnom prijavom dugovanja kod nositelja osiguranja po vrstama doprinosa u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Ovaj zakon primjenjuje se i na dužnike iz stav 1. ovog člana, za koje je pokrenut postupak stečaja i postupak likvidacije.

II - UVJETI I NAČIN PLAĆANJA DUGOVANJA

Član 5.

Dugovanja utvrđena ovim zakonom mogu se izmiriti na slijedeći način:
1) jednokratnom uplatom uz popust;
2) reprogramiranjem duga u roku od jedne do sedam godina, uz mogućnost odgođenog plaćanja ili obročnog plaćanja, uz obavezno prilaganje instrumenata osiguranja plaćanja;
3) otpisom.
Iznimno, uplatu duga po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje može izvršiti fizička osoba – obaveznik koje je u vremenu iz član 1. ovog zakona imalo status zaposlenika kod pravne osobe – dužnika, ako dužnik ne može da izvrši uplatu tog duga, i o tome fizička osoba – obaveznik zaključuje ugovor sa nositeljem osiguranja o načinu plaćanja tog duga.
Izmirenje duga na način propisan stavom 1. ovog člana, smatra se izmirenjem obaveza po osnovu obaveznih doprinosa u skladu sa važećim propisima.

Član 6.

Dužnik koji svoj dug izmiruje na način iz člana 5. stava 1. tačka 2) ovog zakona, obavezno prilaže najmanje jedan od slijedećih instrumenata osiguranja plaćanja, i to:
garanciju banke za slučaj izmirenja duga reprogramiranjem iz člana 5. stava 1. tačka 2) ovog zakona;
mjenica avalirana od banke na iznos duga.
zalog imovine dužnika

Član 7.

Način izmirenja reprogramiranog duga iz član 5. stava 1. tačka 2. ovog zakona, određuje se u zavisnosti od visine duga i roka njegovog izmirenja, i to:

visina duga rok plaćanja

1) do 100.000,00 KM do jedne godine
2) od 100.000,00 KM do 500.000,00 KM do dvije godine
3) od 500.000,00 KM do 1,000.000,00 KM do tri godine
4) od 1,000.000,00 KM do 3,000.000,00 KM do četiri godine
5) od 3,000.000,00 KM do 5,000.000,00 KM do pet godina
6) od 5,000.000,00 KM do 8,000.000,00 KM do šest godina
7) preko 8,000.000,00 KM do sedam godina

III - POSTUPAK IZMIRENJA DUGA

Član 8.

Prijedlog za pokretanje postupka plaćanja dospjelih, a neplaćenih doprinosa u skladu sa članom 4. ovog zakona, vrši se na način da dužnik podnese pismenu prijavu o vrsti i visini dugovanja nositeljima osiguranja pojedinačno po vrsti osiguranja.
Prijavu iz stava 1. ovog člana dužnik podnosi prema mjestu svog sjedišta.

Član 9.

Dužnik i nosioci osiguranja dužni su da na osnovu dokumentacije priložene uz prijavu dužnika, usaglase stanje međusobnih dugovanja i potraživanja.
Prijava iz član 8. ovog zakona obavezno sadrži način plaćanja duga iz člana 5. ovog zakona.
Nositelji osiguranja ocjenjuju opravdanost podnesene prijave iz čl. 8. i 9. ovog zakona i o utvrđenom stanju sastavljaju zapisnik koji dostavljaju dužniku i kantonalnom poreznom uredu.

Član 10.

Dužnik koji svoj dug izmiruje jednokratnom uplatom iz člana 5. stava 1. tačka 1) ovog zakona ima pravo na popust, i to:
1) 10% za obveze iz 2004. godine i 2005.godine
2) 15% za obveze iz 2003. godine
3) 20% za obveze iz 2002. godine
4) 25% za obveze iz 2001. godine
5) 30% za obveze iz 2000. godine
6) 40% za obveze iz 1999. godine
7) 50% za obveze iz 1998. godine
8) 60% za obveze iz 1997. godine
9) 70% za obveze iz razdoblja 1992. do 1996. godine

Član 11.

Na osnovi zapisnika iz člana 9. stava 3. ovog zakona, nositelj osiguranja i dužnik potpisuju sporazum o izmirenju duga i dostavljaju ga kantonalnom poreznom uredu.

Član 12.

Neizmirene obveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje nakon isteka zastare u skladu sa članom 88. stava 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju, a u okviru razdoblja zaključno sa 31.12.2005. godine, otpisat će se u skladu sa ovim zakonom u slučaju kada zaposlenici dužnika nisu mogli mogli koristiti zdravstvenu zaštitu zbog neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, a sukladno članu 87. stava 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju.
Pod istim uvjetima se vrši otpis i dospjelog, a neplaćenog duga koji nisu izmirili kantonalni zavodi za zdravstveno osiguranje po osnovu privremene spriječenosti za rad preko 42 dana.
Zavod zdravstvenog osiguranja kantona i dužnik, utvrdit će činjenično stanje iz st. 1. i 2. ovog člana, o čemu nositelj osiguranja donosi rješenje o djelimičnom otpisu koje je sastavni dio sporazuma iz člana 11. ovog zakona.
Nosioci osiguranja su obavezni da izvrše knjigovodstveno evidentiranje stanja utvrđenog po rješenju o otpisu.

Član 13.

Protiv dužnika koji u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona ne podnese prijavu i prijedlog o načinu izmirenja obaveza po osnovu dospjelih, a neplaćenih doprinosa, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine poduzet će mjere prisilne naplate u skladu sa Zakonom o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 33/02 i 28/04) i Pravilnikom o procedurama prisilne naplate poreznih obveznika («Službene novine Federacije BiH», br. 50/02 i 54/03).

Član 14.

Nosioc osiguranja je dužan da nakon potpisivanja sporazuma iz člana 11. ovog zakona i preuzimanja odgovarajućeg instrumenta osiguranja plaćanja iz člana 6. ovog zakona, kao i izdavanjem rješenja o otpisu duga iz člana 12. ovog zakona, zaposlenicima dužnika omogući ostvarivanje prava koja se odnose na:
1) povezivanje penzijskog staža i ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, u skladu sa zakonom za cijeli period obuhvaćen sporazumom i instrumentima obezbjeđenja plaćanja;
2)ostvarivanje prava na osnovu nezaposlenosti, u skladu sa zakonom.

Član 15.

Postupak izmirenja duga propisan ovim zakonom bliže će se urediti podzakonskim propisima u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona koje donose:
1) Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, za izmirenje duga po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinose za nezaposlenost ;
2) Federalno ministarstvo zdravstva, za izmirenje duga po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Član 16.

Danom potpisivanja sporazuma o izmirivanju duga, odnosno donošenjem rješenja o otpisu duga, u skladu sa ovim zakonom, obustavljaju se svi izvršni i pokrenuti postupci za naplatu duga koji je predmet ovog zakona.


IV -KAZNENE ODREDBE

Član 17.

Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj dužnik koji ne pokrene postupak za izmirivanje dugovanja prema ovom zakonu (član 4.).
Novčanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj iz stav 1. ovog član i odgovorno lice kod dužnika.
Novčanom kaznom od 400,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj i odgovoro lice kod nosioca osiguranja koje zaposleniku ne omogući ostvarivanje prava (članak 5. stavak 2.).

V – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

PREDSJEDAVAJUĆI                                PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                         PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH          PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                  Muhamed Ibrahimović