Z A K O N

O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE


I - TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se pripadnost javnih prihoda koji su ustanovljeni zakonima na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

Članak 2.

Definicija javnih prihoda

Javnim prihodima, u smislu ovog Zakona, smatraju se indirektni porezi, direktni porezi, naknade, pristojbe, doprinosi, donacije i drugi prihodi, utvrđeni zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave.

Članak 3.

Raspodjela javnih prihoda

Javni prihodi, u smislu ovog Zakona, raspodjeljuju se između Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, a služe za financiranje funkcija Federacije, Direkcije za ceste Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Direkcija za ceste), kantona i jedinica lokalne samouprave.

Raspodjela ovih sredstava utvrđuje se i iskazuje u proračunu: Federacije, Direkcije za ceste, kantona i jedinica lokalne samouprave.


II - PRIPADNOST JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI

1. Pripadnost javnih prihoda Federaciji

Članak 4.

Federaciji pripadaju prihodi, kako slijedi:
udio prihoda sa jedinstvenog računa, sukladno Zakonu o uplatama
na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (“Službeni glasnik BiH“, broj
55/04);

b) 100% od poreza na dobit poduzeća, banaka i drugih financijskih organizacija, društava za osiguranje i reosiguranje imovine i osoba, pravnih osoba, iz oblasti elektroprivrede, pošte i telekomunikacija i pravnih osoba iz oblasti igara na sreću i zabavnih igara kojima je to jedina djelatnost;
c) naknade i pristojbe sukladno federalnim propisima;
d) novčane i druge kazne sukladno federalnim propisima;
e) prihodi od prirodnih dobara u vlasništvu Federacije;
f) prihodi od korištenja ili prodaje federalne imovine;
g) donacije; i
h) drugi prihodi predviđeni zakonom i drugim propisima Federacije.

Članak 5.

Vrste javnih prihoda iz članka 4. stavak 1. toč. b) do h) ovog Zakona, porez na plaću, te instrumenti na temelju kojih se ti prihodi ostvaruju, uređuju se posebnim federalnim zakonima.

Članak 6.

Udio prihoda sa jedinstvenog računa iz točke a) članka 4. ovog Zakona raspodjeljuje se kako slijedi:
a) financiranje funkcija Federacije 36,2%,
b) financiranje funkcija kantona 51,48%,
c) financiranje funkcija jedinica lokalne samouprave 8,42%
d) Direkcija za ceste 3,9%.


Dinamika raspodjele prihoda iz prethodnog stavka vrši se prema dinamici pražnjenja sredstava sa jedinstvenog računa, a sukladno Zakonu o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda.

Članak 7.

Federalni ministar financija donijet će propis o uplatnim računima na koje će se uplaćivati svi javni prihodi koji se ubiru na teritoriju Federacije, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 8.

Za financiranje javnih rashoda u oblastima: zdravstva, socijalnog osiguranja, obrazovanja, kulture i športa, zakonom se mogu uvoditi doprinosi.

2. Pripadnost javnih prihoda kantona

Članak 9.

Sudjelovanje kantona u raspodjeli prihoda sa jedinstvenog računa

Pojedinačno sudjelovanje kantona u raspodjeli prihoda iz članka 6. ovog Zakona vrši se na osnovi formule koja se temelji na sljedećim omjerima:
- 57% na osnovi broja stanovnika u kantonu;
- 6% na osnovi površine kantona;
- 24% na osnovi broja učenika u osnovnom obrazovanju;
- 13% na osnovi broja učenika u srednjem obrazovanju.

Formula sadrži koeficijent, koji odražava posebne rashodovne potrebe Kantona Sarajevo. Taj koeficijent iznosi 2.

Formula sadrži koeficijent koji odražava posebne rashodovne potrebe kantona sa najmanjim prihodima po stanovniku po osnovi poreza na promet, kako slijedi:
- Bosansko-podrinjski kanton Goražde, koeficijent 1,8,
- Kanton 10, koeficijent 1,1.

Članak 10.

Sudjelovanje kantona u ostalim javnim prihodima

Kantonima, pored udjela u raspodjeli prihoda iz članka 6. ovog Zakona, pripadaju i drugi javni prihodi, kako slijedi:
a) 100% od poreza na dobit koji su uplatila sva poduzeća koja nisu
navedena u članku 4. stavak 1. točka b) ovog Zakona.;
b) 71,5% od poreza na plaću uplaćenog u svakom kantonu;
c) naknade i pristojbe sukladno kantonalnim propisima;
d) novčane i druge kazne sukladno kantonalnim propisima;
e) prihodi od prirodnih dobara u vlasništvu kantona;
f) prihodi od korištenja ili prodaje kantonalne imovine;
g) donacije i namjenske dotacije;
h) drugi prihodi predviđeni zakonom i drugim propisima Federacije i
kantona.


Članak 11.

Iz kantonalnog proračuna financiraju se:
1. institucije zakonodavne, sudbene i izvršne vlasti kantona;
2. zdravstvena skrb;
3. obrazo?Á?? ?? ? ? ?
???? ? ? ? ? ? ? ? ? ˆ O O O O O O O ? ? ? ? 8 ? T ? t ? ? ś ? ? " ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? $ ? ? ? D ? u O ? ? ? ? ? ? prave u raspodjeli prihoda
sa jedinstvenog računa

Pojedinačno sudjelovanje jedinica lokalne samouprave u raspodjeli prihoda iz članka 6. ovog Zakona vrši se na osnovi formule koja se temelji na sljedećim omjerima:
- 68% na osnovi broja stanovnika u jedinici lokalne samouprave;
- 5% na osnovi površine jedinice lokalne samouprave;
- 20% na osnovi broja učenika u osnovnom obrazovanju;
- 7% na osnovi razine razvijenosti općina, definirane kroz indeks razvijenosti.

Formula sadrži koeficijent koji odražava posebne rashodovne potrebe jedinica lokalne samouprave čiji broj stanovnika prelazi 60.000. Taj koeficijent iznosi 1,2.

Formula sadrži koeficijent koji odražava posebne rashodovne potrebe jedinica lokalne samouprave koje su odgovorne za materijalne troškove osnovnih škola. Taj koeficijent iznosi 1,5 i primjenjuje se na broj učenika osnovnih škola.

Indeks razvijenosti općina predstavlja odnos prihoda od poreza na promet i poreza na dohodak sa Federacije, prosječnim prihodom od tih poreza po stanovniku. Koeficijenti u formuli se primjenjuju na broj stanovnika:
a. Općine sa manje od 20% od prosjeka Federacije imaju koeficijent od 1,8.
b. Općine sa manje od 40% od prosjeka Federacije imaju koeficijent od 1,5.
c. Općine sa manje od 60% od prosjeka Federacije imaju koeficijent od 1,4.
d. Općine sa manje od 80% od prosjeka Federacije imaju koeficijent od 1,2.

Članak 13.

Sudjelovanje jedinica lokalne samouprave u ostalim javnim prihodima

Pored udjela u raspodjeli prihoda iz članka 6. ovog Zakona, jedinicama lokalne samouprave pripadaju i drugi javni prihodi kako slijedi:
a) Najmanje 28,5% od poreza na plaću uplaćenog u svakoj jedinici lokalne samouprave;
b) 100% od naknada po osnovi korištenja i uređenja zemljišta;
c) naknade i pristojbe sukladno propisima jedinica lokalne samouprave;
d) novčane i druge kazne sukladno propisima jedinica lokalne samouprave;
e) prihodi od prirodnih dobara u vlasništvu jedinica lokalne samouprave;
f) prihodi od korištenja ili prodaje imovine jedinica lokalne samouprave;
g) donacije i namjenske dotacije;
h) drugi prihodi predviđeni zakonom i drugim propisima Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave.

Kantoni mogu donijeti propise kojima se jedinicama lokalne samouprave povećava udio u raspodjeli prihoda po osnovi poreza na plaću.

Općinska vijeća donose propise kojima se utvrđuje visina naknada po osnovi korištenja i uređenja zemljišta, kao i visina drugih naknada, novčanih kazni i pristojbi u njihovoj nadležnosti.


4. Prijenos nadležnosti

Članak 14.

Financijska sredstva Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave bit će razmjerna njihovim nadležnostima, koje su im dodijeljene zakonom i Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustav Federacije). Svaki prijenos nadležnosti bit će praćen financijskim sredstvima potrebnim za njihovo učinkovito izvršavanje.

U slučaju prijenosa nadležnosti iz prethodnog stavka, Federalno ministarstvo financija će predložiti Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije) izmjenu visine sudjelovanja pojedinih razina vlasti u raspodjeli prihoda predviđenih ovim Zakonom, kako bi raspodjela sredstava pojedinim razinama vlasti odražavala novu raspodjelu javnih funkcija.

Prijedlog Federalnog ministarstva financija obvezno će sadržavati financijsku projekciju učinaka predloženih promjena glede visine sudjelovanja u raspodjeli prihoda za sve razine vlasti u Federaciji.


III - FINANCIRANJE FEDERACIJE

Članak 15.

Financiranje iz Proračuna Federacije

Iz Proračuna Federacije financiraju se:
1. Parlament Federacije;
2. Predsjednik i dopredsjednici Federacije;
3. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine;
4. federalna ministarstva i druga tijela federalne uprave;
5. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine;
6. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine;
7. Federalno tužiteljstvo;
8. Federalno pravobraniteljstvo;
9. Federalno vijeće za prekršaje;
10. Ombudsman;
11. Sudska policija;
12. ustanove i institucije koje osniva Federacija;
13. Sredstva za rekonstrukciju kao sudjelovanje u projektu Svjetske
banke;
14. ustanove, odnosno zavodi od značaja za Federaciju iz oblasti:
- zdravstva,
- obrazovanja,
- socijalne skrbi,
- znanosti,
- kulture,
- športa;
15. ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija koje osniva
Federacija,
16. sredstva za pomoć kantonima i jedinicama lokalne samouprave,
17. robne rezerve.

Zakonom o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine odredit će se iznos i namjena sredstava za korisnike iz članka 15. ovog Zakona.

Članak 16.

Kriteriji za dodjelu namjenskih grantova kantonima i jedinicama lokalne samouprave utvrđuju se podzakonskim aktom.

Članak 17.

Sredstva za robne rezerve Federacije iz članka 14. točka 17. ovog Zakona osiguravaju se sukladno programu i potrebama Federacije u slučaju izvanrednih prilika, elementarnih nepogoda i radi osiguranja stabilnosti tržišta u slučaju većih poremećaja na tržištu, pod uvjetima i na način utvrđen federalnim zakonom kao i sredstva za rezerve proizvoda sa posebnom namjenom prema usvojenom programu.

Članak 18.

U Proračunu Federacije osiguravaju se sredstva za financi?Á?? ?? ? ? ?
???? ? ? ? ? ? ? ? ? ˆ O O O O O O O ? ? ? ? 8 ? T ? t ? ? ś ? ? " ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? $ ? ? ? D ? u O ? ? ? ? ? ?

Izrada formula

Prilikom izrade formula prikazanih u ovom Zakonu, Federalno ministarstvo financija koristi podatke Federalnog zavoda za statistiku i/ili Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.


1. Prijelazne odredbe

Članak 21.

Formule iz čl. 9. i 12. ovog Zakona uvodit će se postupno tijekom šestogodišnjeg razdoblja, prema formuli:
Godina 1 X(i)=a(i)*.9+b(i)*.1
Godina 2 X(i)=a(i)*.7+b(i)*.3
Godina 3 X(i)=a(i)*.5+b(i)*.5
Godina 4 X(i)=a(i)*.3+b(i)*.7
Godina 5 X(i)=a(i)*.1+b(i)*.9
Godina 6 X(i)=a(i)*.1.

Pri čemu je:
X(i) - udio koji općina/kanton ima u iznosu sredstava određenom za općine/kantone prema stavku 1. članka 6. ovog Zakona;
a(i) - povijesni udio koji je određena općina/kanton imala u prihodima od poreza na promet svih općina/kantona;
b(i) - udio koji određena općina/kanton ima u iznosu sredstava određenom za općine/kantone nakon primjene formula iz čl. 9. i 12. ovog Zakona.

Članak 22.

Federacija će utvrditi kvartalna i završna financijska izvješća koja podnose jedinice lokalne samouprave, u roku od tri mjeseca nakon usvajanja ovog Zakona.

Članak 23.

Prilikom primjene formule iz članka 21. ovog Zakona kod raspodjele prihoda kantonima 2, 5 i 10 kao kantona sa najmanjim prihodima po stanovniku po osnovi poreza na promet, kao osnovica a(i) koristi se povijesni udio koji je svaki od ova tri kantona imao u prihodima od poreza na promet svih kantona, uvećan za transfere kantonima i nižim razinama vlasti koji su u 2005. godini izdvajani za potrebe ova tri kantona iz Proračuna Federacije.


Članak 24.

Raspodjela prihoda Kantona Sarajevo

Ukupni prihodi iz članka 12. ovog Zakona, koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo, doznačavaju se Kantonu Sarajevo koji ih raspodjeljuje jedinicama lokalne samouprave na temelju kantonalnih zakona i propisa.

Jedinicama lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo pripada 0% prihoda po osnovi poreza na plaću.

Ostale odredbe iz članka 12. ovog Zakona primjenjuju se na raspodjelu prihoda između Kantona Sarajevo i općina u Kantonu.


2. Završne odredbe

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona na teritoriju Federacije prestaje primjena propisa i drugih akata o financiranju javne potrošnje i o pripadnosti javnih prihoda obuhvaćenih ovim Zakonom, koji su se do dana stupanja na snagu ovog Zakona primjenjivali na teritoriju Federacije.


Članak 26.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od siječnja 2006. godine.

 

 


PREDSJEDATELJ                                            PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA                                               ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH               PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                      Muhamed Ibrahimović