Z A K O N

O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE


I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Zakonom uređuje se pripadnost javnih prihoda koji su ustanovljeni zakonima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

Član 2.

Definicija javnih prihoda

Javnim prihodima, u smislu ovog Zakona, smatraju se indirektni porezi, direktni porezi, naknade, takse, doprinosi, donacije i drugi prihodi, utvrđeni zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave.

Član 3.

Raspodjela javnih prihoda

Javni prihodi, u smislu ovog Zakona, raspodjeljuju se između Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, a služe za finansiranje funkcija Federacije, Direkcije za ceste Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Direkcija za ceste), kantona i jedinica lokalne samouprave.

Raspodjela ovih sredstava utvrđuje se i iskazuje u budžetu: Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Budžet Federacije), Direkcije za ceste, kantona i jedinica lokalne samouprave.


II - PRIPADNOST JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI

1. Pripadnost javnih prihoda Federaciji

Član 4.

Federaciji pripadaju prihodi, kako slijedi:
a) udio prihoda sa jedinstvenog računa, u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (Službeni glasnik BiH", broj 55/04);

b) 100% od poreza na dobit preduzeća, banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica, iz oblasti elektroprivrede, pošte i telekomunikacija i pravnih lica iz oblasti igara na sreću i zabavnih igara kojima je to jedina djelatnost;
c) naknade i takse u skladu sa federalnim propisima;
d) novčane i druge kazne u skladu sa federalnim propisima;
e) prihodi od prirodnih dobara u vlasništvu Federacije;
f) prihodi od korištenja ili prodaje federalne imovine;
g) donacije; i
h) drugi prihodi predviđeni zakonom i drugim propisima Federacije.

Član 5.

Vrste javnih prihoda iz člana 4. stav 1. tač. b) do h) ovog Zakona, porez na plaću, te instrumenti na osnovu kojih se ti prihodi ostvaruju, uređuju se posebnim federalnim zakonima.

Član 6.

Udio prihoda sa jedinstvenog računa iz tačke a) člana 4. ovog Zakona raspodjeljuje se kako slijedi:
a) finansiranje funkcija Federacije 36,2%,
b) finansiranje funkcija kantona 51,48%,
c) finansiranje funkcija jedinica lokalne samouprave 8,42%
d) Direkcija za ceste 3,9%.


Dinamika raspodjele prihoda iz prethodnog stava vrši se prema dinamici pražnjenja sredstava sa jedinstvenog računa, a u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda.

Član 7.

Federalni ministar finansija donijet će propis o uplatnim računima na koje će se uplaćivati svi javni prihodi koji se ubiru na teritoriji Federacije, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 8.

Za finansiranje javnih rashoda u oblastima: zdravstva, socijalnog osiguranja, obrazovanja, kulture i sporta, zakonom se mogu uvoditi doprinosi.


2. Pripadnost javnih prihoda kantona

Član 9.

Učešće kantona u raspodjeli prihoda sa jedinstvenog računa

Pojedinačno učešće kantona u raspodjeli prihoda iz člana 6. ovog Zakona vrši se na osnovu formule koja se zasniva na sljedećim omjerima:
- 57% na osnovu broja stanovnika u kantonu;
- 6% na osnovu površine kantona;
- 24% na osnovu broja učenika u osnovnom obrazovanju;
- 13% na osnovu broja učenika u srednjem obrazovanju.

Formula sadrži koeficijent, koji odražava posebne rashodovne potrebe Kantona Sarajevo. Taj koeficijent iznosi 2.

Formula sadrži koeficijent koji odražava posebne rashodovne potrebe kantona sa najmanjim prihodima po stanovniku po osnovu poreza na promet, kako slijedi:
- Bosansko-podrinjski kanton Goražde, koeficijent 1,8,
- Kanton 10, koeficijent 1,1.

Član 10.

Učešće kantona u ostalim javnim prihodima

Kantonima, pored udjela u raspodjeli prihoda iz člana 6. ovog Zakona, pripadaju i drugi javni prihodi, kako slijedi:
a) 100% od poreza na dobit koji su uplatila sva preduzeća koja nisu navedena u članu 4. stav 1. tačka b) ovog Zakona.;
b) 71,5% od poreza na plaću uplaćenog u svakom kantonu;
c) naknade i takse u skladu sa kantonalnim propisima;
d) novčane i druge kazne u skladu sa kantonalnim propisima;
e) prihodi od prirodnih dobara u vlasništvu kantona;
f) prihodi od korištenja ili prodaje kantonalne imovine;
g) donacije i namjenske dotacije;
h) drugi prihodi predviđeni zakonom i drugim propisima Federacije i kantona.

Član 11.

Iz kantonalnog budžeta finansiraju se:
1. institucije zakonodavne, sudske i izvršne vlasti kantona;
2. zdravstvena zaštita;
3. obrazovanje;
4. kultura;
5. socijalna problematika; i,
druge potrebe utvrđene planovima rashoda kantonalne vlasti od interesa za kanton.

3. Pripadnost javnih prihoda jedinica lokalne samouprave

Član 12.

Učešće jedinica lokalne samouprave u raspodjeli prihoda
sa jedinstvenog računa

Pojedinačno učešće jedinica lokalne samouprave u raspodjeli prihoda iz člana 6. ovog Zakona vrši se na osnovu formule koja se zasniva na sljedećim omjerima:
- 68% na osnovu broja stanovnika u jedinici lokalne samouprave;
- 5% na osnovu površine jedinice lokalne samouprave;
- 20% na osnovu broja učenika u osnovnom obrazovanju;
- 7% na osnovu nivoa razvijenosti općina, definisanog kroz indeks razvijenosti.

Formula sadrži koeficijent koji odražava posebne rashodovne potrebe jedinica lokalne samouprave čiji broj stanovnika prelazi 60.000. Taj koeficijent iznosi 1,2.

Formula sadrži koeficijent koji odražava posebne rashodovne potrebe jedinica lokalne samouprave koje su odgovorne za materijalne troškove osnovnih škola. Taj koeficijent iznosi 1,5 i primjenjuje se na broj učenika osnovnih škola.

Indeks razvijenosti općina predstavlja odnos prihoda od poreza na promet i poreza na dohodak sa Federacije, prosječnim prihodom od tih poreza po stanovniku. Koeficijenti u formuli se primjenjuju na broj stanovnika:
a. Općine sa manje od 20% od prosjeka Federacije imaju koeficijent od 1,8.
b. Općine sa manje od 40% od prosjeka Federacije imaju koeficijent od 1,5.
c. Općine sa manje od 60% od prosjeka Federacije imaju koeficijent od 1,4.
d. Općine sa manje od 80% od prosjeka Federacije, imaju koeficijent od 1,2.

Član 13.

Učešće jedinica lokalne samouprave u ostalim javnim prihodima

Pored udjela u raspodjeli prihoda iz člana 6. ovog Zakona, jedinicama lokalne samouprave pripadaju i drugi javni prihodi kako slijedi:
a) Najmanje 28,5% od poreza na plaću uplaćenog u svakoj jedinici
lokalne samouprave;
b) 100% od naknada po osnovu korištenja i uređenja zemljišta;
c) naknade i takse u skladu sa propisima jedinica lokalne samouprave;
d) novčane i druge kazne u skladu sa propisima jedinica lokalne
samouprave;
e) prihodi od prirodnih dobara u vlasništvu jedinica lokalne
samouprave;
f) prihodi od korištenja ili prodaje imovine jedinica lokalne samouprave;
g) donacije i namjenske dotacije;
h) drugi prihodi predviđeni zakonom i drugim propisima Federacije,
kantona i jedinica lokalne samouprave..

Kantoni mogu donijeti propise kojima se jedinicama lokalne samouprave povećava udio u raspodjeli prihoda po osnovu poreza na plaću.

Općinska vijeća donose propise kojima se utvrđuje visina naknada po osnovu korištenja i uređenja zemljišta, kao i visina drugih naknada, novčanih kazni i taksi u njihovoj nadležnosti.


4. Prijenos nadležnosti


Član 14.

Finansijska sredstva Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave biće srazmjerna njihovim nadležnostima, koje su im dodijeljene zakonom i Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustav Federacije). Svaki prijenos nadležnosti biće praćen finansijskim sredstvima potrebnim za njihovo efikasno izvršavanje.

U slučaju prijenosa nadležnosti iz prethodnog stava, Federalno ministarstvo finansija će predložiti Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije) izmjenu visine učešća pojedinih nivoa vlasti u raspodjeli prihoda predviđenih ovim Zakonom, kako bi raspodjela sredstava pojedinim nivoima vlasti odražavala novu raspodjelu javnih funkcija.

Prijedlog Ministarstva iz prethodnog stava obavezno će sadržavati finansijsku projekciju efekata predloženih promjena u pogledu visine učešća u raspodjeli prihoda za sve nivoe vlasti u Federaciji.


III - FINANSIRANJE FEDERACIJE

Član 15.

Finansiranje iz Budžeta Federacije

Iz Budžeta Federacije finansiraju se:
1. Parlament Federacije;
2. Predsjednik i potpredsjednici Federacije;
3. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine;
4. federalna ministarstva i druga tijela federalne uprave;
5. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine;
6. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine;
7. Federalno tužilaštvo;
8. Federalno pravobranilaštvo;
9. Federalno vijeće za prekršaje;
10. Ombudsmen;
11. Sudska policija;
12. ustanove i institucije koje osniva Federacija;
13. Sredstva za rekonstrukciju kao učešće u projektu Svjetske banke;
14. ustanove, odnosno zavodi od značaja za Federaciju iz oblasti:
- zdravstva,
- obrazovanja,
- socijalne zaštite,
- nauke,
- kulture,
- sporta;
15. ustanove za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija koje osniva
Federacija,
16. sredstva za pomoć kantonima i jedinicama lokalne samouprave,
17 robne rezerve.

Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine odredit će se iznos i namjena sredstava za korisnike iz člana 15. ovog Zakona.

Član 16.

Kriteriji za dodjelu namjenskih grantova kantonima i jedinicama lokalne samouprave utvrđuju se podzakonskim aktom.

Član 17.

Sredstva za robne rezerve Federacije iz člana 14. tačka 17. ovog Zakona osiguravaju se u skladu sa programom i potrebama Federacije u slučaju vanrednih prilika, elementarnih nepogoda i radi osiguranja stabilnosti tržišta u slučaju većih poremećaja na tržištu, pod uvjetima i na način utvrđen federalnim zakonom kao i sredstva za rezerve proizvoda sa posebnom namjenom prema usvojenom programu.

Član 18.

U Budžetu Federacije osiguravaju se sredstva za finansiranje i drugih obaveza, potreba i zadataka koje u skladu sa Ustavom Federacije i federalnim zakonima finansira Federacija.

Član 19.

Nadzor nad provođenjem ovog Zakona vrši Federalno ministarstvo finansija.


IV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.

Izrada formula

Prilikom izrade formula prikazanih u ovom Zakonu, Federalno ministarstvo finansija koristi podatke Federalnog zavoda za statistiku i/ili Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

1. Prijelazne odredbe

Član 21.

Formule iz čl. 9. i 12. ovog Zakona uvodit će se postupno tokom šestogodišnjeg perioda, prema formuli:
Godina 1 X(i)=a(i)*.9+b(i)*.1
Godina 2 X(i)=a(i)*.7+b(i)*.3
Godina 3 X(i)=a(i)*.5+b(i)*.5
Godina 4 X(i)=a(i)*.3+b(i)*.7
Godina 5 X(i)=a(i)*.1+b(i)*.9
Godina 6 X(i)=a(i)*.1.

Pri čemu je:
X(i) - udio koji općina/kanton ima u iznosu sredstava određenom za općine/kantone prema stavu 1. člana 6 ovog Zakona;
a(i) - istorijski udio koji je određena općina/kanton imala u prihodima od poreza na promet svih općina/kantona;
b(i) - udio koji određena općina/kanton ima u iznosu sredstava određenom za općine/kantone nakon primjene formula iz čl. 9. i 12. ovog Zakona.

Član 22.

Federacija će utvrditi kvartalne i završne finansijske izvještaje koje podnose jedinice lokalne samouprave, u roku od tri mjeseca nakon usvajanja ovog Zakona.

Član 23.

Prilikom primjene formule iz člana 21. ovog Zakona kod raspodjele prihoda kantonima 2, 5 i 10 kao kantona sa najmanjim prihodima po stanovniku po osnovu poreza na promet, kao osnovica a(i) koristi se istorijski udio koji je svaki od ova tri kantona imao u prihodima od poreza na promet svih kantona, uvećan za transfere kantonima i nižim nivoima vlasti koji su u 2005. godini izdvajani za potrebe ova tri kantona iz Budžeta Federacije.

Član 24.

Raspodjela prihoda Kantona Sarajevo

Ukupni prihodi iz člana 12 ovog Zakona, koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo, doznačavaju se Kantonu Sarajevo koji ih raspodjeljuje jedinicama lokalne samouprave na osnovu kantonalnih zakona i propisa.

Jedinicama lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo pripada 0% prihoda po osnovu poreza na plaću.

Ostale odredbe iz člana 12. ovog Zakona primjenjuju se na raspodjelu prihoda između Kantona Sarajevo i općina u Kantonu.


2. Završne odredbe

Član 25.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona na teritoriji Federacije prestaje primjena propisa i drugih akata o finansiranju javne potrošnje i o pripadnosti javnih prihoda obuhvaćenih ovim Zakonom, koji su se do dana stupanja na snagu ovog Zakona primjenjivali na teritoriji Federacije.

Član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od januara 2006. godine.

 

Predsjedavajući                                 Predsjedavajući
Doma naroda                                    Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH             Parlamenta Federacije BiH

Slavko Matić                                      Muhamed Ibrahimović