ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Članak 1.


U Zakonu o doprinosima (« Službene novine Federacije BiH»; br.35/98, 54/00,16/01,37/01 i 1/02) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
«Kantoni i nositelji osiguranja ne mogu svojim propisima uvoditi druge vrste i utvrđivati nove stope doprinosa».
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. al.2.i 3., u drugom redu iza riječi «ugovorom» dodaju se riječi: «evidentiranim u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine».
U stavku 3. alineja 1., u drugom redu riječ «djelatnik» zamjenjuje se riječju «uposlenik».

Članak 3.

U članku 6. stavak 1. točka 10., u trećem redu riječi: «osim samostalnih ugostiteljskih radnji» brišu se, a u šestom redu iza riječi «propisu» zarez i preostali dio teksta brišu se.
Iza točke 10. dodaju se nove toč. 11. i 12. koje glase:
«11.50 % od najniže plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, za uposlenike u tekstilnoj , kožnoj i industriji obuće».
«12.50% od najniže plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, za uposlenika koji samostalno obavlja gospodarsku, profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje, za nisko akumulacijske djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata utvrđene posebnim propisom kantonalne Skupštine».
U toč. 1., 3., 4., 7., 10. i 11. riječ «djelatnik» u različitim padežima zamjenjuje se riječju «uposlenik», u odgovarajućem padežu.
Dosadašnje toč. od 11.do 13. postaju toč. od 13.do15.


Članak 4.

U članku 7. stavak 1. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi : «s tim da osnovica za obračun doprinosa ne može biti niža od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom».


Članak 5.

U članku 11.b na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: «s tim što se doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obvezno plaća u korist Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, na račun propisan posebnim federalnim propisom».

Članak 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».


PREDSJEDATELJ                                            PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA                                               ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH               PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                      Muhamed Ibrahimović