ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA


Član 1.


U Zakonu o doprinosima («Službene novine Federacije BiH», br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01 i 1/02) u članu 1. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
«Kantoni i nosioci osiguranja ne mogu svojim propisima uvoditi druge vrste i utvrđivati nove stope doprinosa».
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 2.

U članu 5. stav 2. al. 2. i 3., u drugom redu iza riječi «ugovorom» dodaju se riječi: «evidentiranim kod Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine».
U stavu 3. alineja 1., u drugom redu riječ «radnik» zamjenjuje se riječju «zaposlenik».

Član 3.

U članu 6. stav 1. tačka 10., u trećem redu riječi: «osim samostalnih ugostiteljskih radnji» brišu se, a u šestom redu iza riječi «propisu» zarez i preostali dio teksta se brišu.
Iza tačke 10. dodaju se nove tač. 11. i 12. koje glase:
«11.50 % od najniže plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za zaposlenike u tekstilnoj , kožnoj i industriji obuće».
«12.50% od najniže plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za zaposlenika koji samostalno obavlja privrednu, profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje, za nisko akumulacione djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata utvrđene posebnim propisom kantonalne skupštine».
U tač. 1., 3., 4., 7., 10. i 11. riječ «radnik» u različitim padežima zamjenjuje se riječju «zaposlenik» u odgovarajućem padežu.
Dosadašnje tač. od 11. do 13. postaju tač. od 13. do 15.


Član 4.

U članu 7. stav 1. na kraju teksta umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi: «s tim da osnovica za obračun doprinosa ne može biti niža od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom.»

Član 5.

U članu 11.b na kraju teksta umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi: «s tim što se doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno plaća u korist Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje na račun propisan posebnim federalnim propisom».

Član 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».


Predsjedavajući                                 Predsjedavajući
Doma naroda                                    Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH             Parlamenta Federacije BiH

Slavko Matić                                      Muhamed Ibrahimović