Na osnovu člana 53. stav 1. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 38/05), nakon pribavljenog mišljenja Visokog sudbenog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


U R E D B U

O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA


I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.


Ovom Uredbom određuju se uvjeti, koje moraju ispunjavati osobe koje se postavljaju za stalne sudske tumače (u daljnjem tekstu: sudski tumač) i postupak postavljanja, njihova prava i dužnosti, način utvrđivanja nagrada i naknada troškova za njihov rad, postupak razrješenja, te vođenje Imenika sudskih tumača.


Član 2.


Sudski tumač vrši prevođenje govora i pisanog teksta sa jednog od službenih jezika Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), na strani jezik, sa stranog jezika na jedan od službenih jezika Federacije i sa stranog jezika na drugi strani jezik.


II STATUSNA PITANJA SUDSKIH TUMAČA


Član 3.


Za sudskog tumača može se postaviti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2) da ima visoku školsku spremu,
3) da potpuno vlada jezikom sa koga prevodi i jezikom na koji prevodi govor ili pisani tekst,
4) da poznaje pravnu terminologiju koja se koristi u jeziku sa koga se prevodi i jeziku na koji se prevodi, te organizaciju sudske vlasti i državne uprave,
5) da je po svojim radnim i moralnim kvalitetima dostojna ugleda sudskog tumača.

Za sudskog tumača ne može se postaviti osoba za koju postoje zapreke za prijem u državnu službu iz člana 25. stav 1. tačka d), e) i f) Zakona o državnoj službi (''Službene novine Federacije BiH'', br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), kao ni osoba koja je pravosnažno osuđena ili protiv koje se vodi krivični postupak zbog krivičnog djela koje je čini nedostojnom za obavljanje poslova sudskog tumača.


Član 4.


Federalni ministar pravde (u daljnjem tekstu: ministar pravde) utvrđuje potrebu za postavljanjem sudskih tumača na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja predsjednika kantonalnih sudova.
Na temelju utvrđene potrebe u skladu sa stavom 1. ovog člana ministar pravde oglašava javni konkurs za postavljenje sudskih tumača.


Član 5.


Konkurs iz člana 4. stav 2. ove Uredbe ministar pravde objavit će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Konkurs iz stava 1. ovog člana objavljuje se u ''Službenim novinama Federacije BiH'' i u jednom dnevnom listu koji se distribuira u Federaciji.
Nakon prvog postavljanja sudskih tumača, ministar pravde će i u daljnjem periodu, zavisno od ukazanih potreba za sudske tumače za određeni strani jezik, objaviti konkurs za popunu u skladu sa članom 4. stav 2. ove Uredbe.


Član 6.


Podnosilac zahtjeva za postavljanje za sudskog tumača dužan je uz zahtjev priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz člana 3. tač. 1., 2., 3. i 4., radnu biografiju, dokaz da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine od dana objavljivanja natječaja za postavljanje za sudske tumače, ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Uvjeti iz člana 3. tač. 3. i 4. ove Uredbe dokazuju se uvjerenjem Komisije iz člana 7. ove Uredbe.
Profesori fakulteta za određeni jezik koji se prijave na konkurs za postavljanje za sudskog tumača, nisu dužni dokazivati ispunjenje uvjeta iz stava 2. ovog člana.


Član 7.


Radi utvrđivanja prijedloga Liste sudskih tumača, ministar pravde imenuje posebnu stručnu komisiju (u daljnjem tekstu: Komisija).
Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana.
Predsjednik Komisije se imenuje ispred Federalnog ministarstva pravde (u daljnjem tekstu: Ministarstvo pravde), a članovi iz reda profesora fakulteta za određeni jezik.
Mandat Komisije je dvije godine.
Predsjednik i članovi Komisije imaju pravo na naknadu za rad u Komisiji, naknade po kandidatu određuje ministar pravde.
Troškove za rad Komisije snosi podnosilac zahtjeva za postavljanje za sudskog tumača.


Član 8.


Provjeru stručnog znanja prijavljenih kandidata, koja se sastoji od prevođenja odgovarajućeg govora i pisanog teksta, te usmene konverzacije u obliku intervjua, u smislu člana 3. tač. 1. i 2. ove Uredbe, prije nego što sačini prijedlog Liste sudskih tumača obavlja Komisija iz člana 7. ove Uredbe.
O radu Komisije vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno. Zapisnik sadrži: ime, prezime, adresu kandidata, sastav Komisije, datum provjere znanja, tok i rezultat provjere.
Rezultat obavljenog intervjua Komisija vrši ocjenom ''zadovoljava'' ili ''ne zadovoljava'').


Član 9.


Sudskog tumača rješenjem postavlja ministar pravde na prijedlog Komisije iz člana 7. ove Uredbe.
Sudski tumač se postavlja za područje kantonalnog suda na kome ima prebivalište, a poslove prevođenja može vršiti i van toga područja.
Primjerak rješenja o postavljanju sudskog tumača dostavlja se sudskom tumaču.


Član 10.


Rješenje o postavljenju sudskog tumača sadrži: lične podatke sudskog tumača, naziv jezika za koji je sudski tumač postavljen, podatke o stručnoj spremi i ocjenu o provjeri znanja pred Komisijom.


Član 11.


Ministar pravde donijet će rješenje kojim se zahtjev za postavljenje sudskog tumača odbija:

1) ako podnosilac zahtjeva ne ispunjava uvjete iz člana 3. ove Uredbe,
2) ako ne postoji potreba za sudskim tumačem za određeni jezik.

Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.


Član 12.


Osoba koja je postavljena za sudskog tumača, prije početka vršenja dužnosti daje svečanu izjavu pred predsjednikom kantonalnog suda na čijem području ima prebivalište.
Tekst svečane izjave glasi:
''Izjavljujem da ću dužnost sudskog tumača obavljati stručno, savjesno i po svom najboljem znanju''.
O izjavi iz stava 2. ovog člana sastavlja se zapisnik u kojem se naznačuje datum davanja svečane izjave, koji potpisuje sudski tumač, predsjednik kantonalnog suda i zapisničar.


Član 13.


Lista postavljenih sudskih tumača objavljuje se u ''Službenim novinama Federacije BiH''.
Lista sadrži: ime i prezime sudskog tumača, njegovo prebivalište sa adresom, područje kantonalnog suda za koje je sudski tumač postavljen i naziv stranog jezika za koji je postavljen za sudskog tumača.


Član 14.


Ministarstvo pravde vodi evidenciju o postavljenim sudskim tumačima u obliku knjige pod nazivom ''Imenik stalnih sudskih tumača'' (u daljnjem tekstu: Imenik).
U Imenik se unose sljedeći podaci: redni broj upisa, prezime, ime jednog roditelja i ime sudskog tumača, zanimanje i adresa stanovanja, ako je sudski tumač zaposlen naziv poslodavca, broj i datum rješenja o postavljanju i broj i datum rješenja o razrješenju sudskog tumača, naziv jezika za koji je sudski tumač postavljen, datum i mjesto davanja svečane izjave i napomena.


Član 15.


Sudski tumač je dužan o promjeni svog prebivališta obavijestiti Ministarstvo pravde i kantonalni sud za čije je područje postavljen najkasnije u roku od osam dana.


Član 16.


Sudski tumač ima pečat okruglog oblika prečnika 38 mm koji se može upotrijebiti samo u vršenju dužnosti sudskog tumača.
Tekst pečata je ispisan latinicom i ćirilicom, na jednom od službenih jezika Federacije, a sadrži: ime i prezime sudskog tumača, oznaku ''stalni sudski tumač'', sa naznakom jezika za koji je sudski tumač postavljen i mjesto prebivališta sudskog tumača.
Sudski tumač snosi troškove izrade i nabavke pečata.
Otisak pečata i svojeručni potpis sudski tumač deponuje kod kantonalnog
Suda na čijem području ima prebivalište.


Član 17.


Sudski tumač je dužan voditi evidenciju o svom radu.
Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se u obliku knjige pod nazivom ''Dnevnik prijevoda i ovjera'' (u daljnjem tekstu: Dnevnik). Dnevnik mora biti prošiven i ovjeren od strane predsjednika kantonalnog suda.
U Dnevnik se unose sljedeći podaci: redni broj upisa, datum prijema isprave ili drugog pismena radi prevođenja, broj i datum akta suda, drugog državnog organa ili pravne osobe na čiji zahtjev se obavlja prevođenje, odnosno ime, prezime i adresa osobe koja zahtijeva prevođenje, predmet prijevoda s naznakom da li će se prevod upotrijebiti u zemlji ili inostranstvu, iznos naplaćene takse za provođenje, ako je taksa propisana, iznos naplaćene nagrade i naknade troškova za prevod i napomena.


Član 18.


Tačnost izvršnog prijevoda sudski tumač ovjerava potvrdom koja glasi:
''Potvrđujem da ovaj prevod potpuno odgovara izvorniku koji je sastavljen na_____________jeziku.
Broj Dnevnika, datum i mjesto prevođenja.
(Ime i prezime sudskog tumača)
Stalni sudski tumač za______________jezik''.
Potvrda mora biti na jeziku na koji je isprava prevedena.
Ako tekst prijevoda ima dvije ili više stranica, stranice moraju biti označene rednim brojevima i ovjerene u desnom donjem kutu potpisom i pečatom sudskog tumača i prošivene jemstvenikom, čiji se krajevi na posljednjoj stranici spajaju i učvršćuju vinjetom na koju se stavlja otisak pečata sudskog tumača.
Ako je za prevod propisana taksa ona se lijepi na prevodu i poništava pečatom sudskog tumača, a iznos takse se naznačuje iza teksta prevoda, uz navođenje odgovarajućeg tarifnog broja.


Član 19.


Sudski tumač bit će razriješen dužnosti rješenjem ministra pravde:

1) ako to sam zatraži,
2) ako se naknadno utvrdi da ne ispunjava uvjete iz člana 3. ove Uredbe,
3) ako nesavjesno i neuredno obavlja povjerene mu poslove prevođenja,
4) ako bude osuđen na kaznu zatvora za djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova sudskog tumača,
5) ako je zdravstveno nesposoban za dalje vršenje dužnosti sudskog tumača.

U slučaju iz stava 1. tačka 3. ovog člana ministar pravde će pribaviti mišljenje Komisije iz člana 7. ove Uredbe.
U postupku donošenja rješenja o razrješenju sudskom tumaču će se omogućiti da se izjasni o činjenicama i okolnostima bitnim za donošenje rješenja o razrješenju.
Protiv rješenja o razrješenju nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.


Član 20.


Sudski tumač koji je razriješen dužnosti briše se iz Imenika i sa Liste sudskih tumača.
Sudski tumač koji je razriješen dužnosti dužan je, u roku od osam dna od dana prijema rješenja o razrješenju, predati predsjedniku kantonalnog suda na čijem području ima prebivalište svoj pečat sudskog tumača, Dnevnik izvršenih prevoda i ovjera i preostale predmete za prevođenje.
Pečat iz stava 2. ovog člana sud uništava shodno propisima o uništavanu pečata državnih organa.
Rješenje o razrješenju sudskog tumača objavljuje se u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


III NAGRADE I NAKNADE ZA
RAD SUDSKIH TUMAČA


Član 21.


Sudski tumač ima pravo na nagradu za svoj rad, pravo na naknadu izgubljene zarade, kao i naknadu za troškove prevođenja.
Nagrada za rad sudskog tumača određuje se prema Tarifi nagrada za rad sudskih tumača (u daljnjem tekstu: Tarifa) koja se nalazi u prilogu ove Uredbe i čini njezin sastavni dio.
Tarifa iz stava 2. ovog člana sadrži i nagradu za rad tumača preko kojih se vrši saslušanje ili ispitivanje gluhonijemih, samo gluhih ili samo nijemih osoba.
Naknada za izgubljenu zaradu i naknada za troškove prevođenja određuje se prema propisima o naknadi troškova svjedocima i vještacima u parničnom i krivičnom postupku.


Član 22.


Sudski tumač je dužan da izda potvrdu o primljenom iznosu nagrade i naknade iz člana 21. stav 1. ove Uredbe.


IV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 23.


Postavljenje sudskih tumača po odredbama ove Uredbe izvršit će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.


Član 24.


Nadzor nad radom sudskih tumača vrši Ministarstvo pravde i predsjednik kantonalnog suda za sudske tumače koji imaju prebivalište na području tog suda.


Član 25.


Odredbe ove Uredbe na odgovarajući način se primjenjuju i na tumače koje sud imenuje za pojedini slučaj kada za određeni jezik nema sudskog tumača, kao i na tumače znakova gluhonijemih, samo gluhih i samo nijemih osoba, koje se imenuju za pojedini slučaj.


Član 26.


Sudski tumači postavljeni po propisima koji su važili do stupanja na snagu ove Uredbe nastavljaju s obavljanjem dužnosti sudskog tumača do postavljenja sudskih tumača po odredbama ove Uredbe.
Sudski tumači iz stava 1. ovog člana ne podliježu provjeri stručnog znanja iz člana 8. stav 1. ove Uredbe, ukoliko posjeduju dokaz o provjeri stručnog znanja koji su stekli pred nadležnom komisijom po propisima iz stava 1. ovog člana.


Član 27.


Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju da važe svi propisi kojima su uređena pitanja o sudskim tumačima, a koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ove Uredbe.


Član 28.


Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''


V broj 420/06
15. juna 2006. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Ahmet Hadžipašić, s.r.