ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI ODLUKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA USPOSTAVLJENE PREMA ANEKSU 8. OPĆEG OKVIRNOG SPORAZUMA ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.

U Zakonu o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (« Službene novine Federacije BiH» br. 2/02, 8/02 i 27/02) u članu 5. iza zagrade briše se tačka i dodaju riječi: «u skladu sa odredbama Zakona o građenju («Službene novine Federacije BiH» broj 55/02 )».

Član 2.

U članu 14. iza riječi «uređenju» briše se tačka i dodaju riječi: «i Zakonom o građenju».

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».


PREDSJEDAVAJUĆI                                              PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                                   PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH                   PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                                     Muhamed Ibrahimović