Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU

 

Član 1.

 

  U Zakonu o stečajnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 29/03) član 33. stav 2. mijenja se i glasi:

 

  «(2) Prije ostalih stečajnih povjeritelja, ali poslije povjeritelja iz stava 1. ovog člana namiruju se zaposlenici stečajnog dužnika sa potraživanjima iz radnog odnosa za posljednjih osam mjeseci do dana otvaranja stečajnog postupka, a u visini najniže plaće za svaki mjesec obračunate prema Općem kolektivnom ugovoru za teritoriju Federacije i doprinosima u skladu sa zakonom. Isto vrijedi i za plaćanje naknada štete za povrede na radu koje se isplaćaju u punom iznosu.»

 

Član 2.

 

  U članu 69. dodaje se stav 3. koji glasi:

  «(3) Prije otvaranja procedure stečajnog postupka potrebno je prethodno uraditi kontrolu poslovanja, kao i kontrolu izvršene privatizacije za preduzeća koja su privatizirana ili su u procesu privatizacije.»

 

Član 3.

 

  Član 74. mijenja se i glasi:

  «(1) Poslije otvaranja stečajnog postupka, stečajni upravnik mora pisanim putem, u roku od 60 dana, raskinuti radni odnos sa zaposlenikom stečajnog dužnika po osnovu procjene da nema potrebe za radom zaposlenika u toku odvijanja stečajnog postupka.

  (2) Zahtjevi koji za zaposlenike mogu nastati na osnovu prestanka ugovora o radu, kao što su naknada štete zbog prijevremenog prestanka ugovora o radu ili otpremninama, mogu se ostvarivati samo kao stečajna potraživanja općeg isplatnog reda u skladu sa članom 32. Zakona.

  (3) Prednost pri novom zaposlenju imaju zaposlenici kojima je prestao radni odnos poslije otvaranja stečajnog postupka ako ispunjavaju uvjete za rad na poslovima za koje se ukazala potreba kod stečajnog dužnika.»

 

Član 4.

 

  Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

Slavko Matić, s. r.

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 Muhamed Ibrahimović, s.r.