Na osnovi člana 8. stav 2. Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/02), na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, d o n o s i

 

UREDBU
O JEDINSTVENOJ METODOLOGIJI ZA IZRADU
DOKUMENATA PROSTORNOG UREDJENJA

 

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se postupak pripreme, izrade i sadržaj dokumenata prostornog uređenja na svim nivoima prostornog planiranja u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Član 2.

Dokumenti prostornog uređenja sadrže tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio sadrži obrazloženje za izradu dokumenata, ciljeve prostornog razvoja, planirano prostorno uređenje, te odredbe za provođenje dokumenta prostornog uređenja. Grafički dio sadrži kartografske prikaze i grafičke priloge na kojima se prikazuje stanje i planirani zahvati u prostoru.

Član 3.

Nosioc pripreme dokumenta prostornog uređenja (u daljem tekstu : nosioc pripreme) imenuje se odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni dokumenta prostornog uređenja, u skladu sa odredbama člana 24. Zakona o prostornom uređenju.

Član 4.

Izbor nosioca izrade dokumenta prostornog uređenja (u daljem tekstu : nosioc izrade) vrši se u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o prostornom uređenju.

Član 5.

Prije donošenja Odluke o pristupanju izradi dokumenata prostornog uređenja nosilac pripreme radi Program i plan aktivnosti za pripremu i izradu dokumenta prostornog uređenja.

Član 6.

Program i plan aktivnosti za pripremu i izradu dokumenta prostornog uređenja sadrži: razloge za pristupanje izradi dokumenta prostornog uređenja, precizno se definira šta se radi, odnosno koji dokument prostornog uređenja, učesnici u pripremi i izradi dokumenata prostornog uređenja, obim i vrsta stručnih podloga (ovisno o vrsti dokumenta prostornog uređenja) potrebnih za pripremu i izradu dokumenta prostornog uređenja, postupak i dinamika izrade dokumenata prostornog uređenja, sa preciziranim obavezama i rokovima sudionika pripreme i izrade dokumenta prostornog uređenja, kao i potrebna sredstva i izvori sredstava za izradu dokumenata prostornog uređenja.

Član 7.

U svim fazama pripreme i izrade dokumenata prostornog uređenja, na svim nivoima prostornog planiranja u Federaciji obavezno je obezbjediti sudjelovanje javnosti.
Nosioc pripreme (i / ili Savjet plana) obavezni su izraditi Program uključivanja javnosti u proces pripreme i izrade za sve dokumente prostornog uređenja iz člana 6. stav 2. tač. a. do f. Zakona o prostornom uređenju.
Program uključivanja javnosti, iz stava 1. ovog člana, sastavni je dio Programa i plana aktivnosti za pripremu i izradu dokumenta prostornog uređenja.
Programom uključivanja javnosti precizno se definiraju načini uključivanja javnosti (organiziranje tribina, okruglih stolova, javnih rasprava i drugih oblika uključivanja javnosti) u svim fazama pripreme i izrade dokumenta prostornog uređenja.

Član 8.

Nosioc pripreme sklapa ugovor sa nosiocem izrade, kojim se definišu obaveze ugovornih strana. Nosioc pripreme može povjeriti nosiocu izrade i dio aktivnosti na pripremi dokumenta prostornog uređenja, što se definiše navedenim ugovorom.
Nosioc pripreme dužan je nosiocu izrade, u toku izrade dokumenta prostornog uređenja, staviti na raspolaganje svu raspoloživu dokumentaciju u skladu sa članom 25. stav 1. Zakona o prostornom uređenju .
Nosioc izrade plana dužan je prednacrt, nacrt i prijedlog dokumenta prostornog uređenja, izraditi u skladu sa Zakonom i u svemu prema odredbama ove uredbe.
Nosioc izrade dostavlja nosiocu pripreme, prednacrt dokumenta prostornog uređenja prema jedinstvenom konceptu , odnosno u analognoj formi : tekstualni dio u 3 (tri) primjerka i grafički dio 3 (tri) primjerka, kao i u digitalnoj formi – cjelokupni sadržaj plana (tekstualni i grafički dio) nanjamnje 1 (jedan) primjerak (na računarskom mediju), kako je definisano odredbama čl. 74.do 79. ove uredbe. Nosioc izrade može dostaviti nosiocu pripreme veći broj primjeraka, ako je to utvđeno ugovorom o izradi dokumenta prostornog uređenja.
Nosioc izrade obavezan je pripremiti skraćenu verziju tekstualnog i grafičkog dijela dokumenta prostornog uređenja u odgovarajućoj razmjeri, za potrebe uključivanja javnosti u postupak izrade plana, prema Programu o uključivanju javnosti iz člana 7. stav 2. ove uredbe. Skraćena verzija mora biti prezentirana na način da bude razumljiva svim korisnicima prostora.
Nosioc pripreme zauzima stav u pogledu dostavljenih primjedbi i sugestija, sa obrazloženjem i razlozima zbog kojih pojedine primjedbe i sugestije nisu prihvaćene i dostavlja ga nosiocu izrade plana.
Nosioc izrade plana dužan je i u testualnom i grafičkom dijelu prijedloga dokumenta prostornog uređenja izvršiti izmjene u skladu sa prihvaćenim primjedbama na nacrt dokumenta prostornog uređenja.

Član 9.

U skladu sa članom 23. stav 5. Zakona o prostornom uređenju , izmjena dokumenta prostornog uređenja vrši se po istom postupku i na način predviđen za pripremu i izradu tog dokumenta.

 

II- SADRŽAJ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

OSNOVNI SADRŽAJ I DOKUMENTACIJA PROSTORNOG PLANA

Član 10.

Nosioc pripreme Prostornog plana (u daljem tekstu : nosioc pripreme plana) može formirati Savjet Prostornog plana (u daljem tekstu : Savjet plana), u skaldu sa članom 25. stav 5. Zakona o prostornom uređenju.
U toku procesa pripreme i izrade Prostornog plana, Savjet plana pomaže nosiocu pripreme plana u usaglašavanju sektorskih politika, izboru stručnjaka i stručnih institucija za studije, elaborate i dr., daje mišljenje o primjedbama i sugestijama prikupljenim u toku komunikacija sa javnošću prema Programu uključivanja javnosti i u toku razmatranja nacrta, odnosno prijedloga Prostornog plana u nadležnim organima i učestvuje u ostalim aktivnostima (koje su definisane odlukom o pristupanju izradi dokumenta prostornog uređenja) sve do usvajanja Prostornog plana.
Nosioc pripreme plana zauzima stav u pogledu dostavljenih primjedbi i sugestija, kao i mišljenja Savjeta plana, daje obrazloženje i razloge za neprihvatanje pojedinih primjedbi i sugestija i dostavlja ga nosiocu izrade plana.
Nosioc izrade plana dužan je unijeti sve prihavćene primjedbe i sugestije u testualni i grafički dio nacrta, odnosno prijedloga Prostornog plana.

Član 11.

Postupak pripreme i izrade Prostornog plana obuhvata dvije osnovne faze :
a) priprema i izrada Prostorne osnove,
b) izrada prednacrta, nacrta i prijedloga Prostornog plana.

a) Postupak pripreme i izrade Prostorne osnove

član 12.

Prostorna osnova sadrži snimak i ocjenu postojećeg stanja u prostoru i osnovne ciljeve planiranog prostornog razvoja - koncepciju razvoja, odnosno uređenja prostora.

Prostorna osnova formira se iz slijedećih izvora :

- dokumentacije, planova i rezultata istraživanja rađenih za potrebe prostornih planova širih i užih područja (Bosna i Hercegovina, Federacija , kantoni),
- dokumentacije i istraživanja rađenih za potrebe razvojnih strategija : Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu : BiH) i Federacije , odnosno kantona,
- istraživanja u pojedinim oblastima (vodoprivreda, saobraćaj, energetika, poljoprivreda, šumarstvo, mineralne sirovine, prirodno i kulturno-historijsko naslijeđe i dr.),
- statističkih podataka Federalnog/kantonalnog zavoda za statistiku, podataka Federalnog zavoda za programiranje razvoja i rezultata poslovanja kojima raspolažu odgovarajuće agencije ,
- programa, odnosno strategija razvoja za pojedine oblasti,
- dokumentacije i podataka različitih korisnika prostora (biznis, korporacije, mala i srednja preduzeća, nevladine organizacije, civilni sektor, međunarodne organizacije i dr.)
- podataka i dokumentacije državnih, federalnih, regionalnih i kantonalnih institucija (seizmološki, hidrometeorološki, agropedološki, geološki zavodi, zavodi za zdravstvenu zaštitu, zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa, zaštitu prirodnog naslijeđa, muzeji i dr.) i agencija,
- prethodno donesene prostorno-planske dokumentacije za odnosno područje ili njegove dijelove,
- drugih izvora koji mogu biti korisni u pripremi i izradi Prostornog plana (šumsko-privredna osnova, vodoprivredna osnova, razne studije, ekspertize, elaborati, podaci iz katastra, propisi koji tretiraju oblast prostornog uređenja i sl.).
U toku postupka pripreme Prostorne osnove rade se potrebne relevantne studije, studijski prilozi, separati, ekspertize, dokumentacija o korisnicima i vlasnicima zemljišta i slično, ovisno o vrsti prostorno planskog dokumenta. Kada se za određene oblasti od posebnog značaja za planiranje razvoja ne raspolaže odgovarajućim informacijama, vrše se istraživanja u cilju izrade posebnih studija, elaborata i ekspertiza pojedinih oblasti, a u cilju rješavanja nekih konkretnih problema u prostoru.

Prostorna osnova obuhvata :
1) snimanje postojećeg stanja i problema u u prostoru i uređenju prostora; njegovu analizu i ocjenu mogućnosti daljeg razvoja ,
2) opće ciljeve prostornog razvoja,
3) posebne ciljeve prostornog razvoja,
4) izradu osnovne koncepcije prostornog razvoja, odnosno smjernice planiranog prostornog razvoja, koje obavezno sadrže načela, ciljeve prostornog razvoja i planska opredjeljenja, temeljena na zakonskim odredbama, relevantnim dokumentima Ujedinjenih naroda, Vijeća Evrope, Evropske unije i dr.,
5) izradu studije ranjivosti prostora.

Član 13.

U okviru snimanja i prezentiranja postojećeg stanja u prostoru i uređenju prostora, njegove analize i ocjene mogućnosti daljeg razvoja, za područje u granicama utvrđenim odlukom o pristupanju izradi Prostornog plana, tekstualno i grafički obrađuju se slijedeći sadržaji:
- prirodni uvjeti,
- namjena prostora
- prirodni resursi, sa akcentom na zaštiti i korištenju obnovljivih resursa,
- karakteristike privrednog razvoja,
- karakteristike razvoja naselja, sa akcentom na policentričnom sistemu razvoja, kao i odnos urbano-ruralno,
- karakteristike razvoja infrastrukturnih sistema – saobraćajna, informacijska, energetska, komunalna i telekomunikaciona infrastruktura, uključujući vodosnadbjevanje i tretman voda, kao i upravljanje otpadom
- društvene djelatnosti – socijalni razvoj, školstvo, nauka, zdravstvo, sport, kulturne djeltnosti i dr.
- prirodno i kulturno – historijsko naslijeđe,
- stanovništvo,
- strateška procjena uticaja na okoliš (SEA)
- karakteristike razvoja turizma na bazi prirodne i kulturno-istorijske baštine
- prevencija, odnosno ograničavanje efekata prirodnih nepogoda i katastrofa,
- mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća («Službene novine Federacije BiH «,br. 39/03) i drugim propisima,
- analiza i ocjena stanja u prostoru,
- mogući pravci razvoja zavisno od prirodnih i radom stvorenih uslova, kao i uslova ekonomskog razvoja, utvrđenih različitim međunarodnim, državnim, entitetskim ili kantonalnim razvojnim dokumentima/ strategijama razvoja.

Grafički dio postojećeg stanja u prostoru, odnosno prostornom uređenju, izrađuje se na tematskim kartama za pojedine sadržaje utvrđene u u stavu 1. ovoga člana, koji su osnova za izradu karte sinteznog prikaza - stanja u prostornom uređenju i korištenju prostora.
Karta sinteteznog prikaza radi se na osnovu radnih karata za pojedine sadržaje. Sve radne karte i sintezna karta rade se u analognom i digitalnom obliku, na način utvrđen čl. 74. do 79. ove uredbe.

Član 14.

Kod utvrđivanja općih ciljeva za potrebe izrade prostornog plana bilo kog područja, polazi se od : zajedničkih interesa i ciljeva utvrđenih prostornim planom šireg područja, strateških razvojnih dokumenata, kako državnih, entitetskih, kantonalnih, tako i međunarodnih (smjernice Evropske prespektive prostornog razvoja – ESDP, Vodeći principi za održivi prostorni razvoj evropskog kontinenta, potpisane i ratificirane konvencije, povelje i dr.); politike racionalnog korištenja prostora i zaštite okoliša; načela održivog razvoja, kao i cilja postizanja balansiranog socijalno-ekonomskog razvoja.

Član 15.

Posebni ciljevi prostornog razvoja za svaki prostorni plan utvrđuju se na osnovu:
- rezultata razmatranja postojećeg stanja prostornog uređenja i analiza mogućnosti za usmjeravanje daljeg prostornog razvoja u planskom periodu,
- opredjeljenja iz dokumenata prostornog uređenja širih područja,
- ciljeva utvrđenih strateškim dokumentima za konkretno područje,
- dokumentacije i podataka različitih korisnika prostora (biznis, mala i srednja preduzeća, nevladine organizacije, civilni sektor, međunarodne organizacije i dr.),
- zahtjeva za utvrđivanje područja od posebnog značaja i/ili područja sa posebnim režimom zaštite.

Posebni ciljevi sadrže sve specifičnosti prostorne cjeline za koju se Prostorni plan izrađuje i predstavljaju – smjernice za izbor adekvatne koncepcije razvoja i izradu Prostornog plana.

Član 16.

Osnov za izradu osnovne koncepcije prostornog razvoja - i mogućih alternativnih rješenja za pojedine oblasti, predstavljaju :
- rezultati analiza i ocjena stanja u prostoru i uređenja prostora,
- definisani mogući pravci razvoja,
- studija ranjivosti prostora,
- smjernice za izradu prostornog plana.

Rezultati analiza i ocjena stanja u prostoru i uređenja prostora, obavezno sadrže :
- jasno izražene razlike između planiranih rješenja i sadašnjeg stanja u prostoru,
- prikaz pozitivnih tendencija u prostornom razvoju,
- mogućnosti za rješavanje konflikata u prostoru.

Definisani mogući pravci razvoja, odnosno analiza razvojnih mogućnosti sadrži :
- ciljeve prostornog razvoja,
- analizu prostornih mogućnosti u varijantama,
- opće i posebne ciljeve.

Studija ranjivosti prostora sadrži vrijednosnu analizu uticaja posebnih djelatnosti na :
- okoliš, posebno na prirodu i čovjekovu okolinu, kulturno-historijsku baštinu i prirodne resurse,
- pejzaž, posebno sa aspekta njegove prepoznatljivosti,
- regionalni i urbani razvoj, sa aspekta upotrebe prostora i mogućnosti za učinkovito odvijanje posebnih djelatnosti.

Smjernice za izradu prostornog plana daju nosioci uređenja prostora, u skladu sa Programom i planom aktivnosti za pripremu i izradu Prostornog plana i Zakonom o prostornom uređenju .

Osnovna koncepcija prostornog razvoja treba da ima jasno izraženu prostornu dimenziju, kako bi se stekao potpun uvid u mogućnosti prostora da prihvati planirane funkcije, odnosno, da se stekne uvid u stepen racionalnosti i prostorne usklađenosti planiranih aktivnosti u odnosu na prirodne uslove i resurse.
Osnovna koncepcija prostornog razvoja se radi za planski period utvrđen u odluci o pristupanju izradi plana, s tim da pojedini njeni sadržaji mogu biti tretirani i za duži vremenski period (demografska prognoza, krupni infrastrukturni sistemi i sl.).
Projiciranje osnovne koncepcije prostornog razvoja daje se za čitav planski period, a posebno za prvu etapu –period od dvije godine, za koji se donosi program mjera.
Radi provjere mogućnosti i racionalnosti, kao i za potrebe uključivanja javnosti u proces planiranja iz člana 7. ove uredbe, radi se skraćeni (sintezni) oblik osnovne koncepcije prostornog razvoja, kojom se jasno definiraju osnovni ciljevi prostornog razvoja, analiza prostornih razvojnih mogućnosti u varijantama, kao i prijedlog dugoročnog koncepta razvoja sa prioritetima. Svi podaci moraju biti prezentirani na način koji omogućava raspravu i opredjeljivanje za određenu koncepciju.
Nosioc pripreme plana (i Savjet plana) razmatraju osnovnu koncepciju prostornog razvoja, zauzimaju stavove u odnosu na predložena rješenja i usvajaju osnovnu koncepciju prostornog razvoja.

Član 17.

Sve navedeno, od čl.12. do 17. ove uredbe, čini Prostornu osnovu, koja nakon usvajanja predstavlja osnov za izradu prednacrta Prostornog plana i kao takva mora sadržavati sve elemente bitne za planiranje prostornog razvoja, zaštitu i korištenje prostora.
Svi tekstualni i grafički dijelovi Prostorne osnove rade se u analognoj i digitalnoj formi i tako i arhiviraju, u skladu sa odredbama čl. 74. do 79. ove uredbe.
Nosioci pripreme i izrade dužni su Prostornu osnovu pripremiti i izraditi u skladu sa odredbama ove uredbe.

b) Postupak izrade prednacrta, nacrta i prijedloga Prostornog plana

Član 18.

Prednacrt, nacrt i prijedlog Prostornog plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.

Član 19.

Tekstualni dio Prostornog plana, odnosno njegov prednacrt, nacrt i prijedlog formira se po obliku i sadržaju tako da ima tri dijela:
1) opći i posebni ciljevi prostornog razvoja,
2) projekcija prostornog razvoja (razrada usvojene osnovne koncepcije razvoja),
3) projekcija razvoja prostornih sistema,
4) odluka o provođenju prostornog plana.

Član 20.

Opći i posebni ciljevi prostornog razvoja preuzimaju se iz usvojene Prostorne osnove.

Član 21.

Projekcija prostornog razvoja preuzima i razrađuje usvojeni osnovni koncept prostornog razvoja odnosnog prostora kao cjeline, povezivanja sa susjednim prostorima, kao i širim prostorom.
Za projekciju prostornog razvoja obavezan je slijedeći sadržaj :

Stanovništvo :
- broj stalnih stanovnika i broj privremenih stanovnika ,
- struktura stalnog stanovništva (polna, starosna, obrazovna i druga),
- vitalne karakteristike,
- broj, veličina i karakteristike domaćinstava,
- zaposlenost,
- migracije,
- gustine naseljenosti (po kantonima, odnosno općinama),
- ostali demografski podaci specifični za odnosno područje.

Sistem naselja po značaju, karakteru i dominantnoj privrednoj djelatnosti.

Poljoprivredna zemljišta:
- obradiva i neobradiva zemljišta po namjeni,
- kategorizacija poljoprivrednog zemljišta,
- bilansi poljoprivrednog zemljišta po upotrebnoj vrijednosti,
- područja melioracije, komasacije i sl.
-
Šume i šumska zemljišta:
- kategorizacija šumskog zemljišta,
- bilans šumskog zemljišta,
- šumsko-privredna područja,
- zaštitne šume, zaštićene šume, šumski rezervati,
- područja predviđena za pošumljavanje i prevođenje u vrednije sastojine,
- korištenje šuma i šumskog zemljišta.

Vode i vodne površine:
- bilans voda,
- izvorišta vode, stajaće, tekuće i podzemne vode, mineralne, termalne i ljekovite vode, vode za piće sa zaštitnim zonama i pojasevima,
- vještačke akumulacije, njihova namjena, problemi koji nastaju njihovom izgradnjom i mjere rješavanja,
- zaštitne zone i pojasevi.

Vodna infrastruktura
- sistemi snabdijevanja vodom (ovisno o vrsti Prostornog plana – regionalni ili lokalni sistemi),
- sistemi odvođenja otpadnih voda (ovisno o vrsti Prostornog plana – regionalni ili lokalni sistemi),
- zaštita od voda i uređenje voda,
- luke, pristaništa, marine, sidrišta, akvakulture, i sl.

Mineralna nalazišta:
- utvrđene rezerve,
- eksploataciona polja (podzemni i površinski kopovi),
- mogućnost korištenja površina nad podzemnim kopovima,
- deponije jalovine,
- eksploataciona polja planirana za sanaciju i rekultivaciju.

Proizvodnja i prijenos energije:
- izvori energije sa potrebama u planskom periodu,
- objekti za proizvodnju energije i prijenos energije sa zaštitnim zonama i pojasevima.

Saobraćaj:
- sistem saobraćaja i veza,
- povezanost sistema sa saobraćajem u širem okruženju (ovisno o vrsti Prostornog plana – na evropskom prostoru, sa susjednim državama, međuentitetsko, sa susjednim kantonima),
- saobraćajna infrastruktura sa zaštitnim pojasevima i zonama.

Privreda:
- razvoj privrede i osnovni faktori razvoja,
- orijentacija i razmještaj privrede u prostoru,
- ocjena privrednih aktivnosti sa stanovišta uticaja na okoliš,
- razvoj industrijskih zona, slobodnih carinskih zona i dr.

Društvene djelatnosti :
- bilansi potreba,
- prostorni razmještaj društvenih djelatnosti (zdravstvo, školstvo, nauka, socijalna zaštita, usluge, dječija zaštita, kultura i fizička kultura, vjerski objekti, sport i dr.).

Posebno zaštićeni prostori :
- zaštićena prirodna područja, nacionalni parkovi, spomenici prirode, parkovi prirode, zaštićeni pejzaži i dr.,
- posebno vrijedna područja kulturno-historijskog naslijeđa,
- područja namijenjena turizmu, rekreaciji, klimatska lječilišta i sl.,
- ugrožena područja,
- područja posebne namjene,
- područja planirana za daljnji razvoj.

Zaštita i unapređenje okoliša :
- spriječavanje negativnih utjecaja na okoliš,
- mjere zaštite od zagađivanja vode, vazduha i tla,
- područja i mjere sanacije,
- procjena stanja do kraja planskog perioda.

Zaštita i revitalizacija kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa i njihova ekonomska valorizacija.

Minska polja :
- područja i mjere sanacije,
- etape realizacije deminiranja.

Ugroženost područja :
- procjena ugroženosti područja od ratnih dejstava, elementarnih nepogoda i tehničkih katastrofa do kraja planskog perioda,
- mjere za ograničavanje negativnih efekata prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa.

Osnovna namjena prostora i pojedinih područja (ovisno o vrsti Prostornog plana) - sintezna projekcija.

Obim i nivo obrade navedenih sadržaja ovisi o vrsti Prostornog plana koji se radi i može, ovisno o specifičnosti odnosnog područja, imati i druge sadržaje.

Član 22.

Prostorni sistem je sistem fizičkih struktura, koje su nastale kao rezultat prostornog razmještaja i organizacije privrednih, društvenih i drugih djelatnosti.
Projekcija razvoja određenog prostornog sistema konkretizira koncept prostornog razvoja za određeni prostorni sistem i daje smjernice za prostorni razvoj užeg područja.
S obzirom na preovlađujući značaj djelatnosti projekcija razvoja prostornih sistema sadrži :
- osnovu prostornog razvoja sistema naselja, kojom se usmjerava prostorni razvoj naselja na policentričnom principu, zemljišna i stambena politika (ovisno o vrsti Prostornog plana),
- osnovu prostornog razvoja privredne javne infrastrukture, povezane sa razvojem sistema naselja i usmjeravanjem razvoja saobraćajnog, energetskog, komunalnog i dr. infrastrukturnih sistema (ovisno o vrsti Prostornog plana),
- osnovu prostornog razvoja okoline (van urbanog), kojom se daju smjernice za preuređenje, obnavljanje i održanje prostora između fizičkih struktura, kako kod planiranja novih tako i kod razvoja postojećih djelatnosti (poljoprivrede, upotrebe voda, rudarstva, rekreacije i dr.), na način da se omogući zaštita prirode, valorizacija prirodnog i kulturnog naslijeđa, trajna upotreba obnovljivih prirodnih resursa, kao i prepoznatljivost područja po prirodnim i ljudskim djelovanjem stvorenim karakteristikama (ovisno o vrsti Prostornog plana).

Član 23.

Odlukom o provođenju Prostornog plana utvrđuju se uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora, te na taj način obezbijeđuje realizacija plana.
Odlukom o provođenju Prostornog plana obuhavataju se :
- Program mjera prostornog uređenja i aktivnosti za provođenje Prostornog plana,
- detaljnija uputstva kojima se osigurava usklađivanje prostorno planske dokumentacije.

Program mjera prostornog uređenja i aktivnosti za provođenje Prostornog plana :
- mjere ekonomske politike,
- mjere zemljišne politike,
- investiciona i poreska politika,
- obaveze u pogledu detaljnijeg planiranja uređenja prostora,
- obaveza izrade : izvještaja o stanju u prostoru iz člana 11. Zakona o prostornom uređenju i novih programa mjera za provođenje plana svake dvije godine
Program mjera i aktivnosti za provođenje Prostornog plana radi se za prvu etapu realizacije, odnosno za dvogodišnji period.
U skladu sa članom 11. Zakona o prostornom uređenju , nakon dvije godine radi se Izvještaj o stanju u prostoru. Na osnovu Izvještaja donosi se dvogodišnji Program mjera za unapređenje stanja u prostoru, koji sadrži i procjenu potrebe izrade novih, odnosno izmjenu i dopunu postojećih dokumenata prostornog uređenja.

Član 24.

Odluka o provođenju Prostornog plana sadrži naročito:

- utvrđivanje odnosa prema građevinama od značaja za Federaciju i kanton,
- uslove smještaja privrednih sadržaja u prostoru (ovisno o vrsti Prostornog plana),
- uslove smještaja društvenih djelatnosti u prostoru (ovisno o vrsti Prostornog plana),
- uslove korištenja prostora na zaštitnim infrastrukturnim pojasevima i zonama i zaštićenim područjima,
- mjere očuvanja kulturno – historijskog naslijeđa,
- mjere očuvanja zaštićenih područja prirodnih vijednosti,
- mjere za prostorno uređenje, očuvanje i unapređenje područja posebnih obilježja Federacije, odnosno kantona,
- postupanje s otpadom
- uslove za lociranje i korištenje regionalnih, odnosno lokalnih, deponija komunalnih otpada,
- mjere spriječavanja nepovoljnih uticaja na okoliš,
- mjere zaštite prava lica sa smanjenim tjelesnim sposobnostima u skaldu sa odredbama Uredbe o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za spriječavanje stvaranja svih barijera za lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima (” Službene novine Federacije BiH» br. 10/04),
- mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i drugim propisima,
- mjere provedbe.

Mjere provedbe sadrže i :
- obavezu izrade drugih prostorno-planskih dokumenta za uža područja unutar područja obuhvaćenog Prostornim planom (Prostorni plan područja posebnih obilježja Federacije , Prostorni plan područja posebnih obilježja kantona, urbanistički plan, detaljni planovi i dr.),
- područja na kojima se primjenjuju posebne razvojne i druge mjere,
- područja i lokaliteti za istraživanje i praćenje pojava i procesa u prostoru.

Član 25.

Grafički dio Prostornog plana, prezentira se na odgovarajućem broju tematskih karata i to:
- izvod iz važećeg prostornog plana šireg područja,
- sintezni prikaz postojećeg stanja prostornog uređenja,
- sistem naseljenih mjesta,
- poljoprivredna i šumska zemljišta sa prikazom upotrebne vrijednosti u planskom periodu, granice šumsko-privrednih područja, zemljišta planirana za sanaciju, melioraciju, komasaciju, pošumljavanje, prevođenje degradiranih šuma u vrednije sastojine i sl.,
- vode i vodne površine (izvorišta, stajaće, tekuće, podzemne, mineralne, termalne, ljekovite), vještačke akumulacije i dr., sve sa zaštitnim zonama i pojasevima, regulacije vodotoka i bujica, mjere zaštite od poplava, sistemi za navodnjavanje i odvodnjavanje, kao i drugi objekti vodne infrastrukture,
- utvrđena ležišta i površine namijenjene podzemnom i nadzemnom iskorištavanju mineralnih sirovina, površine završene eksploatacije planirane za rekultivaciju, deponije šljake i pepela, jalovine i sl.,
- privredne zone sa razmještajem i značajem (ovisno o vrsti Prostornog plana),
- površine za proizvodnju i prijenos energije sa zaštitnim pojasevima,
- saobraćajne površine i koridori rezervirani za razvoj saobraćaja sa zaštitnim pojasevima (ovisno o vrsti Prostornog plana),
- zaštićene površine i objekti kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa sa režimima i stepenom zaštite i drugi posebni zaštićeni prostori, prostori predviđeni za sanaciju i sl.,
- površine namijenjene za sport, turizam, rekreaciju, kompleksi zdravstvenih lječilišta (ovisno o vrsti Prostornog plana),
- površine namijenjene deponovanju komunalnog, industrijskog i dr.otpada,
- površine posebne namjene,
- neplodna i druga zemljišta koja se ne mogu koristiti (minska polja, jalovišta, šljakišta i sl.),
- sintezni prikaz korištenja prostora u planskom periodu, uključujući razvoj prostornih sistema.

Sve teme obrađuju se po elementima razrađenim u tekstualnom dijelu Prostornog plana.
Ovisno o vrsti Prostornog plana i potrebama, Prostorni plan u grafičkom prikazu može imati i druge sadržaje.
Broj karata na kojima se daju navedeni sadržaji ovisit će o mogućnostima objedinjavanja pojedinih tema, s tim da sadržaj mora biti pregledno prezentiran, odnosno da je moguća identifikacija površina i objekata svake pojedine teme. Mjerila za izradu karata grafičkog dijela utvrđena su članom 73. stav 3. ove uredbe.

Član 26.

Dokumentacija Prostornog plana sadrži :
- Prostornu osnovu (sa tekstualnim i grafičkim prilozima iz čl. 12. do čl. 18. ove uredbe),
- Prostorni plan (sa svim tekstualnim i grafičkim prilozima vezanim za pripremu i izradu plana, iz čl. 18.do čl. 26. ove uredbe),
Osim navedenog u prethodnom stavu ovog člana, Prostorni plan obavezno sadrži i :
- odluku o pristupanju izradi Prostornog plana,
- ugovor o izradi prostornog plana sa nosiocem izrade plana,
- dokumentaciju o provođenju postupka javnih konsultacija, zapisnike sa javnih rasprava o planu i dr., u skladu sa Programom uključivanja javnosti (član 7. ove uredbe),
- mišljenja iz člana 13. stav 1. Zakona o prostornom uređenju , odnosno saglasnosti iz člana 15. st. 1. i 2. Zakona o prostornom uređenju ,
- izjašnjenje na primjedbe i sugestije koje nisu prihvaćene,
- skraćenu verziju Prostornog plana rađenu za potrebe javnih konsultacija.

Oblik i standard elaborata Prostornog plana utvrđeni su čl. 74. do 79. ove uredbe.
Nosioc pripreme Prostornog plana provjerava da li je dostavljena dokumentacija izrađena u skladu sa zakonom, ovom Uredbom, usvojenom Prostornom osnovom, odnosno osnovnom koncepcijom prostornog razvoja i ugovorom zaključenim sa nosiocem izrade plana.

POSEBAN SADRŽAJ PROSTORNIH PLANOVA

Član 27.

S obzirom na vrstu Prostornog plana, čija je obaveza donošenja utvrđena odredbama člana 7. i definirana odredbama čl. 9. do 18. Zakona o prostornom uređenju , osim osnovnog sadržaja navedenog u čl.10. do 27. ove uredbe, Prostorni planovi prema vrsti imaju i poseban sadržaj.

a) Prostorni plan Federacije BiH

Član 28.

Prostorna osnova Federacije osim osnovnog sadržaja, odnosno postupka pripreme, u okviru snimanja postojećeg stanja u prostoru i uređenju prostora iz člana 13. ove uredbe, mora sadržavati i fotogrametrijski snimak prostora Federacije (u daljem tekstu : fotogrametrijski snimak).
Fotogrametrijski snimak predstavlja jedan od izvora iz kojih se formira Prostorna osnova Federacije, odnosno snima i analizira postojeće stanje u prostoru.
Fotogrametrijski snimak sastavni je dio grafičkog dijela Prostorne osnove Federacije i Prostornog plana Federacije u digitalnom obliku, kao i u odgovarajućim formama analognog oblika.
Nosioc pripreme Prostornog plana Federacije dužan je, na zahtjev nosioca pripreme Prostornog plana kantona, odnosno grada, dostaviti fotogrametrijski snimak za to područje u digitalnom obliku i mogućem analognom obliku (karte), u svrhu pripreme Prostornog plana kantona, odnosno Prostornog plana grada.

Član 29.

Osim osnovnog sadržaja projekcije prostornog razvoja iz člana 21. stav 2. ove uredbe pod posebno zaštićenim prostorima obrađuju se i druga područja posebnog značaja za Federaciju u skladu sa članom 16. stav 2. Zakona o prostornom uređenju .

Član 30.

U tekstualnom i grafičkom dijelu Prostornog plana Federacije , u skladu sa osnovnim sadržajem projekcije razvoja prostornih sistema, (tekstualni dio - član 22. stav 3. grafički dio – član 25. stav 1. alineja 15. ove uredbe), radi se :
- osnova prostornog razvoja sistema naselja,
- osnova prostornog razvoja privredne javne infrastrukture,
- osnova prostornog razvoja okoline.

Osnovom prostornog razvoja sistema naselja konkretizira se koncept razvoja policentričnog sistema naselja i usmjerava širenje regionalnih centara, a ne stvaranje novih, funkcionalno infrastrukturno povezivanje naselja, povezivanje urbanog i ruralnog, jačanje funkcije naselja u nerazvijenim regionima i funkcionalno povezivanje sa urbanim centrima i dr.

Osnovom prostornog razvoja privredne javne infrastrukture usmjerava se razvoj :
- saobraćajne infrstrukture – razvoj saobraćajnog sistema (koridori, autoputevi, željeznica, aerodromi, luke) sa povezivanjem na saobraćajnu infrastrukturu susjednih država i širi evropski sistem saobraćaja, smjernice za razvoj regionalnog saobraćaja – povezivanje sa osnovnim sistemom i sa aspekta razvoja sistema naselja,
- telekomunikacione infrastrukture,
- energetske infrastrukture – energetski sistem, obnovljivi resursi i racionalna upotreba energije, elektroenergetski sistem, plinovodi, i dr.,
- komunalne infrastrukture – slivna područja hidroakumulacija, vodovodni sistemi za dva ili više kantona, veliki hidromelioracijski sistemi, regionalne deponije i dr.

Osnovom prostornog razvoja okoline daju se smjernice za razvoj poljoprivrede, stočarstva, šumarstva i dr., razvoj i racionalna upotreba mineralnih sirovina, voda i dr., razvoj turizma na bazi prirodne i kulturne baštine uz valorizaciju i zaštitu iste, smjernice za očuvanje prepoznatljivosti pojedinih područja (prirodne i graditeljske vrijednosti, autentične djelatnosti) i dr.

b) Prostorni plan kantona

Član 31.

Prostorna osnova kantona osim osnovnog sadržaja, odnosno postupka pripreme, u okviru snimanja postojećeg stanja u prostoru i uređenju prostora iz člana 13. ove uredbe, sadrži i fotogrametrijski snimak područja kantona. Fotogrametrijski snimak područja kantona sastavni je dio grafičkog dijela Prostorne osnove kantona i Prostornog plana kantona.

Član 32.

Projekcija prostornog uređenja, u okviru tekstualnog dijela Prostornog plana kantona, osim sadržaja navedenog u članu 21. stav 2. ove uredbe sadrži i :

Urbana i ruralna područja – režimi građenja :
- urbana područja, njihova komunalna opremljenost, društvena infrastruktura, uslovi građenja vezani za uređenje građevinskog zemljišta i važeće dokumente prostornog uređenja,
- građevinska zemljišta van urbanih područja sa namjenom, uvjeti građenja vezani za karakteristike odnosnog područja (prirodne, kulturno-historijske, graditeljske vrijednosti, odnos prema poljoprivrednom i šumskom zemljištu i vodama), privrednu orijentaciju odnosnog područja, kao i infrastruktrurnu opremljenost.

Član 33.

Osim osnovnog sadržaja projekcije prostornog razvoja iz člana 21. stav 2. ove uredbe pod posebno zaštićenim prostorima obrađuju se i druga područja posebnog značaja za kanton u skladu sa članom 17. Zakona o prostornom uređenju.

Član 34.

U tekstualnom i grafičkom dijelu Prostornog plana kantona, u skladu sa osnovnim sadržajem projekcije razvoja prostornih sistema (tekstualni dio - član 22. stav 3. grafički dio – član 25.stav 1. alineja 15. ove uredbe), radi se :
- osnova prostornog razvoja sistema naselja,
- osnova prostornog razvoja privredne javne infrastrukturne,
- osnova prostornog razvoja okoline.

Osnovom prostornog razvoja sistema naselja konkretizira se koncept razvoj naselja u kantonu i povezivanje sa urbanim centrom kantona, upotreba urbanih površina, sanacija degradiranih područja, revitalizacija starih industrijskih i/ili rudarskih naselja, turistička naselja, smjernice za oblikovanje naselja i unutarnji razvoj naselja (uz vrednovanje i zaštitu prirodne i kulturne baštine, zaštitu od prirodnih i tehnoloških nepogoda i katastrofa, racionalnu upotrebu energije), opremanje građevinskog zemljišta, namjene, mjere za očuvanje prepoznatljivosti pejzaža (u kulturnom, prirodnom i graditeljskom smislu) i dr.
Osnovom prostornog razvoja privredne javne infrastrukture usmjerava se razvoj :
- saobraćajne infrastrukture – razvoj regionalnog saobraćajnog sistema (cestovna, željeznička i dr. infrastruktura) u skladu sa planiranim razvojem (iz Prostornog plana Federacije) - sa povezivanjem na saobraćajnu infrastrukturu države, entieta i susjednih država, funkcionalno saobraćajno povezivanje naselja (posebno urbanih centara i ruralnih područja), javni saobraćaj i dr.,
- telekomunikacione infrastrukture,
- energetske infrastrukture – razvoj enregetskog sistema u kantonu, racionalna upotreba energije, opskrba električnom energijom, plinom i dr.,
- komunalne infrastrukture – sistem komunalne infrastrukture u kantonu, sistemi vodosnadbjevanja, kanalizacije, tretman otpadnih voda, opremanje van urbanih područja osnovnom komunalnom infrastrukturom, deponije otpada i dr.

Osnovom prostornog razvoja okoline, odnosno upotrebe van urbanih područja – sa namjenama, usmjerava se : razvoj poljoprivrede, stočarstva, šumarstva i dr.; razvoj industrijskih zona; razvoj turizma na bazi prirodne i kluturne baštine uz valorizaciju i zaštitu iste; mjere za očuvanje vrijednosti pejzaža (prirodne i graditeljske vrijednosti, autentične djelatnosti) i dr.

Član 35.

Odluka o provođenju Prostornog plana kantona, osim osnovnog sadržaja navednog u članu 24. stav 1. ove uredbe, sadrži i :
- granice urbanih područja,
- granice građevinskog zemljišta van urbanih područja, sa namjenama i opisom,
- urbanističko-tehničke i druge uslove za izdavanje urbanističe saglasnosti na područjima za koje nije predviđena obaveza donošenja detaljnih planova.

Član 36.

U grafičkom dijelu Prostornog plana kantona, osim osnovnog sadržaja navedenog u članu 25. stav 1. ove uredbe obrađuju se i urbana područja i građevinska zemljišta van urbanog područja, sa namjenama i oznakama režima građenja.

c) Prostorni plan područja posebnih obilježja Federacije/kantona

Član 37.

Prostorni plan područja posebnih obilježja Federacije donosi se za područja utvrđena Prostornim planom Federacije iz člana 16. stav 1. Zakona o prostornom uređenju , a do donošenja Prostornog plana Federacije na osnovu odluke o utrvđivanju područja od značaja za Federaciju iz člana 16. stav 2. i člana 80. stav 3. Zakona o prostornom uređenju .
Odluka o utvrđivanju područja od značaja za Federaciju ima isti sadržaj kao Odluka o pristupanju izradi ili izmjeni dokumenta prostornog uređenja (član 23. Zakona o prostornom uređenju ).
Prostorni plan područja posebnih obilježja kantona donosi se za područja utvrđena Prostornim planom kantona, u skladu sa odredbama člana 17. Zakona o prostornom uređenju.

Član 38.

Obaveza izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja Federacije/kantona (u daljem tekstu : Prostorni plan područja posebnih obilježja) utvrđuje se Odlukom o provođenju Prostornog plana i mjerama provedbe iz člana 24. stav 2. alineja 1. ove uredbe.

Član 39.

Prostorni plan područja posebnih obilježja, osim sadržaja iz čl. 10. do 27. ove uredbe mora imati detaljno obrađene elemente vezane za obilježja koja odnosno područje čine posebnim (značajnim).
Prostorna osnova područja posebnog obilježja kod utvrđivanja posebnih ciljeva iz člana 15. ove uredbe detaljno razrađuje specifičnosti te prostorne cjeline.
Kod izrade koncepcije prostornog razvoja, definisanja mogućih pravaca razvoja i smjernica za izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja iz člana 16. ove uredbe preuzimaju se i razrađuju opredjeljenja iz prostornog plana šireg područja (Federacije , kantona).
U okviru osnovnog sadržaja projekcije prostornog razvoja iz člana 21.ove uredbe i projekcije razvoja prostornih sistema iz člana 22. ove uredbe navedeni sadržaji se obrađuju prema obimu u kojem stvarno postoje na području posebnog obilježja, dok se posebno detaljno obrađuju sadržaji prema kojima je definisan poseban značaj područja.

d) Prostorni plan Grada

Član 40.

Kod utvrđivanja općih ciljeva, iz člana 14. ove uredbe, u okviru Prostorne osnove grada, polazi se od zajedničkih interesa i ciljeva razvoja utvrđenih Prostornim planom kantona, a ukoliko nije donesen – preuzimaju se ciljevi iz Prostornog plana Federacije , kao i ostalih polazišta navedenih u članu 14. ove uredbe.

Član 41.

Projekcija prostornog uređenja, u okviru tekstualnog dijela Prostornog plana grada, osim sadržaja navedenog u članu 21. stav 2. ove uredbe sadrži i :

Urbana i van urbana područja – režimi građenja :
- urbana područja, njihova komunalna opremljenost, društvena infrastruktura, uslovi građenja vezani za uređenje građevinskog zemljišta i važeće dokumente prostornog uređenja, namjene površina sa granicama,
- građevinska zemljišta van urbanih područja sa namjenom, uvjeti građenja vezani za karakteristike odnosnog područja (prirodne i graditeljske vrijednosti, kulturno-historijske, autentične djelatnosti, odnos prema poljoprivrednom i šumskom zemljištu i vodama), privrednu orijentaciju odnosnog područja, kao i infrastruktrurnu opremljenost.

Član 42.

U tekstualnom i grafičkom dijelu Prostornog plana grada, u skladu sa osnovnim sadržajem projekcije razvoja prostornih sistema (tekstualni dio - član 22. stav 3. grafički dio – član 25. stav 1. alineja 15. ove uredbe), radi se :
- osnova prostornog razvoja sistema naselja,
- osnova prostornog razvoja privredne javne infrastrukture,
- osnova prostornog razvoja okoline.

Osnovom prostornog razvoja sistema naselja usmjerava se povezivanje naselja sa gradom,daju osnovni kriteriji za unutrašnje širenje grada, upotrebu urbanih površina, sanaciju degradiranih područja, razvoj turističkih naselja, razvoj i obnovu stambenog fonda, opremanje građevinskog zemljišta, namjene van urbanih površina uz očuvanje prepoznatljivosti pejzaža (u kulturnom, prirodnom i graditeljskom smislu) i dr.,
Osnovom prostornog razvoja privredne javne infrastrukture usmjerava se razvoj :
- saobraćajne infrstrukture – razvoj gradskog saobraćajnog sistema (cestovna, željeznička i dr. infrastruktura) u skladu sa planiranim razvojem (iz Prostornog plana kantona) - sa povezivanjem na saobraćajnu infrastrukturu šireg područja, funkcionalno saobraćajno povezivanje grada i naselja, javni saobraćaj i dr.,
- energetske infrastrukture – racionalna upotreba energije, opskrba električnom energijom, plinom i dr.,
- komunalne infrastrukture – sistem komunalne infrastrukture u gradu, sistem vodosnadbjevanja, kanalizacije, tretman otpadnih voda, opremanje van urbanih područja osnovnom komunalnom infrastrukturom, deponije otpada i dr.,
Osnovom prostornog razvoja okoline, odnosno upotrebe van urbanih područja – sa namjenama, usmjerava se : razvoj poljoprivrede, stočarstva, šumarstva i dr., razvoj industrijskih zona, razvoj turizma na bazi prirodne i kluturne baštine uz valorizaciju i zaštitu iste, mjere za očuvanje vrijednosti pejzaža (prirodne i graditeljske vrijednosti, autentične djelatnosti) i dr.

Član 43.

Odluka o provođenju Prostornog plana grada, osim osnovnog sadržaja navednog u članu 24. stav 1. ove uredbe, sadrži i :
- granice urbanih područja,
- granice građevinskog zemljišta van urbanih područja, sa namjenama i opisom,
- urbanističko-tehničke i druge uslove za izdavanje urbanističe saglasnosti na područjima za koje nije predviđena obaveza donošenja detaljnih planova.

Član 44.

U grafičkom dijelu Prostornog plana grada, osim osnovnog sadržaja navedenog u članu 25. stav 1. ove uredbe obrađuju se i urbana područja i građevinska zemljišta van urbanog područja, sa namjenama i oznakama režima građenja.

URBANISTIČKI PLAN

Član 45.

Urbanistički plan se donosi za naselja gradskog tipa ili druga urbana područja, u skladu sa članom 7. al. 5. i 6. Zakona o prostornom uređenju .
Obaveza donošenja Urbanističkog plana utvrđuje se odlukom o provođenju Prostornog plana kantona ili grada, kao i Prostornog plana područja posebnog obilježja iz člana 24. stav 2. alineja 1. ove uredbe.

Član 46.

Postupak pripreme i izrade Urbanističkog plana, obuhvata dvije osnovne faze :
a) priprema i izrada Prostorne osnove,
b) izrada prednacrta, nacrta i prijedloga Urbanističkog plana.

a) Prostorna osnova

Član 47.

Prostorna osnova se priprema i izrađuje na način utvrđen u čl. 12. do 17. ove uredbe.
Kod formiranja Prostorne osnove polazi se prije svega od važećeg dokumenta šireg područja čijom odlukom o provođenju je utvrđena obaveza izrade Urbanističkog plana, kao i ostalih izvora datih u članu 12. stav 2. ove uredbe.
U okviru snimanja i prezentiranja postojećeg stanja prostornog uređenja iz člana 13. stav 1. ove uredbe, osim navedenih sadržaja radi se i analiza ograničenja u prostoru (klizišta, plavna područja, područja slijeganja tla i dr.).
Osnovnom koncepcijom urbanog uređenja konkretizuje se politika prostornog razvoja utvrđena prostornim planom, obavezno preuzimaju opredjeljenja u pogledu izgradnje, odnosno rezervacije prostora za izgradnju fizičkih struktura utvrđenih prostornim planom šireg područja, te opredjeljenja iz ranije donesenih dokumenata prostornog uređenja i propisa koji tretiraju odnose u prostoru, odnosno, predlaže preispitivanje opredjeljenja iz ovih dokumenata.

b) Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga Urbanističkog plana

Član 48.

Prednacrt, nacrt i prijedlog Urbanističkog plana izrađuje se po istoj metodologiji kao Prostorni plan iz čl.18. do 27. ove uredbe, ali sa drugačijim sadržajem tekstualnog i grafičkog dijela plana.

Član 49.

Tekstualni dio Urbanističkog plana, odnosno njegov prednacrt, nacrt i prijedlog formira se po obliku i sadržaju tako da ima tri dijela :
1) opći i posebni ciljevi prostornog razvoja,
2) projekcija urbanog uređenja (razrada usvojene osnovne koncepcije urbanog uređenja),
3) odluka o provođenju prostornog plana.

Član 50.

Opći i posebni ciljevi urbanog uređenja preuzimaju se iz usvojene Prostorne osnove.

Član 51.

Za projekciju urbanog uređenja obavezan je slijedeći sadržaj :

Stanovništvo :
- broj stalnih stanovnika i broj privremenih stanovnika ,
- struktura stalnog stanovništva (polna, starosna, obrazovna i druga),
- vitalne karakteristike,
- broj stanovnika sa smanjenim tjelesnim sposobnostima,
- broj, veličina i karakteristike domaćinstava,
- zaposlenost,
- migracije,
- proces urbanizacije i deagrarizacije,
- gustine naseljenosti po zonama,
- ostali demografski podaci specifični za to urbano područje.

Namjena površina:
- površina urbanog područja,
- površina užeg urbanog područja,
- površine urbanog područja predviđene za obnovu (površine unutar urbanog područja sa porušenim, oštećenim, slabo održavanim, nedovoljno iskorištenim ili opustošenim objektima i neprimjerenom komunalnom infrastrukturom, za koje se radi racionalnije upotrebe radi koncept obnove postojećeg stambenog fonda, komunalne infrastukture i izgradnje novih građevina, sa ciljem oživljavanja postojećih i/ili razvoja novih djelatnosti)
- građevinsko zemljište po namjenama : stambene zone (kolektivno, individualno i mješovito stanovanje); mješovite zone (stambeno-poslovne i poslovne zone); privredne zone, zone male privrede i servisne zone; zone namjenjene otvorenim pijacama i sajmištima; zone društvene javne infrastukture, odnosno zone namjenjene društvenim djelatnostima (obrazovanje, zdravstvo, nauka, kultura, sport i rekreacija, javna uprava, vjerske djelatnosti i dr).; parkovske površine; zone privredne javne infrastukture (saobraćajne i energetske površine u naselju, površine objekata za snabdijevanje i odvođenje otpadnih voda, površine groblja, kafilerija i dr).; zone za potrebe odbrane,
- poljoprivredno zemljište po upotrebnoj vrijednosti i namjeni, melioracije, komasacije i dr.,
- šume i šumska zemljišta, zaštitno gradsko zelenilo i posebno, šume uključene u šumsko-privredno područje, područja predviđena za pošumljavanje i prevođenje u kvalitetnije sastojine, rasadnici i sl.,
- vodne površine (izvorišta vode, stajaće, tekuće i podzemne vode, vode za piće, mineralne, termalne i ljekovite vode) sa zaštitnim zonama i pojasevima i ekonomska valorizacija istih.
- zaštićena područja prirodnog nasljeđa, spomenici prirode, režimi zaštite, ekonomska valorizacija istih,
- zaštićeno kulturno-historijsko nasljeđe (područja i pojedinačni objekti) ekonomska valorizacija i režimi zaštite (revitalizacija, konzervacija, sanacija objekata),
- površine iskorištavanja mineralnih sirovina (površinski i podzemni kopovi, rekultivacija površina na kojima je završena eksploatacija sa njihovom namjenom, mogućnosti privremenog korištenja površina na kojima se planira eksploatacija i korištenje površina nad podzemnim kopovima),
- površine posebne namjene,
- površine planirane za budući razvoj (površine namjenjene širenju naselja, za koje se radi koncept širenja kojim se određuje namjena, program, smjer i obim širenja, povezivanje sa postojećim površinama, kao uvjeti za opremanje građevinskog zemljišta),

Stanovanje:
- planirana stambena izgradnja sa prijedlogom standarda stanovanja, mikrolokalitetima i ostalim parametrima,
- kolektivna i individualna stambena izgradnja,
- prostorni razmještaj, sistemi izgradnje i spratnost po zonama,
- prognoza stambenog deficita do kraja planskog perioda,

Saobraćaj i telekomunikacije :
- javni gradski saobraćaj (mreža, terminali)
- planirana izgradnja i rekonstrukcija gradskih saobraćajnica i način priključivanja na kategorisane saobraćajnice,
- saobraćaj u mirovanju,
- pješački saobraćaj,
- željeznički saobraćaj (mreža, terminali, robno-transportni centri, ranžirane stanice, industrijski kolosijeci, teretne stanice i dr.) sa zaštitnim zonama i pojasevima,
- vazdušni saobraćaj (aerodromi sa zaštitnim pojasevima i koridorima),
- vodni saobraćaj (luke, pristaništa, sidrišta, marine i dr.),
- telekomunikacioni sistemi, objekti i koridori.

Vodna infrastruktura:
- vodni bilans,
- snabdijevanje vodom za piće, industriju, poljoprivredu i druge potrebe (kapitalni objekti i primarna mreža sa zaštitnim zonama i kapacitetima),
- odvođenje, prečišćavanje i dispozicija otpadnih voda (kapitalni objekti i primarna mreža sa zaštitnim zonama),
- regulacija vodotoka i vodnih površina i zaštita od voda, kanali za odvodnjavanje i navodnjavanje, uređenje bujica i zaštita od erozije,
- javna kupališta i bazeni,
- ribnjaci, ribogojilišta.

Energetska infrastruktura:
- bilans potreba,
- izvori energije,
- objekti za proizvodnju i prijenos energije sa zaštitnim zonama pojasevima (elektro, naftovodi, gasovodi, objekti i vodovi daljinskog grijanja i dr.), sa kapacitetima.

Društvena infrastruktura :
- bilansi potreba,
- prostorni razmještaj objekata društvene infrastrukture (zdravstvo, obrazovanje, nauka, socijalna zaštita, kultura, sport, diplomatsko-konzularna predstavništva, javna uprava, vjerski objekti i dr.).

Privreda :
- razvoj privrede, osnovni faktori razvoja i potencijalna radna mjesta,
- orijentacija i razmještaj privrede u prostoru,
- ocjena privrednih aktivnosti sa stanovišta uticaja na okoliš,
- razvoj turizma,
- razvoj malih i srednjih preduzeća,
- razvoj tehnoloških parkova, inkubacionih centara, biznis centara i dr.
- razvoj industrijskih zona, slobodnih carinskih zona i dr.

Zaštita i unapređenje okoliša :
- spriječavanje negativnih utjecaja na okoliš
- mjere zaštite od zagađivanja vode, vazduha i tla,
- područja i mjere sanacije,
- procjena stanja do kraja planskog perioda.

Zaštita i revitalizacija kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa i njihova ekonomska valorizacija (kao faktora razvoja),

Mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (”Službene novine Federacije BiH br. 39/03) i drugim propisima :
- procjena ugroženosti područja od prirodnih i tehnoloških nepogoda i katastrofa i ratnih dejstava u planskom periodu,
- mjere zaštite
- mjere prevencije i ograničavanja negativnih uticaja prirodnih nepogoda

Minska polja :
- područja i mjere sanacije
- etape realizacije deminiranja

Mjere zaštite prava lica sa smanjenim tjelesnim sposobnostima u skladu sa odredbama Uredbe o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za spriječavanje stvaranja svih barijera za lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima obavezno se unose kod planiranja slijedećih sadržaja :
- saobraćaj (javni gradski saobraćaj, saobraćajnice, saobraćaj u mirovanju, pješački saobraćaj, željeznički, vazdušni i vodni saobraćaj),
- pristup svim javnim objektima i objektima kolektivnog stanovanja.

Ovisno o specifičnosti odnosnog područja, Urbanistički plan može imati i druge sadržaje.

Član 52.

Odlukom o provođenju Urbanističkog plana utvrđuju se uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora, te na taj način obezbijeđuje realizacija plana.
Odlukom o provođenju Prostornog plana obuhavataju se :
- Program mjera urbanog uređenja i aktivnosti za provođenje Urbanističkog plana,
- detaljnija uputstva kojima se osigurava usklađivanje prostorno planske dokumentacije.

Program mjera urbanog uređenja i aktivnosti za provođenje Urbanističkog plana sadrži :
- obaveze u pogledu detaljnijeg planiranja uređenja prostora (izrada regulacionih planova i urbanističkih projekata), kao osnova za odobravanje građenja na pojedinim dijelovima urbanog područja,
- obaveze izmjene i dopune donesenih dokumenata prostornog uređenja,
- dinamika realizacije Urbnanističkog plana, sa posebno razrađenom prvom etapom realizacije u dvogodišnjem preiodu.

Član 53.

Odluka o provođenju Urbanističkog plana sadrži naročito:
- granice urbanog i užeg urbanog područja,
- granice građevinskog zemljišta po namjenama iskazane brojevima obodnih katastarskih parcela ili prirodnim i izgrađenim potezima,
- granice područja planiranog za obnovu, sa namjenama, katastarskim parcelama, uslovima za komunalno opremanje (uređenje građevinskog zemljišta) i uslovima za gradnju,
- režim građenja,
- odnos prema postojećim objektima koji su ostali van granica građevinskog zemljišta, na građevinskom zemljištu ali suprotno njegovoj namjeni,
- odnos prema postojećim objektima na planom utvrđenim zaštitnim infrastrukturnim pojasevima i zaštićenim područjima,
- odnos prema objektima i područjima u funkciji odbrane,
- razmještaj djelatnosti u prostoru,
- uslove izgradnje gospodarskih i pomoćnih objekata u sklopu domaćinstava,
- uslove i način uređenja građevinskog zemljišta, minimum uređenja građevinskog zemljišta,
- uslove korištenja zemljišta na zaštitnim infrastrukturnim zonama i pojasevima i zaštićenim područjima,
- uslove i način korištenja zemljišta na zaštitnim zonama objekata i površina posebne namjene,
- uslove širenja, obim širenja, povezivanje sa susjednim područjima i minimum uređenja građevinskog zemljišta za područja namjenjena budućem razvoju,
- uslove za izgradnju i korištenje lokalnih vodovoda i drugih lokalnih izvora vode za piće,
- uslove za izgradnju i korištenje pojedinačnih objekata za evakuaciju otpadnih voda (septičke jame),
- veličinu građevinskih parcela po zonama individualne stambene izgradnje,
- odstojanje objekata, kao i odstojanje objekata od granica susjednih parcela u zonama za koje nije utvrđena obaveza donošenja regulacionog plana,
- uslove izgradnje pristupa javnim objektima i objektima kolektivnog stanovanja, kao i saobraćajnih objekata (javni gradski saobraćaj, saobraćajnice, saobraćaj u mirovanju, pješački saobraćaj, željeznički, vazdušni i vodni saobraćaj), u skladu sa odredbama Uredbe o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za spriječavanje stvaranja svih barijera za lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima,
- prostorni razmještaj i uslovi za izgradnju objekata za zaštitu stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i drugim propisima,
- druge urbanističko-tehničke uslove od značaja za izdavanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje u zonama za koje nije utvrđena obaveza donošenja regulacionog plana.

Član 54.

Grafički dio Urbanističkog plana, odnosno projekcija urbanog uređenja, prezentira se na odgovarajućem broju tematskih karata i to:
- sintezni prikaz postojećeg stanja urbanog uređenja (sa granicama ranije utvrđenog urbanog područja i užeg urbanog područja),
- izvod iz prostornog plana šireg područja (Federacije , kantona, grada),
- sintezni prikaz korištenja prostora i to: granice urbanog područja i užeg urbanog područja sa namjenom površina (građevinska, poljoprivredna i šumska zemljišta, zaštićena područja i zaštitni pojasevi i zone, površine iskorištavanja mineralnih sirovina, površine posebne namjene, vodne površine, površine unutar urbanog područja predviđene za obnovu i površine planirane za budući razvoj),
- građevinsko zemljište po namjenama sa visinsko zonskim prikazom i ucrtanim granicama zona na kojima je predviđen poseban odnos prema zatečenim građevinskim strukturama,
- saobraćajna infrastruktura i telekomunikacije (mreža i objekti), sa zaštitnim pojasevima i zonama te rješenjem priključaka na kategorisane saobraćajnice, osnovni nivelacioni podaci,
- vodna infrastruktura ( kapitalni objekti i primarna mreža) sa zaštitnim zonama i pojasevima,
- energetska infrastruktura (kapitalni objekti i primarna mreža) sa zaštitnim zonama i pojasevima,
- razmještaj primarnih objekata društvene infrastrukture,
- površine namjenjene za sport i rekreaciju,
- kompleksi i pojedinačni objekti zaštićenog kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa, ambijentalne vrijednosti, prirodne vrijednosti sa ucrtanim granicama zaštitne zone,
- značajni privredni objekti.

Sve teme obrađuju se po elementima razrađenim u tekstualnom dijelu plana.
Ovisno o potrebi Urbanistički plan u grafičkom prikazu može imati i druge sadržaje.
Broj karata na kojima se daju navedeni sadržaji ovisi o mogućnosti objedinjavanja pojedinih tema, s tim da sadržaj mora biti pregledno prezentiran, odnosno, da je moguća identifikacija površina i objekata svake pojedine teme. Mjerila za izradu karata grafičkog dijela utvrđena su članom 73. stav 3. ove uredbe.
Za sve sadržaje utvrđuje se prva etapa realizacije - etapni plan urbanističkog plana, koji se usklađuje sa strategijama razvoja.

Član 55.

Dokumentacija Urbanističkog plana sadrži :
- Prostornu osnovu sa tekstualnim i grafičkim prilozima,
- Urbanistički plan (sa svim tekstualnim i grafičkim prilozima vezanim za pripremu i izradu plana, iz čl. 48.do 55. ove uredbe),

Osim sadržaja iz stava 1.ovog člana, Urbanistički plan obavezno sadrži i :
- odluku o pristupanju izradi Urbanističkog plana,
- ugovor o izradi prostornog plana sa nosiocem izrade plana,
- dokumentaciju o provođenju postupka javnih konsultacija, zapisnike sa javnih rasprava o planu i dr., u skladu sa Programom uključivanja javnosti (član 7. ove uredbe),
- izjašnjenje na primjedbe i sugestije koje nisu prihvaćene,
- skraćenu verziju Urbanističkog plana rađenu za potrebe javnih konsultacija.

Oblik i standard elaborata Urbanističkog plana utvrđeni su čl. 74.do 79. ove uredbe.
Nosioc pripreme Urbanističkog plana provjerava da li je dostavljena dokumentacija izrađena u skladu sa Zakonom, ovom uredbom, usvojenom Prostornom osnovom, odnosno osnovnom koncepcijom prostornog uređenja i ugovorom zaključenim sa nosiocem izrade plana.

DETALJNI PLANOVI PROSTORNOG UREĐENJA

Član 56.

Detaljni planovi prostornog uređenja su :
1) regulacioni plan,
2) urbanistički projekat.

Obaveza izrade detaljnih planova prostornog uređenja utvrđuje se odlukom o provođenju plana, odnosno u programu mjera i aktivnosti za provođenje plana.

1) Regulacioni plan

Član 57.

Postupak pripreme i izrade Regulacionog plana obuhvata dvije faze :
a) priprema i izrada Urbanističke osnove (sa usvajanjem osnovne koncepcije izgradnje uređenja prostorne cjeline),
b) izrada prednacrta, nacrta i prijedloga Regulacionog plana.

a) Postupak pripreme i izrade Urbanističke osnove

Član 58.

Urbanistička osnova formira se iz slijedećih izvora :
- plana na osnovu kojeg se radi regulacioni plan i istraživanja rađenih za potrebe izrade tog plana, kao i druge važeće prostorno planske dokumentacije,
- podataka i dokumentacije relevantnih institucija (hidrometeorološki, seizmološki, agropedološki, geološki zavod, zavodi za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa dr.),statističkih podataka,katastarskih i zemljišno knjižnih podataka
- katastra nadzemnih i podzemnih instalacija,podataka i dokumentacije komunalnih preduzeća (vodovod, kanalizacija, toplifikacija, uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i saobraćajnih površina i dr.)javnih preduzeća - elektrodistribucije, telekomunikacija i dr.,
- podataka i dokumentacije relevantnih institucija za oblast stanovanja, saobraćaja, obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstva, socijalne i dječje zaštite, kao i vjerskih zajednica i dr.,
- programa i planova razvoja korisnika prostora,
- podataka koje vode organi, odnosno službe uprave i upravne ustanove, i druge institucije,

U slučaju ne postojanja potrebnih podataka, vrše se dodatna istraživanja na terenu, ažuriranje podataka, njihovo prilagođavanje potrebama urbanističkog planiranja i drugo.

Urbanistička osnova sadrži :
1) izvod iz plana šireg područja (prostornih planova i/ili urbanističkog plana) koji je osnov za izradu Regulacionog plana,
2) prikaz postojećeg stanja, njegovu analizu i vrednovanje i ocjenu mogućnosti izgradnje i uređenja prostorne cjeline u granicama utvrđenim odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana,
3) osnovnu koncepciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline urađenu na osnovu smjernica iz odluke o pristupanju izradi plana

Član 59.

Izvod iz plana na osnovu kojeg se izrađuje regulacioni plan podrazumijeva prikaz opredjeljenja utvrđenih tim planom za odnosnu prostornu cjelinu, a naročito onih koja se odnose na :
- osnovnu namjenu površina,
- izgradnju objekata i mreže komunalne, energetske i saobraćajne infrastrukture,
- gustinu naseljenosti i koeficijent izgrađenosti,
- zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa,
- obaveze zaštite okoliša,
- mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i drugim propisima,
- mjere zaštite prava lica sa smanjenim tjelesnim sposobnostima u skaldu sa odredbama Uredbe o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za spriječavanje stvaranja svih barijera za lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima.

Izvod iz plana šireg područja, na osnovu kog se radi Regulacioni plan, prezentira se tekstualno i grafički (u jednoj od razmjera propisanoj za izradu grafičkog dijela tog plana).

Član 60.

U okviru snimanja i prezentiranja postojećeg stanja, njegove analize i vrednovanja, te ocjene mogućnosti izgradnje i uređenja prostorne cjeline u granicama utvrđenim odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana, ovisno o stanju na terenu, tekstualno i grafički obrađuju se slijedeći sadržaji:

- prirodni uslovi - opći podaci o prostornoj cjelini, površina, odnosno granice prostorne cjeline, inženjersko-geološke, hidrološke, seizmološke i klimatske karakteristike, upotrebna vrijednost zemljišta (ako se radi o poljoprivrednom ili šumskom zemljištu);
- namjena površina;
- fizičke strukture prostorne cjeline - bonitet objekata, fizička dimenzija, namjena, historijska vrijednost objekata;
- saobraćaj - saobraćajne površine, analiza saobraćajne povezanosti svim vidovima saobraćaja, kapacitet i bonitet saobraćajne mreže;
- vodovod i kanalizacija - vrsta, kapacitet i bonitet mreže - katastar podzemnih i nadzemnih instalacija;
- energetska infrastruktura - elektrodistribucija, gas, toplifikacija kapacitet i bonitet mreže (katastar podzemnih i nadzemnih instalacija);
- kapaciteti objekata društvene infrastrukture - zdravstvo, školstvo, kultura, fizička kultura, snabdijevanje, usluge, ugostiteljstvo i dr.;
- zaštićeno kulturno-historijsko i prirodno nasljeđe;
- okoliš - stanje zraka, tla i vode, životinjski i biljni svijet, postojeći zagađivači u datoj prostornoj cjelini i sa šireg područja koji imaju utjicaj na stanje okoliša date cjeline;
- mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i drugim propisima;
- mjere zaštite prava lica sa smanjenim tjelesnim sposobnostima u skaldu sa odredbama Uredbe o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za spriječavanje stvaranja svih barijera za lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima;
- analiza ograničenja u prostoru (klizišta, plavna područja, koridori komunalne infrastrukture, koridori primarnih gradskih saobraćajnica i dr.);
- katastarski i vlasnički podaci o zemljištu;
- analiza i vrednovanje stanja;
- mogućnosti izgradnje, uređenja i korištenja prostorne cjeline zavisno od prirodnih i radom stvorenih uslova.

Grafički dio postojećeg stanja pored tematskih karata prezentira se na jednoj karti kao sintezni prikaz korištenja prostora u razmjeri propisanoj za grafički dio Regulacionog plana.

Član 61.

Osnovna koncepcija izgradnje i uređenja prostorne cjeline izrađuje se na osnovu smjernica iz Odluke o pristupanju izradi plana.
Osnovna koncepcija izgradnje i uređenja prostorne cjeline obuhvata namjenu površina, daje rješenje gabarita saobraćajnica i saobraćaja u mirovanju i način povezivanja iste sa infrastrukturom šireg područja, stepen opremljenosti komunalnom i energetskom infrastrukturom, te utvrđuje građevinske linije, regulacione linije, vertikalne gabarite i orjentacione horizontalne gabarite objekata, kao i namjenu objekata.
Osnovna koncepcija sadrži tretman postojećih objekata, odnosno, utvrđuje potrebu njihovog uklanjanja, rekonstrukcije ili sanacije, te odnos prema objektima kulturno - historijskog i prirodnog nasljeđa (revitalizacija, konzervacija, rekonstrukcija, sanacija i sl.).
Za osnovnu koncepciju mogu se dati i alternativna rješenja.
Osnovna koncepcija ima tekstualni i grafički dio, s tim što tekstualni dio sadrži obrazloženje predloženih rješenja sa urbanističko-tehničkim i drugim uslovima za realizaciju Regulacionog plana, kao i orijentacione troškove te realizacije.

Grafički dio osnovne koncepcije prezentira se na potrebnom broju karata koje sadrže:
- granice prostorne cjeline sa namjenom površine,
- prikaz saobraćajnica i saobraćajnih površina sa prijedlogom gabarita,
- prijedlog građevinskih i regulacionih linija,
- razmještaj objekata sa vertikalnim i orjentacionim horizontalnim gabaritima, kao i namjenama,
- prikaz odnosa prema postojećim građevinskim strukturama.

Nosioc pripreme Regulacionog plana razmatra osnovnu koncepciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline , provjerava da li je osnovna koncepcija izrađena u skladu sa smjernicama, prikuplja prijedloge, stavove i mišljenja dobivena u komunikacijama sa javnošću prema Programu uključivanja javnosti iz člana 7. ove uredbe, zauzima stavove u odnosu na predložena rješenja i usvaja koncepciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline koja se razrađuje u prednacrtu plana.


b) Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga Regulacionog plana

Član 62.

Na nosioca pripreme i nosioca izrade Regulacionog plana primjenjuju se odredbe iz čl. 3. do 8. ove uredbe.
Prednacrt, nacrt i prijedlog Regulacionog plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.

Član 63.

Tekstualni dio Regulacionog plana, odnosno njegovog prednacrta, nacrta i prijedloga, formira se po obliku i sadržaju, tako da ima tri dijela:
1) izvod iz urbanističke osnove,
2) projekcija izgradnje uređenja prostorne cjeline,
3) odluka o provođenju Regulacionog plana.

Član 64.

Izvod iz urbanističke osnove sadrži odnos prostorne cjeline i šireg područja, ukupne obuhvaćene površine, njene postojeće namjene, postojeće prirodne i izgrađene uslove i njihovo vrednovanje, ograničenja mogućnosti korištenja prostora.

Član 65.

Za projekciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline Regulacionog plana obavezan je slijedeći sadržaj:
- obrazloženje projekcije uređenja i izgradnje prostorne cjeline sa bitnim karakteristikama koji se odnose na rješenje saobraćajnica i saobraćajnih površina sa tačno utvrđenim gabaritom saobraćajnica, razmještaj objekata sa vertikalnim gabaritima, orjentacionim horizontalnim gabartima i namjenama, utvrđivanje građevinskih linija i regulacionih linija, kao i odnosa prema postojećim građevinskim strukturama,
- bilans površina po namjenama,
- urbanistički pokazatelji (koeficijent izgrađenosti, gustina naseljenosti, odnos izgrađenih i zelenih površina i dr.),
- troškovi uređenja građevinskog zemljišta za prostornu cjelinu.

Član 66.

Odlukom o provođenju Regulacionog plana utvrđuju se uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora na prostornoj cjelini za koju se Regulacioni plan radi, a naročito:
- granice prostorne cjeline,
- urbanističko - tehnički uslovi za izgradnju građevina,
- uslovi uređenja građevinskog zemljišta,
- uslovi korištenja zemljišta na zaštitnim infrastrukturnim pojasevima i zaštićenim područjima,
- mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i drugim propisima,
- mjere zaštite prava lica sa smanjenim tjelesnim sposobnostima u skaldu sa odredbama Uredbe o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za spriječavanje stvaranja svih barijera za lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima, posebno kod izgradnje objekata (javni gradski saobraćaj, saobraćajnice, saobraćaj u mirovanju, pješački saobraćaj, željeznički, zračni i vodni saobraćaj) i izgradnje pristupa svim javnim objektima i objektima kolektivnog stanovanja,
- uslovi uređenja zelenih i slobodnih površina,
- mjere spriječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš,
- odnosi prema postojećim objektima.

Odluka o provođenju regulacionog plana može, po potrebi, sadržavati i druge odredbe, zavisno od namjene prostorne cjeline za koju se Regulacioni plan izrađuje.
Odluka o provođenju Regulacionog plana obavezno sadrži i odluku o zabrani gradnje na odnosnom području, ukoliko je to utvrđeno odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana.

Član 67.

Grafički dio Regulacionog plana prezentira se na odgovarajućem broju tematskih karata i to:
- izvod iz plana šireg područja (iz urbanističke osnove),
- prikaz postojećeg stanja iz urbanističke osnove sa postojećom namjenom površina, katastarskim parcelama, nadzemnim i podzemnih objektima i instalacijama i sl.,
- granice prostorne cjeline sa namjenom površina,
- za individualnu izgradnju plan parcelacije sa numeracijom parcela,
- razmještaj, orijentaciona namjena objekata, vertikalni gabariti i orijentacioni horizontalni gabariti,
- regulacione i građevinske linije u skladu sa članom 47. Zakona o prostornom uređenju ,
- nivelacioni podaci,
- saobraćajna, komunalna i energetska infrastruktura na nivou idejnih rješenja (pješački i kolski saobraćaj, regulacija voda, vodovodna i kanalizaciona mreža, TT mreža i dr.),
- objekti kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa i objekti predviđeni za rekonstrukciju, sanaciju i konzervaciju,
- tretman zelenih površina na nivou idejnih rješenja.

Zavisno od potreba Regulacioni plan u grafičkom dijelu može imati i druge sadržaje.
Broj karata na kojima se daju navedeni sadržaji ovisi od mogućnosti objedinjavanja pojedinih tema, s tim da sadržaj mora biti pregledno prezentiran, odnosno da je moguća identifikacija površina i objekata svake pojedine teme. Mjerila za izradu karata grafičkog dijela utvrđena su u članu 73. stav 3. ove uredbe.

Član 68.

Dokumentaciju Regulacionog plana sačinjavaju svi materijali i dokumenti vezani za njegovu pripremu i izradu, a naročito:
- odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana,
- program rada za pripremu i izradu Regulacionog plana,
- ugovor o izradi Regulacionog plana sa nosiocem izrade,
- urbanistička osnova sa koncepcijom urbanog uređenja,
- dokumentacija o uključivanju javnosti, zapisnici sa rasprava o planu (nosioca pripreme, gradskog/općinskog vijeća), izjašnjenja na sugestije i primjedbe koje nisu prihvaćene i dr.,
- odluka o zabrani gradnje na odnosnom području.

Oblik i standard elaborata Regulacionog plana utvrđen je čl. 74. do 79. ove uredbe.
Nosioc pripreme Regulacionog plana provjerava da li je dostavljena dokumentacija izrađena u skladu sa Zakonom, ovom uredbom, usvojenom Urbanističkom osnovom i ugovorom zaključenim sa nosiocem izrade plana.

2) Urbanistički projekat

Član 69.

Prednacrt, nacrt i prijedlog Urbanističkog projekta sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela, a sadržaj ovisi od toga na osnovu kog plana se radi Urbanistički projekat.

Član 70.

Urbanistički projekat koji se radi na osnovu regulacionog plana i projektnog programa sadrži:

Tekstualni dio :
- izvod iz teksta regulacionog plana za odnosnu prostornu cjelinu,
- obrazloženje rješenja,
- obrazloženje parternog rješenja,
- obrazloženje idejnih projekata objekata,
- orijentacioni predračun uređenja građevinskog zemljišta,
- orijentacioni predračun troškova izgradnje objekata.

Grafički dio :
- izvod iz regulacionog plana za odnosnu prostornu cjelinu, u razmjeri regulacionog plana,
- arhitektonsko-urbanističko rješenje,
- idejni projekat parternog rješenja,
- regulacioni i nivelacioni podaci,
- idejni projekat saobraćajne, komunalne i energetske infrastrukture,
- uređenje zelenih i slobodnih površina,
- idejni projekti objekata u razmjeri 1 : 200 i 1 : 100.

Član 71.

Urbanistički projekat koji se radi na osnovu urbanističkog plana i projektnog programa ima obavezni sadržaj identičan obaveznom sadržaju regulacionog plana, s tim što grafički dio sadrži i priloge iz prethodnog člana.

Član 72.

Broj karata na kojima se daju navedeni sadržaji ovisi od mogućnosti objedinjavanja pojedinih tema, s tim da sadržaj mora biti pregledno prezentiran, odnosno da je moguća identifikacija površina i objekata svake pojedine teme. Mjerila za izradu karata grafičkog utvrđene su članom 73. stav 3. ove uredbe.
Dokumentaciju urbanističkog projekta sačinjavaju svi materijali i dokumenti vezani za njegovu pripremu i izradu, a naročito: Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta, Program rada za pripremu i izradu Urbanističkog projekta, ugovor o izradi Urbanističkog projekta sa nosiocem izrade, dokumentacija o uključivanju javnosti, zapisnici sa rasprava o planu (nosioca pripreme, općinskog vijeća), izjašnjenja na sugestije i primjedbe koje nisu prihvaćene i drugo.
Oblik i standard elaborata Urbanističkog plana utvrđen je čl. 74. do 79. ove uredbe.

III KARTOGRAFSKI PRIKAZI

Član 73.

Svi kartografski prikazi grafičkog dijela dokumenta prostornog uređenja (u daljem tekstu : kartografski prikazi) izrađuju se u digitalnoj formi u skladu sa čl. 69 do 74. ove uredbe.
Sadržaj grafičkog dijela dokumenta prostornog uređenja dat je u prethodnim odredbama ove uredbe, ovisno o vrsti dokumenta koji se radi.
Obavezna mjerila za kartografske prikaze po vrstama dokumenata prostornog uređenja :
- Prostorni plan Federacije (topografska karta) u mjerilu 1:200 000
- Prostorni plan kantona (topografska karta) u mjerilu 1:25 000 ili 1:50 000
- Prostorni plan područja posebnog obilježja u mjerilu 1:10 000 ili 1: 25 000,
- Prostorni plan grada (topografska karta) u mjerilu 1:25 000 ili 1:10 000
- Urbanistički plan (topografska karta) u mjerilu 1:5 000 ili 1:2 500
- Detaljni planovi prostornog uređenja u mjerilu 1:250 ili 1:500 ili 1:1000.

IV OBLICI DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA SA STANDARDOM ELABORATA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Član 74.

Svi dokumenti prostornog uređenja sastoje se od tekstualnog i grafičkog dijela.
Svi dokumeti prostornog uređenja izrađuju se u digitalnom obliku. U svrhu prezentacije i arhiviranja radi se analogni i digitalni oblik, koji moraju biti usklađeni (identični). U slučaju neusklađenosti važećim se smatra analogni oblik dokumenta prostornog uređenja.

1) Analogni oblik

Član 75.

Analgni oblik mora biti izrađen u formatima SIST ISO.
Svaki dokumet prostornog uređenja je uvezani tekst sa svim grafičkim prilozima, složenim i uvezanim na način da se onemogući zamjena sastavnih dijelova, a svi prilozi se ovjeravaju pečatom nosioca izrade.
U dokumetu prostornog uređenja obavezno je navesti :
- naziv plana / projekta,
- područje za koje se donosi,
- vremenski period za koji se donosi,
- naziv nosioca pripreme plana sa potpisom i pečatom,
- naziv nosioca izrade plana sa potpisom i pečatom,
- sadržaj plana / projekta (sadržaj tekstualnog i grafičkog dijela).
Sastavni dio tekstualnog dijela, dokumenta prostornog uređenja su i : shematski prikazi, grafikoni, tabele i sl.

Član 76.

Svi kartografski prikazi koje sadrži grafički dio dokumenta prostornog uređenja izrađuju se u boji.
Površine, crte/linije i tačke prikazuju se u sedam boja (žuta, narandžasta, crvena, ljubičasta, plava, smeđa, zelena) te u crnoj i bijeloj boji, a jedna boja se primjenjuje najviše u tri tona, odnosno rastera.
Kartografski prikazi koji određuju korištenje i namjenu prostora/površina izrađuju se u obojenim tačkasto rastriranim površinama s graničnom crtom u crnoj boji. Kartografski prikazi koji određuju uslove korištenja, uređenja i zaštite prostora/ površina izrađuju se obojenim linijskim rastriranim površinama u četiri osnovna uzorka s graničnom crtom u odgovarajućoj punoj boji.
Kartografski prikazi koji određuju infrastrukturne sisteme izrađuju se obojenim crtama u pravilu u jednoj boji i u najviše dva tona te boje, te primjenom simbola iste boje.
Oznake na dokumentima prostornog uređenja koji se prikazuju crtama i simbolima izrađuju se u tri osnovne veličine 9,0/7.0 i 5,5mm i tri osnovne debljine crte 1,0/0,8 i 0,6mm. Složene oznake i oznake koje su označene u prilogu mogu uz osnovne koristiti i druge veličine.
U kartografskim prikazima može se razlikovati stanje od planiranog uređenja prostora na način da se ista oznaka koristi sa crtkanom graničnom ili osnovnom linijom.
U izradi kartografskih prikaza i grafičkih priloga koriste se grafički prostorni pokazatelji sa odgovarajućim oznakama koji su dati ovom uredbom. Ako je u dokumentu prostornog uređenja potreban grafički pokazatelj koji nije definisan ovom uredbom, koristit će se oznaka izvedena iz istovrsne skupine oznaka.
Kartografski prikaz mora imati naslov, legendu (tumač oznaka), prikaz mjerila, oznaku orijentacije prema stranama svijeta, kao i pečat nosioca izrade.
Kartografski prikaz se izrađuje na jednom ili više standardnih kartografskih listova, čija se međusobna veza mora posebno označiti na svakom pojedinom listu.
Kartografski prikaz može se zbog većeg broja oznaka izraditi i na više podprikaza, a svaki podprikaz se obilježava rednim brojem osnovnog kartografskog prikaza i abecednom oznakom.
Kartografski prikaz se presavija na format A4, a opis kartografskog prikaza se nalazi na naslovnoj strani. Svi odvojeni kartografski listovi moraju biti ovjereni.
Dokumenat prostornog uređenja obavezno se prezentira i u formi knjige čiji će prilozi biti prikazani na formatu A4 ili A3 koji se presavija na format A4. Broj ovih primjeraka utvrdit će nosioc pripreme dokumenta prostornog uređenja.

Član 77.

Original dokumenata prostornog uređenja, u analognom obliku, kojeg je donijelo zakonodavno tijelo i potpisao predsjednik zakonodavnog tijela, čuva se u arhivi tog tijela, kao i u arhivi nosioca pripreme dokumenta prostornog uređenja.
Sastavni dio originalnog dokumenta prostornog uređenja je i odluka o usvajanju.
Svaka kopija dokumenta prostornog uređenja treba biti ovjerena. Odgovormo lice u nadležnom organu svojim pečatom i potpisom potvrđuje da je kopija vjerna originalu.

2) Digitalni oblik

Član 78.

Tekstualni i grafički dio dokumenta prostornog uređenja izrađuje se u digitalnoj formi, na način da je moguća njihova upotreba u GIS-u (geoinformacionom sistemu), radi formiranja baze podataka i mogućnosti kompariranja sa susjednim državama.
Atributni (tabelarni) podaci vezani za grafičke priloge se mogu pripremiti u aplikaciji baze podataka ili nekom od tabelarnih kalkulatora koji omogućavaju eksportovanje u standardni .dbf. format.
Svi karografski prikazi izrađuju se kao digitalni prostorni podaci u vektorskom tipu sa pripadajućim opisima podataka. Digitalni prostorni podaci vode se u topološki pravilnim poligonima, sa topološki pravilnim i usmjerenim linijama i tačkama.
Formati podataka u digitalnim kartografskim prikazima moraju se moći povezati sa formatima digitalnih geodetskih podataka i moraju u potpunosti poštovati tačnost geodetskih podataka.
Digitalni oblik dokumenta prostornog uređenja (uključujući tekstualni i grafički dio dokumenta) čuva se u arhivi nosioca pripreme dokumenta prostornog uređenja. Arhivira se na nekom od kompjuterskih medija.

V OBAVEZNI PROSTORNI POKAZATELJI

Član 79.

U dokumentima prostornog uređenja korištenje prostora iskazuje se brojčanim prostornim pokazateljima i to za neto i bruto gustinu stanovanja i gustinu naseljenosti.
Način korištenja i uređenja površina u dokumentima prostornog uređenja iskazuje se brojčanim prostornim pokazateljima, i to:

1) Za dokumente prostornog uređenja iz čl. 10. do 56. ove uredbe) :
- ukupna površina plana (ha i km2),
- bilans površina po namjeni (ha),
- ukupan broj stanovnika,
- bruto gustina naseljenosti (broj stanovnika / ha i km2),
- neto gustina naseljenosti (broj stanovnika / ha građ. zemljišta),
- stepen urbanizacije (broj stanovnika : grad(ov)a i naselja gradskog karaktera / broj stanovnika Plana),
- koeficijent urbaniteta (ha građ. zemljišta / broj stanovnika Plana),
- stepen zaposlenosti (broj zaposlenih / broj stanovnika Plana).

2) Za dokumente prostornog uređenja iz čl. 56. do čl. 73. ove uredbe) :
- koeficijent izgrađenosti, koeficijent iskorištenosti i gustina izgrađenosti,
- broj etaža građevine (P), tako da se zavisno o vrsti građevine određuje najveći ili najmanji ili najveći ili obavezni broj etaža,
- visina građevine u metrima (V), tako da se ovisno o vrsti građevine određuje najniža, ili najniža i najviša, ili obavezna visina građevine do vijenca odnosno sljemena krova, računajući od najniže kote zaravnjenog okolnog zemljišta.

VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 80.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje primjena :Uputstvo o obaveznoj jedinstvenoj metodologiji za pripremu i izradu prostornih i urbanističkih planova i urbanističkih redova (Službeni list SR BiH broj 22/87) i Uputstvo o obaveznoj jedinstvenoj metodologiji za pripremu i izradu regulacionih planova i urbanističkih projekata (Službeni list SR BiH broj 37/87).

Iznimno, stav 1. ovog člana ne primjenjuje se na dokumente prostornog uređenja čija je izrada u toku, odnosno čiji nacrt je stavljen na javnu raspravu, do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 81.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u « Službenim novinama Federacije B i H.»

V broj
Sarajevo

P R E M J E R dr. Ahmet Hadžipašić, s.r.