Na osnovu člana 53. stav 3. Zakona o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» , br. 19/96 i 28/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donosi

 

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O ČLANARINAMA U

TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

 

Član 1.

 

U Uredbi o članarinama u turističkim zajednicama («Službene novine Federacije BiH» , broj 38/03), iza člana 15. dodaje se novi član 15a. koji glasi.

 

«Član 15a.

 

Turistička zajednica Federacije Bosne i Hercegovine i turističke zajednice kantona su dužne ostvarena sredstva od članarine turističkim zajednicama rasporediti na slijedeći način:

 

•  40% za unapređenje turizma;

•  20% namjenski za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

Sredstva iz stava 1. tačka 2. ovog člana rasporedit će se na temelju Programa i Odluke koju donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta

Sredstva iz stava 1. tačka 2. ovog člana koristit će se na području kantona na kojem su ostvareni prihodi kantonalnih turističkih zejednica, a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine koristit će se sredstva ostvarena od prihoda Turističke zajednice Federacije Bosne i Hercegovine.

Prihodi ostvareni u stavu 1. tačka 2. ovog člana koristit će se prema Programu koji utvrđuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za narednu godinu, a na temelju prikupljnuh sredstava iz prethodne godine».

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

V broj 282/04

17. juna/lipnja 2004. godine

Sarajevo

Premijer dr. Ahmet Hadžipašić , s.r.