Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» , br. 1/94, 8/95 i 19/03), Zakona o Budžetu Federacije BiH», član 1. («Službene novine Federacije BiH» , broj 17/04), Zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH», član 2. («Službene novine Federacije BiH» , broj 17/04) i Uredbe o vršenju ovlaštenja i obaveza organa Federacije BiH u privrednim društvima po osnovu državnog kapitala («Službene novine Federacije BiH» , br. 8/00, 40/00, 43/00, 4/01, 26/01, 35/01, 13/02, 68/02 i 56/03) , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 63. sjednici održanoj 13. maja 2004. godine donijela je

ODLUKU
O RASPODJELI DIJELA DOBITI JP «BH TELECOM», SARAJEVO , «MEĐUNARODNI AERODROM
SARAJEVO» , SARAJEVO, «HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE» D.O.O., MOSTAR,
«HRVATSKE POŠTE» D.O.O., MOSTAR PO GODIŠNJEM OBRAČUNU I UTVRĐENOJ DOBITI ZA
2003. GODINU

I

Privredna društva: «BH Telecom» d.d., Sarajevo, «Međunarodni aerodrom Sarajevo» , d.o.o.Sarajevo, «Hrvatske telekomunikacije» d.o.o., Mostar «Hrvatske pošte» d.o.o., Mostar, dužna su po godišnjem, obračunu i utvrđenoj dobiti za 2003. godinu, dio dobiti koji pripada većinskom vlasniku kapitala, u ukupnom iznosu od 85.000.000,00 KM, izdvojiti na Jedinstveni račun Trezora Budžeta-Proračuna Federacije UPI BANKA 1540011100661492 vrsta prihoda 721100 i to:
- JP «BH Telecom» , Sarajevo ............................................83.598.266,00 KM
- Međunarodni aerodrom Sarajevo, d.o.o. Sarajevo ..... ....1.000.000,00 KM
- Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar .................... ........385.351,90 KM
- Hrvatske pošte d.o.o. Mostar ................................................. 16.383,00 KM.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke će se nakon uplate na Jedinstveni račun Trezora Budžeta-Proračuna Federacije BiH» za 2004. godinu, radi operativnosti u građenju i realizacije eksproprijacije, prebaciti na Podračun kod UPI banke u ukupnom iznosu od 35.974.000,00 KM i to prema projektima-programima utvrđenim u razdjelu 18 Budžeta-Proračuna Federacije BiH za 2004. godinu i to:

1. Izgradnja autoputa Sarajevo-Zenica .................... 27.989.000,00
2. Rekonst. inv. održavanje Vareš-Banovići ............ 350.000,00
3. Rekonst. inv. održavanje Jajce-Dobretići ............ 1.000.000,00
4. Rekonst. inv.održavanje Ravno-Čepikuće ........... 500.000,00
5. Rekonst. inv. održavanje Rakitno-Jablanica ........ 2.000.000,00
6. Rekonst. inv. održavanje Žepa-Han Pijesak ........ 150.000,00
7. Rekonst. inv. održavanje Ćatići-Kraljeva Sutjeska ......... 500.000,00
8. Rekonst. inv. održavanje Rama-Tomislqavgrad... 1.000.000,00
9. Rekonst. inv. održavanje Livno-Vaganj .............. 500.000,00
10. Rekonstr. i adaptacija-Lučki most Mostar............ 1.485.000,00
11. Rekonstr. i izgradnja vodovoda Velika Kladuša... 500.000,00

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija-financija i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija u okviru svojih nadležnosti.
Ovlašteni potpisnici Podračuna iz tačke II su federalni ministar finansija-financija i federalni ministar prometa i komunikacija.

IV

Zadužuje se opunomoćeni predstavnici većinskog državnog kapitala skupština privrednih društava iz tačke I da kandiduju donošenje konačnih odluka u skupštinama navedenih privrednih društava u cilju sprovođenja ove odluke.
Nadzorni odbor i opunomoćeni predstavnici većinskog državnog kapitala dužni su izvršiti obaveze donošenjem odgovarajućih odluka u Skupštini «BH Telecom» d.d. Sarajevo o isplati dividendi vlasnicima dionica/dioničarima, koji se na dan donošenja ove odluke nalaze na listi dioničara uspostavljene od strane Registra vrijednosnih papira po osnovu člana 196. Zakona o privrednim društvima.

V

Danom stupanja na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka o rasporedu dijela dobiti Javnog preduzeća «BH Telecom» akontativno za 2003. godinu broj 407/03 od 14. augusta 2003. godine («Službene novine Federacije BiH», broj 42/03).

VI

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja i objavit će se u «Službenim novinama Federacije BiH».

V broj 207/04
13. maja 2004. godine
Sarajevo dr.

Premijer
Ahmet Hadžipašić, s.r.