Z A K O N

O MINISTARSKIM, VLADINIM I DRUGIM IMENOVANJIMA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 


Član 1.

Predmet zakona


1. Ovim zakonom utvrđuje se otvoreni postupak izbora kojime se vrši konačno imenovanje i ponovno imenovanje na pozicije u regularnim organima definiranim u daljem tekstu.
2. Ovaj zakon primjenjuje se na svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne
i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), uključujući kantone, općine i gradove.


Član 2.

Pojmovi


1. U smislu ovog zakona, pojmovi u ovom članu imaju sljedeće značenje:
1.1. ''Kriteriji za imenovanje'' su stepen obrazovanja, stručno znanje/iskustvo i drugi utvrđeni uvjeti za popunjavanje pozicije u reguliranom organu.
1.2. ''Sukob interesa'' predstavlja situaciju u kojoj lice predloženo za imenovanje, u skladu s odredbama ovog zakona ima privatni interes u reguliranom organu u koje se predlaže da bude imenovano, a što može imati uticaja na zakonitost, javnost, objektivnost i nepristrasnost u vršenju njegove funkcije u reguliranom organu.
1.3. ''Konačno imenovanje'' je konačni čin potvrđivanja imenovanja koje vrši lice ili organ (uključujući ministra u vladi, vladu, kantonalne, gradske i općinske organe vlasti) u regulirani organ nakon što je ispoštovan postupak izbora utvrđen ovim zakonom.
1.4. ''Otvorena konkurencija'' je konkurencija za poziciju u reguliranom organu koja je otvorena za sve koji su kvalifikovani i koja se provodi u skladu sa principima iz člana 3. ovog zakona i postupcima utvrđenim ovim zakonom.
1.5. ''Regulirani organ ili organi'' (zavisno od konteksta) je:
(i) organ u kojem vlada, kantonalni, gradski ili općinski organi vlasti imaju pravni interes (uključujući vladine agencije i preduzeća bez obzira na da li su u cjelini ili djelimično u vlasništvu vlade, penzijski fondovi i slično);
(ii) nije obuhvaćen Zakonom o državnoj službi niti je izričito izuzet navedenim zakonima i
(iii) u kojem vlada ili vladini organi ili Parlament Federacije odnosno kantonalni, gradski ili općinski organi vlasti prema važećim zakonima, pravilima i propisima imaju zakonito pravo da vrše nominaciju, odnosno imenovanje u taj organ.

1.6. ''Odgovorni javni službenik je ministar ili druga lice ili organ u čijoj je nadležnosti regulirani organ i koji, prema odredbama ovog zakona, ima krajnju odgovornost da osigura da postupak izbora na koji se primjenjuje ovaj zakon bude proveden u skladu sa principima iz člana 3. ovog zakona i postupcima utvrđenim ovim zakonom.


Član 3.

Principi zakona


1. Konačno imenovanje se ne može provesti ukoliko nisu ispoštovani principi
utvrđeni ovim članom.

2. Osim ako nisu izričito izuzeti odredbama člana 4. ovog zakona svi principi imenovanja provode se na način kojim se osigurava poštovanje i primjena sljedećih principa:

(A)Zakonitosti: Odgovorni javni službenik osigurava da se sva javna imenovanja obavljaju na zakonit način i u skladu sa svim važećim pravilima propisima i zakonima.
(B)Kvalitete: Glavni princip kojim se rukovode sva imenovanja je princip izbora na osnovu kvaliteta putem dobro informiranog izbora lica koja po svojim sposobnostima, iskustvu i kvalitetima odgovaraju potrebi reguliranog organa koji je u pitanju.
(C)Nezavisne provjere: Sva imenovanja vrše se na način koji omogućuje da ih provjerava nezavisna treća strana (uključujući organe i organizacije) koja nije učestvovala u procesu imenovanja.
(D)Otvorenosti i transparentnosti: Principi javnosti upravljanja primjenjuju se na proces imenovanja. Funkcioniranje procesa mora biti transparentno i, osim ako informacija nije povjerljiva prema odredbama člana 15. ovog zakona, kada je previđeno ovim zakonom, pojedinosti o imenovanjima u reguliranim organima moraju se obznaniti.
(E)Zastupljenost pri upošljavanju: odgovorni javni službenik nastoji da osigura da se kod imenovanja na javnu poziciju po pravilu održava sastav naroda i građana Bosne i Hercegovine.


Član 4.

Izuzeća u primjeni


1.Imenovanja iz st. od 2. do 4. ovog člana nisu obuhvaćena odredbama
ovog zakona.
2.Nominacije/imenovanja na kraći period: ovo su nominacije ili
imenovanja na najviše dva (2) mjeseca koja se ne mogu ponoviti i za koja
ukupna naknada za cijeli period ne iznosi više od 5.000,00 KM.
3.Sticanje radnog iskustva (uključujući programe i planove); ovo je
imenovanje čiji je cilj da kandidat stekne radno iskustvo. Vrši se na
najdulje šest mjeseci i ne može biti plaćeno, ali se može plaćati naknada
putnih i drugih neophodnih troškova. Međutim, ako su troškovi veći od
iznosa 500,00 KM mjesečno u periodu pripravništva primjenjuju se
odredbe ovog zakona.
4.U svakom slučaju imenovanja na funkciju savjetnika bilo kojem od
zvaničnika iz ovog stava, ta imenovanja se izuzimaju od odredbi
ovog zakona: članovi Parlamenta Federacije, predsjednik i
potpredsjednici, premijer Vlade Federacije, ministri u Vladi, članovi
vlade kantona, članovi skupština kantona, članovi općinskih vijeća,
načelnici općina i članovi gradskih vijeća i gradonačelnici.


Član 5.

Kandidati koji se ne kvalifikuju


Bilo koje lice koje je na funkciji u političkoj stranci ne može biti konačno imenovana (''kandidati koji se ne kvalifikuju''). Prilikom odbacivanja prijava takvih kandidata, odgovorni javni službenik dužan je da jasno kaže da se prijava odbacuje iz razloga što je prijavljeno lice kandidat koji se ne kvalifikuje. Bez obzira na prethodno, kandidat koji se ne kvalifikuje, a koji odstupi s položaja na koji je izabran prije nego što se izvrši konačno imenovanje može se uzeti u obzir za razmatranje za konačno imenovanje u skladu s principima i postupcima utvrđenim u ovom zakonu.


Član 6.

Odgovornost


1. Odgovorni javni službenik ima konačnu odgovornost da osigura da se sva
imenovanja izvrše u skladu sa odredbama ovog zakona, kao i da osigura
da se nijedno konačno imenovanje u regulirane organe ne izvrši ukoliko
nisu primijenjene odredbe ovog zakona.

2. Kada proces imenovanja utvrđen ovim zakonom vrši lice u ime
odgovornog javnog službenika, odgovorni javni službenik je odgovoran
za nadgledanje postupka i (i) odobrava kriterije za imenovanje i (ii)
osigurava da se ovi kriteriji ne mijenjaju kada postupak već započne
i (iii) osigurava da svi kandidati koji su mu dostavljeni na potvrdu
ispunjavaju kriterije i standarde za imenovanja.

3. Odgovorni javni službenik je dužan da osigura da postupak imenovanja
bude adekvatan kako bi se prije konačnog imenovanja kandidata moglo ustanoviti postojanje bilo kakvog sukoba interesa koji bi bio prepreka navedenomu imenovanju.
4. Kriteriji za imenovanje na bilo koju poziciju u reguliranom organu moraju
biti relevantni i odnositi se na poziciju koja se popunjava, te moraju jasno pokazati kako su relevantni za udovoljavanje potreba reguliranog organa za koji se predlaže imenovanje.


Član 7.

Standardi i kriteriji


1. Svi kandidati za imenovanje u regulirane organe dužni su da ispunjavaju
sljedeće uvjete:
a) da su stariji od 18 godina.
b) da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili
entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene
pozicije,
c) da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

2. Osim ovih općih uvjeta, u svrhu određivanja osnove za izbor prema kvalitetu, odgovorni javni službenik utvrdit će standarde za izbor i ocjenjivanje u smislu stepena obrazovanja, znanja, iskustva, poznavanja stranih jezika i drugog, što je, prema njegovom mišljenju, neophodno ili poželjno s obzirom na prirodu poslova koje treba obavljati.
3. U izradi kriterija za imenovanje može se zatražiti i uzeti u obzir mišljenje rukovodioca reguliranog organa u koji se vrši navedeno imenovanje o pitanjima kao što su kriteriji za izbor (uključujući stepen obrazovanja, stručno znanje i iskustvo i druge posebne uvjete) za pravilno obavljanje funkcije.
4. Prilikom utvrđivanja ili primjene standarda iz st. 2. i 3. ovog člana, odgovorni javni službenik neće vršiti diskriminaciju prema bilo kome na temelju rase, nacionalnog ili etničkog porijekla, boje, vjere, pola, bračnog statusa, porodičnog statusa, invalidnosti ili zbog postojanja osude za koju je izrečeno pomilovanje.
5. Odgovorni javni službenik kriterije za imenovanje čuva u evidenciji.
6. Kada postupak imenovanja vrši lice u ime odgovornog javnog službenika, prije objavljivanja oglasa za upražnjenu poziciju, odgovorni javni službenik odobrava pisane kriterije za imenovanje.


Član 8.

Oglašavanje upražnjene pozicije


1. Nakon što su odobreni kriteriji za imenovanje oglas za upražnjenu poziciju se obavezno mora objaviti na najefikasniji mogući način. Oglas se mora objaviti najmanje u ''Službenim novinama Federacije BiH'' i barem jednom dnevnom listu velikog tiraža s ciljem da bude dostupan najširoj javnosti. Odgovorni javni službenik dužan je čuvati svu evidenciju vezanu za oglašavanje upražnjenog mjesta.
2. Oglas za upražnjenu poziciju sadrži:
(a) Opis upražnjene pozicije, uključujući i pojedinosti o ulozi
potencijalnog kandidata;
(b) Opće uvjete potrebne za poziciju iz člana 7., stavak 1., tač. od a) do c);
(c) Ostale uvjete koje je potrebno ili poželjno ispunjavati za tu poziciju iz
člana 7., st. 2. i 3.;
(d) Uvjete iz člana 7., st. 2. i 3. koji su obavezni za tu poziciju i one koje je
samo poželjno zadovoljavati;
(e) Ako se za poziciju traži da se ispuni obrazac prijave, jasna uputstva kako
se obrazac može dobiti;
(f) Spisak potrebnih dokumenata, rok i mjesto za podnošenje prijava.
Krajnji rok za podnošenje prijava ne smije biti kraći od 14 dana od
dana objave oglasa o upražnjenoj poziciji u traženim novinama.

3. Oglas o upražnjenoj poziciji treba da bude dovoljno detaljan da bi kandidatima dao potpunu informaciju o ulozi koju treba vršitii u reguliranom organu, nadoknadi, uvjetima službe i dužini trajanja imenovanja i mogućnosti ponovnog imenovanja.
4. Osim ako se svakom kandidatu ne dostavlja pisana odbijenica, u oglasu o upražnjenoj poziciji mora se jasno naglasiti da oni podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u određenom roku, a nakon roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.


Član 9.

Komisija za izbor


1. Komisija za izbor je zadužena za pregledanje prijava.
2. Odgovorni javni službenik je odgovoran za imenovanje članova komisije za izbor. Komisija za izbor se sastoji od pet članova, od kojih su najmanje tri državni službenici (kako je to regulirano Zakonom o državnoj službi) ministarstva ili drugog organa, odnosno agencije nadležne za regulirani organ u koji se predlaže imenovanje. Prilikom imenovanja članova komisije za izbor, odgovorni javni službenik vodit će računa o tome da članovi komisije za izbor po mogućnosti budu lica koja su pokazala da poznaju odredbe ovog zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, čiji je ovaj član dio i koja posjeduju stručno znanje u odgovarajućim oblastima. Druga dva člana komisije za izbor imenuje odgovorni javni službenik također na osnovu kriterija iz prethodne rečenice.


Član 10.

Razmatranje prijava i uži izbor


1. Komisija za izbor pregledat će sve prijave koje stignu u propisanom roku.
2. Komisija će na osnovu principa iz člana 3. ovog zakona i kriterija za imenovanje sastaviti listu s užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje
3. Ni jedan kandidat neće biti stavljen na listu s užim izborom ukoliko nije povoljno ocijenjen prema kriterijima za imenovanje.
4. Sve odluke, uključujući i one koje sadrže odbijenice, moraju u potpunosti biti dokumentovane i moraju se čuvati u ministarstvu ili vladinoj službi, organu ili agenciji u čijoj je nadležnosti regulirani organ.
5. Svi kandidati liste s užim izborom pozivaju se na intervju. Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat koji je ušao u uži izbor mora dobiti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.
6. Komisija za izbor će prije intervjua zahtijevati da kandidati koji su ušli u uži izbor daju podatke o odgovarajućem broju ranijih neposrednih rukovodilaca od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima.


Član 11.

Intervju


1. Komisija za izbor poziva sve kandidate koji su ušli u uži izbor na intervju.
2. Intervju se mora obaviti na način kojim će se osigurati poštovanje principa iz člana 3.
3. Sve odluke koje potiču sa intervjua, uključujući i one sa odbijenicom, u potpunosti se dokumentuju.
4. U toku intervjua, komisija za izbor osigurat će sljedeće: (I) da su svi kandidati u potpunosti upoznati sa standardom ličnog integriteta koji se traže za lica imenovana na javnu poziciju; (II) da su pitanja o sukobu interesa objašnjena i razmotrena detaljno sa svim kandidatima; (III) da su svi kandidati u potpunosti informirani o pravu javnosti putem mehanizama koji su detaljno navedeni u ovom zakonu, da može uložiti prigovor protiv imenovanja koje se razmatra.


Član 12.

Konačna imenovanja nakon intervjua


1. Nakon intervjua i na osnovu u potpunosti dokumentovanih odluka svakog člana komisije, komisija za izbor će putem pisane preporuke predložiti rang-listu sa najboljim kandidatima odgovornom javnom službeniku na dalje razmatranje. Pisana preporuka sadrži sve relevantne informacije koje izborna komisija ima o kandidatima i njene preporuke.
2. Smatra se da je kandidat koji je prvi na rang-listi i kojeg je preporučila većina članova komisije za izbor najuspješnije prošao otvorenu konkurenciju.
3. Nakon što komisija za izbor dostavi predlog rang-liste kandidata odgovornom javnom službeniku on će, osim ako ima opravdane razloge (s dokazima koji to potvrđuju) da vjeruje da principi i procedure utvrđeni ovim zakonom nisu ispoštovani ili da bi imenovanje bilo kojeg od kandidata s predložene liste s užim izborom dovelo do sukoba interesa, osigurati da se izvrši konačno imenovanje kandidata koji je prvi na rang-listi u skladu s postojećim zakonima, pravilima i propisima. Ukoliko se ne može izvršiti konačno imenovanje kandidata koji je prvi na listi zbog bilo kojih razloga navedenih u ovom stavu, kandidati koji su rangirani kao slijedeći na listi s užim izborom bit će razmatrani za imenovanje.


Član 13.

Objava imenovanja


Odgovorni javni službenik se stara da se sva konačna imenovanja odmah objave u ''Službenim novinama Federacije BiH'' .


Član 14.

Razrješenje

1. Smatra se da je došlo do kršenja principa iz člana 3. ukoliko je odgovorni javni službenik vršio ovlaštenja svoje funkcije na taj način da je nezakonito razriješio imenovano lice u reguliranom organu na dan ili nakon stupanja ovog zakona na snagu.
2. U smislu ovog zakona smatra se da je imenovano lice nezakonito razriješeno, što je onda predmetom člana 16. ovog zakona, kada ne postoje zakonske osnove za razrješenje ili kada je razrješenje izvršeno bez provedenog pravičnog i propisanog postupka.


Član 15.

Tajnost i zaštita podataka


Lični podaci o podnosiocima prijava se tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 32/01).


Član 16.

Prigovori


1. U slučaju kada postoje dokazi da principi utvrđeni u članu 3. ovog zakona, ili postupci nisu ispoštovani, bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje u skladu s odredbama ovog zakona.
2. Prigovor se podnosi odgovornom javnom službeniku, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava Federacije (Zakon o Ombudsmenu Federacije Bosne i Hercegovine, (''Službene novine Federacije BiH'', broj 32/00). Odgovorni javni službenik će u roku od 7 dana od dana prijema prigovora obavijestiti podnosioca prigovora o ulozi ombudsmena.
3. Odredbama ovog zakona se ni na koji način ne mogu ograničiti ovlaštenja ombudsmena utvrđena Zakonom o Ombudsmenu Federacije. Ombudsmen može preduzeti sve mjere neophodne da se prigovor ispita. Ombudsmen može pokrenuti pitanja vezana za postupak imenovanja na koji se prigovor odnosi i može zahtijevati da odgovorni javni službenik njegovom uredu dostavi sve dokumente i spise vezane za navedeno imenovanje.
4. Odgovorni javni službenik mora uredu ombudsmena dostaviti pisani odgovor na prigovor u roku od 14 dana od dana kada je dat prigovor.
5. Ukoliko većina dokaza upućuje da je konačno imenovanje izvršeno u suprotnosti s principima iz člana 3. ovog zakona i postupcima utvrđenim ovim zakonom, ombudsmen je dužan da nadležnog javnog službenika pisano informira o svim nepravilnostima koje su proistekle iz procesa imenovanja.
6. Ombudsmen je dužan da pripremi nalaz i zaključke vezano za prigovor. Zaključci mogu sadržavati preporuku tamo gdje dokazi upućuju, kako je već navedeno, da je došlo do kršenja principa iz člana 3. ovog zakona i procedura utvrđenih ovim zakonom. Ombudsmen može, bez iznošenja povjerljivih informacija (uključujući i lične podatke o kandidatima) objaviti nalaze i zaključke, uključujući i preporuke. Također, ombudsmen dostavlja svoje nalaze i zaključke licu (ili licima) koje je podnijelo prigovor.


Član 17.

Postupanje po preporuci ombudsmena


1. Kada je nalaz ombudsmena konačan po pitanju da postupak imenovanja nije proveden u skladu s odredbama ovog zakona, ombudsmen može dati preporuku odgovornom javnom službeniku da se konačno imenovanje poništi i da se pristupi novom postupku imenovanja.
2. Ukoliko ombudsmen da preporuke odgovornom javnom službeniku s ciljem da se usvoje nove mjere, odgovorni javni službenik dužan je u određenom vremenskom roku da dostavi pisani odgovor u kojem će obavijestiti ombudsmena o postupcima i rokovima za provođenje tih postupaka na osnovu navedenih preporuka.
3. Ako odgovorni javni službenik ne odgovori u skladu odredbama stava 2. ovog člana, ili ako ombudsmen nije zadovoljan navedenim odgovorom ili prijedlogom mjera na osnovu njegovih preporuka, svoje nalaze i preporuke vezano za imenovanje upućuje Parlamentu Federacije.


Član 18.

Završene odredbe


1. Ovaj zakon će se čitati zajedno sa i kao dopuna postojećim zakonima, uredbama, pravilima, odnosno propisima Federacije odnosno Bosne i Hercegovine i osim ako ti zakoni, pravila, uredbe odnosno i propisi nisu u suprotnosti s odredbama ovog zakona, te se njime ne mijenja lice ili organ (uključujući svakog ministra u vladi, vladu, kantonalne, gradske ili općinske organe, drugog zvaničnika ili organ) koji je ovlašten za konačno imenovanje lice u regulirani organ prema postojećim zakonima, pravilima, uredbama, odnosno propisima.
2. U roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona, Vlada Federacije, kantonalni, gradski i općinski organi vlasti dostavit će ombudsmenu spisak svih lice koja se nalaze na pozicijama na koje se ovaj zakon odnosi, zajedno s opisom tih pozicija, kao i trenutno upražnjenih pozicija.


Član 19.

Prijelazne odredbe
Ponovno imenovanje


1. Bez obzira na odredbe člana 14. ovog zakona odgovorni javni službenik može u roku od 12 mjeseci od stupanja ovog zakona, a na osnovu odredaba ovog zakona, provesti postupak revizije svih imenovanja na sadašnje pozicije.
2. Na osnovu postupka revizije iz prethodnog stava, odgovorni javni službenik može, u pravičnom i pravilnom postupku, razriješiti imenovana lica i za te pozicije provesti novi postupak imenovanja u skladu sa odredbama ovog zakona.
3. U smislu ovog zakona i dok Zakon o državnoj službi u Federaciji ne stupi na snagu, sve reference u ovom zakonu na Zakon o državnoj službi tumačiti će se kao reference na Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Kad god se u ovom zakonu koristi izraz ''državna služba'' njegovo značenje je isto kao u Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Uz to, reference u Zakonu na ''institucije Bosne i Hercegovine'' će se, u zavisnosti od konteksta, tumačiti, u svrhu ovog zakona, kao institucije Federacije Bosne i Hercegovine.


Član 20.

Stupanje na snagu


Ovaj zakon stupa na snagu 26. februara 2003. godine.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, s.r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, s.r.