Koristeći se ovlastima koja su Visokom predstavniku data u članku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevsi u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik “pomaze, kada ocijeni da je to neophodno, u rjesavanju svih problema koji se pojave glede provedbe civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira odrzane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi s tumačenjem Sporazuma o provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalazenju rjesenja za probleme u skladu sa gore navedenim “donosenjem obvezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom području Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Podsjećajući također da je 2. kolovoza 2000. godine Gradsko vijeće Mostara donijelo Odluku o naknadi za upravljanje područjima za osiguranje infrastrukture temeljem Amandmana XVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, Amandmana I na Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona, članka 64. Zakona o lokalnoj samoupravi Hercegovačko-neretvanskog kantona, članka 5. Zakona o dodjeli javnih prihoda Hercegovačko-neretvanskog kantona, članka 7. stavak 2. i članka 64. Prijelaznog statuta Grada Mostara;

Konstatirajući da se naknadama utvrđenim navedenom odlukom osiguralo priblizno 50% proračuna prihoda za financiranje Uprave Grada Mostara;

Konstatirajući takođe da je jedna od posljedica kasnije usvojenog Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog koristenjem hidroakumulacionih objekata (“Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 44/02) preusmjeravanje prihoda predviđenih u Odluci iz prethodnog stava u proračun općina, a ne u proračun Uprave Grada Mostara;

Konstatirajući isto tako da je time izazvana financijska kriza u Upravi Grada Mostara i bez ovih naknada od utvrđenih poduzeća Upravi Grada Mostara, Uprava će dozivjeti financijski krah i neće biti u mogućnosti pruzati javne usluge u Gradu Mostaru;

Pozivajući se na stavak 3. Dodatka o Federaciji BiH uz Zaključke sa Konferencije za provedbu mira odrzane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. god. u kojem Vijeće zahtijeva da “Federacija sto prije (…) osigura da Grad Mostar i njegova jedinstvena Gradska uprava budu funkcionalne u svakom pogledu”.

Imajući na umu da su već poduzeti koraci na osnivanju povjerenstva zaduzenog izraditi sveobuhvatan prijedlog administrativne budućnosti Grada, uključujući i njegovo financiranje;

Vodeći računa da je ujedinjeni Grad Mostar sa funkcionalnom Gradskom upravom neophodan za stvaranje demokratskih i multietničkih političkih procesa na lokalnoj razini;

Imajući sve ovo u vidu i uzevsi sve u obzir, Visoki predstavnik donosi slijedeću:

ODLUKU

kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog koristenjem hidroakumulacionih objekata

(“Sluzbene novine Federacije BiH”, br. 44/02)

Ovaj zakon stupa na snagu kao zakon Federacije Bosne i Hercegovine i na snazi je od dana utvrđenog u članku 2. zakona, na privremenom temelju, dok ga Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i postavljanja uvjeta.

Ova odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Sluzbenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.

Sarajevo, 17. travnja 2003.

Paddy Ashdown
Visoki predstavnik

--------------------------------------------------------------------------------


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog koristenjem hidroakumulacionih objekata Federacije Bosne i Hercegovine

Članak 1.

U Zakonu o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog koristenjem hidroakumulacijskih objekata (“Sluzbene novine Federacije BiH”, br. 44/02), članak 10. se dopunjuje tako sto se na kraju članka dodaje novi stavak koji glasi:

“Izuzetno od prethodnog stavka ovog članka, Odluka o naknadi za upravljanje područjima za osiguranje infrastrukture (“Sluzbene novine Grada Mostara”, br. 1/2000), izmijenjena i dopunjena Odlukom Visokog predstavnika datuma utvrđenog u tekstu te odluke primjenjivat će se u izmijenjenom i dopunjenom obliku do momenta kada se izvrsi odgovarajuće ustrojstvo za jedinstvenu administrativnu strukturu za Grad u cjelini, uključujući i njegovo financiranje, ali najkasnije do 30. travnja 2004. godine na kategoriju obveznika plaćanja definiranu u članku 2. stavak 1. navedene Odluke koja obuhvata poduzeća za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije koja koriste hidroakumulacijske objekte na području Grada Mostara.

Od 1. svibnja 2004. godine izmjene i dopune Odluke u pogledu navedene kategorije obveznika plaćanja naknade prestaju vaziti.”

Članak 2.

Ovaj zakon stupa odmah na snagu i odmah se objavljuje u “Sluzbenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.