ZAKON
O ZAŠTITI DOBARA KOJA SU ODLUKAMA KOMISIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA PROGLAŠENA KAO NACIONALNI SPOMENIK BOSNE I HERCEGOVINE


I - OPĆE ODREDBE


Član 1.

Ovim zakonom utvrđuju se mjere zaštite i rehabilitacije dobara koja su utvrđena kao nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljene u skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Komisija).
Odredbe drugih zakona i propisa neće se primjenjivati ako su u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 2.

Pojašnjenje izraza u ovom zakonu
Nacionalni spomenik, u smislu ovog zakona, je dobro koje je Komisija utvrdila kao nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 5. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Aneks 8.) dobra upisana na "Privremenu listu nacionalnih spomenika", kao i dobra koja su, na osnovi Zakona, pojedinačnim rješenjima nadležnog organa registrirana kao spomenici kulture, graditeljskog naslijeđa, historijskog značaja ili prirodnog naslijeđa na području Bosne i Hercegovine prije aprila 1992. godine, sve do donošenja konačne odluke Komisije u skladu sa članom 5. stava 4. Aneksa 8.
Rehabilitacija nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, u smislu ovog zakona je vraćanje oštećenog ili uništenog dobra u stanje u kojem je to dobro bilo prije njegovog uništenja , kao i ponovna izgradnja (obnova) nacionalnog spomenika na istom mjestu, u istom obliku, u istim dimenzijama i od istog ili istovrsnog materijala kao što je bio prije rušenja uz, u mjeri u kojoj je to moguće, korištenje iste tehnologije građenja.

II - ZAŠTITA NACIONALNIH SPOMENIKA

Član 3.

Nacionalni spomenici uživaju najviši stepen pravne zaštite utvrđene posebnim zakonima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Federacija).

Član 4.

Svako, a posebno nadležni organi Federacije , kantona i gradske i općinske službe suzdržat će se od bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalne spomenike ili dovesti u pitanje njihovu zaštitu i rehabilitaciju.

III - ODOBRENJA ZA ZAŠTITU, KONZERVACIJU I OBNOVU
NACIONALNIH SPOMENIHKA

Član 5.

Odobranja za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša ( u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 6.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 5. ovog zakona podnosilac zahtjeva dužan je priložiti:
- izvod iz katastarskog plana;
- dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja zemljišta, objekta ili kompleksa;
- povijesni i graditeljski opis izvornog stanja objekta ili kompleksa sa postojećom arhitektonskom, fotografskom i drugom dokumentaciojom;
- opis sadašnjeg stanja objekta ili kompleksa i
- projekat rehabilitacije objekta ili kompleksa.

Uz zahtjev za rehabilitaciju objekta koji je potpuno uništen, pored priloga iz stava 1. ovog člana, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti i glavni projekat.

Član 7.

Iznimno od odredbe člana 6. za potpuno uništene nacionalne spomenike za koje ne postoji dokumentacija, Komisija može utvrditi kriterije na osnovu kojih će se izdati odobrenje.


Član 8.

Zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 5. ovog zakona Ministarstvo je dužno riješiti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Član 9.

U postupku izdavanja odobrenja iz člana 5. ovog zakona primjenjuju se propisi o upravnom postupku ukoliko odredbama ovog zakona nije drugačije propisano.
Protiv ovog rješenja Ministarstva donesenog u postupku izdavanja odobrenja iz člana 5. ovog zakona ne može se izjaviti žalba.
Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
Rješenja donesena suprotno odredbama ovog zakona ništavna su.


IV - OBAVEZE PREMA ANEKSU 8.

Član 10.

Federacija je dužna osigurti pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika.
Ministarstvo je dužno da osigura mjere iz prethodnog stava donošenjem i provođenjem podzakonskih akata.

V - OBAVEZNA SARADNJA

Član 11.

Službenici organa uprave i institucija Federacije, kantona, grada i općina dužni su surađivati sa Komisijom.
Službenici organa uprave i institucija Federacije , kantona, grada i općina dužni su surađivati sa Ministarstvom i na zahtjev Ministarstva dostavljati mu svu relavantnu dokumentaciju vezanu za nacionalne spomenike.

Član 12.

Kantonalna tijela uprave i gradske i općinske službe dužne su u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvu dostaviti sve zahtjeve sa pripadajućom dokumentaciojom koji su u postupku, a odnose se na odobrenje iz člana 5. ovog zakona.

VI - NADZOR

Član 13.


Nadzor nad provedbom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona obavlja Ministarstvo.

Član 14.

Inspekcijski nadzor nad odredbama ovog zakona vodi se po odredbama o inspekcijskom nadzoru utvrđenim Zakonom o prostornom uređenju.

VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.
Ako je upravni postupak za izdavanje odobrenja za rehabilitaciju pokrenut pred nadležnim organom do dana stupanja na snagu ovog zakona, a do tog dana nije doneseno prvostepeno rješenje, ili je rješenje prije toga bilo poništeno i vraćeno prvostepenom tijelu na ponovni postupak , postupak će se nastaviti po odredbama ovog zakona.

Član 16.

Sadržaj dokumenata prostornog uređenja suprotan odredbama ovog zakona neće se primjenjivati na zaštićeni prostor nacionalnih spomenika.

Član 17.

Svi nadležni organi i pojedinci koji postupaju po ovlaštenju nadležnih organa dužni su zaštititi dobra za koja je podnesena molba Komisiji da se proglase za nacionalne spomenike u periodu od godinu dana od dana podnošenja molbe Komisiji ili do donošenja konačne odluke Komisije u skladu sa Aneksom 8, od poduzimanja mjera koje mogu oštetiti ta dobra.

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, s.r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, s.r.


ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti dobara koja su odlukama komisije
za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena nacionalnim spomenicima
Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)