ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI DOBARA KOJA SU ODLUKAMA KOMISIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA PROGLAŠENA NACIONALNIM SPOMENICIMA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o zaštiti dobara koja su odlukama Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/02) naslov Zakona mijenja se i glasi:
"ZAKON O PROVEDBI ODLUKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA USPOSTAVLJENE PREMA ANEKSU 8. OPĆEG OKVIRNOG SPORAZUMA ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI".

Član 2.

U članu 2. stav 1. mijenja se i glasi:
"Nacionalni spomenik" je dobro koje je Komisija proglasila nacionalnim spomenikom u skladu sa čl. V i VI Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ( u daljem tekstu: Aneks 8.), kao dobra upisana na priloženu Privremenu listu nacionalnih spomenika , sve dok Komisija ne donese konačnu odluku o njihovom statusu , a za što ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira na to da li je za dotično dobro podnesen zahtjev."

Član 3.

U članu 7. dodaje se novi stav 1. koji glasi:
"Ministarstvo uzima u obzir sve nalaze, objašnjenja i odluke Komisije donesene preme članu V (4) Aneksa 8."
Stav 1. postaje stav 2.

Član 4.

Član 8. mijenja se i glasi:
"Pod uslovima da su ispunjeni kriteriji 2(2), 6. i 7.(1) ovog zakona, Ministarstvo izdaje potrebne dozvole za rehabilitaciju nacionalnih spomenika u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva."

Član 5.

U članu 15. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"To ni u kom slučaju ne usporava izdavanje dozvole za rehabilitaciju niti neku mjeru koja se poduzima u skladu sa tom dozvolom, ni neku drugu radnju koja se poduzima u skladu sa ovim zakonom ili Aneksom 8."

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a njime se potvrđuje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti dobara koja su odlukama Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine , koji je Odlukom proglasio Visoki predstavnik za BiH ("Službne novine Federacije BiH", broj 8/02) i koja je stupila na snagu danom objavljivanja.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, s.r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, s.r.