Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94 i 8/95), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

 

ODLUKU

O USVAJANJU BILANSA ENERGETSKIH POTREBA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU

 

 

                                                                        I

 

            Usvaja se Bilans energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ( u daljem tekstu: Bilans).

 

            Bilans iz stava 1. ove tačke sastavni je dio ove odluke.

 

                                                            II

 

            Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

V broj 23/2002

10. januara 2002. godine

Sarajevo

 

Premijer

dr. Alija Behmen, s.r.

 

 

 

 

B I L A N S

 

 ENERGETSKIH  POTREBA

 

 FEDERACIJE  BOSNE I HERCEGOVINE

 

za 2002. godinu

 

 

S A D R Ž A J

0.       Uvod

1.   Električna  energija

2.      Ugalj

3.       Naftni  derivati

4.       Prirodni  gas

5.       Prilozi Bilansu iz tačke 1.6.

0.      UVOD

 

a.      Cilj Bilansa energetskih potreba

 

Ovaj dokument ima za cilj da definiše neophodne elemente i pokazatelje Bilansa energetskih potreba Federacije BiH za 2002.godinu (u daljem tekstu: Bilans), uključujući i ocjenu realizacije u 2001.godini (procjena za XII. mjesec), a odnosi se na sljedeće osnovne vrste energije i energenata:

                                    1.  Električna  energija

                                    2.  Ugalj

                                    3.  Naftni  derivati

4.  Prirodni  gas.

 

Ostali izvori energije (koks, drvo, propan/butan i dr.) su u relativno skromnoj upotrebi, pa nisu posebno značajni i analizirani. 

 

b.      Osnova Bilansa

 

Osnovu za izradu Bilansa čine kvantitativni i kvalitativni energetski pokazatelji, a predstavljaju sintezu podataka dobijenih od energetskih subjekata (JP Elektroprivreda BiH, Elektroprivreda HZ-HB, Rudnici uglja, uvoznici naftnih derivata, BH-GAS,), federalnih i kantonalnih institucija (federalna i kantonalna ministarstva, Federalna direkcija robnih rezervi), kao i sopstvenih analiza i procjena.

 

Bilansom su obuhvaćeni:

·        kvantitativni pokazatelji 2002/2001.godinu,

·        uslovi i mjere za uspješnu realizaciju Bilansa za 2002.godinu.

 

c.       Pokazatelji realizacije i plana

 

Prema vrstama energije i energenata evidentni su sljedeći pokazatelji:

 

 

2 0 0 0.g.

2   0  0  1 .g.

2  0  0 2 .g.

 

 

 

Ostvareno

Ostvareno

 (procjena)

O/P

(%)

Index (%)

01/00

 

Plan

 Index (%)

 02/01

1.   1. Električna energija  

·      proizvodnja          (GWh)

·      potrošnja              (GWh)

 

6.012

6.234

 

6.734

6.570

 

104,42

95,13

 

112,01

105,39

 

7.281

6.980

 

108

106

2. Ugalj                      (tona)

4.376.447

4.377.411

76,92

100,02

5.693.441

130

3. Naftni derivati       (tona)

642.498

739.804

102,75

115,15

800.000

108

4. Prirodni gas     (mil.Sm3)

146,086

142

77

97

183

129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.  Finansijska sredstva, mjere  i  uslovi

 

Za realizaciju gornjih pokazetelja, od strane subjekata energetskog sektora, neophodno je planiranje i obezbijeđenje odgovarajućih finansijskih  sredstava,.

Da  bi  se  ovaj  Bilans   realizovao u skladu sa planom, navedene  su  mjere  i  uslovi  za  pojedine energetske  subjekte. 

U cilju integralnog pristupa u kreiranju energetske politike Federacije BiH i efikasnijeg funkcionisanja energetskog sektora potrebno je: donijeti zakone i propise za energetski sektor u F BiH,  pokrenuti aktivnosti po pitanju formiranja Agencije za energiju i Direkcije za rudarstvo Federacije BiH, te nastaviti aktivnosti na izradi Strategije razvoja energetike Federacije BiH, kao i definisati minimum obaveza za racionalno korišćenje energije, sa tehnoekonomskog i okolinskog aspekta, kao i mjera za poboljšanje energetske efikasnosti i štednje energije.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

 

 

1.0.            Uvod

 

Elektroenergetski bilans Federacije BiH predstavlja godišnji i mjesečni plan proizvodnje potrošnje električne energije na području Federacije BiH, te plan svih razmjena električne energije između elektroprivreda i drugih sistema/partnera. Pored ovih osnovnih elemenata, Elektroenergetski bilans sadrži i:

 

·        plan korištenja akumulacionih jezera,

·        plan nabavke uglja i tečnih goriva,

·        stanje zaliha uglja na depoima termoelektrana.

 

Takođe, u elektroenergetski bilans uključeni su planovi remonta i sanacije proizvodnih kapaciteta, saglasno  planovima elektroprivrednih subjekata u Federaciji BiH. 

 

 

 

1.1.            Elektroenergetski pokazatelji za 2001.god. i elektroenergetski bilans za 2002.god.

 

U niže navedenoj Tabeli 1.1. dat je pregled realizacije proizvodnje i potrošnje električne energije za 2001. godinu i plan za 2002. godinu.

 

Tabela 1.1.      Pregled bilansa za 2001. i 2002. godinu

Električna

        Bilans  2001.god.

Bilans  2002. god.

energija

Plan

 ( GWh)

Realizacija

( GWh )

od plana

( % )

Indeks(%)

01 / 00

Plan

( GWh)

Indeks(%)

02/ 01

Proizvodnja

6.449

6.734

104,42

112,01

7.281

108,12

Potrošnja

6.906

6.570

95,13

105,39

6.980

106,24

 

 

1.2. Realizacija elektroenergetskog bilansa u 2001.godini

 

Realizacija elektroenergetskog bilansa u 2001.godini uključuje ostvarene elemenate bilansa za period I - XI  i  procjenu ostvarenja elektroenergetskih pokazatelja za  XII mjesec. Na osnovu tako urađene procjene ostvarenja elektroenergetskog bilansa dobijeni su sljedeći osnovni pokazatelji koji karakterišu rad elektroenergetskog sistema u 2001.godini.

 

Zahvaljujući povoljnim hidrološkim prilikama i dobroj snabdjevenosti termoelektrana ugljem procjenjuje se da će realizacija elektroenergetskog Bilansa Federacije BiH u 2001.godini, biti ostvarena sa visokim procentom. U posmatranom periodu elektroenergetski sistem je funkcionisao stabilno, kako u oblasti proizvodnje, tako i u oblasti prenosa i distribucije električne energije, što je omogućilo kontinuirano snabdijevanje električnom energijom.

 

Očekuje se proizvodnja električne energije u iznosu od 6.734 GWh, odnosno 104,42 % od plana, od čega će    53,10  %   biti realizovano u termoelektranama,  45,97  %   u hidroelektranama i

0,93 %  u   malim hidroelektranama, a što u odnosu na realizaciju iz 2000.godine predstavlja povećanje za cca 12 %. Zbog povoljnih hidroloških prilika proizvodnja u hidroelektranama će biti realizovana sa 113,68 % u odnosu na plan, a u odnosu na 2000.godinu bit će veća za cca 21,84 %. Očekivana realizacija proizvodnje u termoelektranama iznosit će 97,41 % u odnosu na plan, a u odnosu na 2000.godinu će predstavljati povećanje za cca 4,56 %.

 

Ukupna potrošnja električne energije u Federaciji BiH će iznositi 6.570 GWh, odnosno 95,13 % od plana, a što će u odnosu na 2000. godinu predstavljati povećanje za cca 5,39 %.

 

Vrijedno je istaći da će JP Elektroprivreda BiH realizovati prodaju, bilansnih viškova, električne energije u iznosu od 1.594 GWh (Debis - 876 GWh, HEP - 55 GWH, ELES - 3 GWh i  ostali - 660 GWh). Procjenjuje se da će, zbog značajne potrošnje direktnih potrošača (Aluminijski kombinat -Mostar i Elektrobosna - Jajce) Elektroprivreda HZ-HB bilansni manjak nadoknaditi nabavkom  1.436 GWh.

 

            Iz prethodno navedenog, može   se   zaključiti  da  je snabdjevenost  potrošača električnom energijom tokom  cijele  godine bila  zadovoljavajuća.

 

 

1.3. Elektroenergetski bilans za 2002. god.

 

            Osnovu za izradu elektroenergetskog Bilansa Federacije BiH  za 2002. godinu čine  elektroenergetski Bilansi JP Elektroprivreda BiH i JP Elektroprivreda HZ - HB, te prijedlog elektroenergetskog bilansa Federacije BiH za 2002.godinu koji je u tehničkom dijelu usaglašen između između dvije elektroprivrede.

 

Polazeći od pretpostavki da je u prethodnom periodu urađen značajan obim sanacionih i rehabilitacionih radova, kako proizvodnih tako i prenosnih kapaciteta, može se konstatovati da su stvoreni uslovi da se u okviru realnih mogućnosti rad elektroenergetskog sistema Federacije BiH u 2002.godini planira na optimalan način.

 

Navedeno podrazumijeva potpuno iskorištenje raspoloživih hidro kapaciteta, a u termoelektranama angažovanje rentabilnijih jedinica snage od 100 MW pa naviše tokom cijele godine.

 

Takođe, neophodno je u oblasti proizvodnje električne energije nastaviti dalju sanaciju proizvodnih kapaciteta, gdje posebno treba istaći radove na: zamjeni radnih kola turbine u HE Rama (čime će se povećati efikasnost i iskorištenje dotoka rijeke Rame) ; modernizaciji bloka 5 snage 110 MW u TE Kakanj ; završetku revitalizacije agregata 6 u HE Jablanica (kao trećeg revitaliziranog agregata) ; početku revitalizacije agregata 2 u HE Jablanica od 1. septembra 2002.godine.  

 

Posebno je značajno da je tokom 2001.godine otpočela rekonstrukcija i modernizacija bloka 4 snage 200 MW u TE Tuzla, a čiji se ulazak u pogon očekuje sredinom 2002.godine, a što će doprinijeti značajnom povećanju proizvodnih kapaciteta u TE Tuzla, te uticati na sigurnost rada elektroenergetskog sistema i porast proizvodnih mogućnosti Federacije BiH.

 

Prilikom izrade eketroenergetskog bilansa za 2002.godinu, kao osnovno polazište predstavlja zadovoljenje potreba potrošnje električne energije na području Federacije BiH, kao i važećih dugoročnih ugovornih komercijalnih aranžmana JP Elektroprivrede BiH o isporukama električne energije u količini od 1.574 GWh.

 

Na osnovu ovakvog pristupa u 2002. godini planirana je ukupna proizvodnja električne energije u količini od 7.281 GWh, što predstavlja porast od 8 % u odnosu na procijenjenu proizvodnju u 2001.godini pri tome je potrebno naglasiti da će učešće hidroelektrana u ukupnoj proizvodnji iznositi 38 %, a termoelektrana 62 %.

Ukupna potrošnja električne energije, kao osnovni element za izradu Bilansa, u 2002.godini na području Federacije BiH planirana je sa porastom od 6 % u odnosu na procijenjenu za 2001.godinu.

 

Na osnovu naprijed pomenutih opredjeljenja u oblasti proizvodnje, potreba potrošnje, potrebe za povećanjem konstantnog dijela u dijagramu opterećenja sistema, postizanja dovoljnog nivoa hladne rezerve u termoelektranama, te već preuzetih obaveza u izvozu električne energije, urađen je Elektroenergetski bilans za 2002.godinu, koji pokazuje da se u slučaju 70 % vjerovatnoće pojave dotoka vode kod hidroelektrana može očekivati manjak energije od 382 GWh.

U cilju zatvaranja elektroenergetskog bilansa Federacije, očekivani manjak energije je nephodno osigurati na tržištu električne energije i po najpovoljnijim ekonomskim uslovima za Federaciju BiH.

 

Uvažavajući naprijed navedeno, pregled  plana elektroenergetskog bilansa Federacije BiH za 2002.godinu, sa uporednim bilansima elektroprivrednih subjekata, koji su odgovorni za snabdijevanje Federacije električnom energijom,  dat je u tabeli 1.2.

 

Tabela 1.2.      Elektroenergetski Bilans Federacije  za 2002.god.

Elementi Bilansa

Bilans

F BIH 

 (GWh)

Bilans

JP EP BIH

(GWh)

Bilans

EP HZ-HB

(GWh)

A) PROIZVODNJA NA PRAGU

7.281

5.974

1.307

A.1.) Hidroelektrane

A.2.) Termoelektrane

A.3.) Distributivne HE

2.711

4.504

66

1.404

4.504

66

1.307

0

0

B) PRIJEM / POTREBNE NABAVKE

1.308

53

2.045

B.1.) Prijem - razmjena

50

50

0

B.2.) Prijem - ugovorena kupovina

876

0

876

B.3.) Prijem - potrebno ugovoriti

382

0

1.169

B.4.) Prijem industrijske termoelektrane

0

3

0

C) RASPOLOŽIVA  ENERGIJA (A+B)

8.589

6.027

3.352

D) UKUPNA POTROŠNJA

6.980

3.628

3.352

D.1) Distributivna potrošnja-bruto

4.466

3.288

1.178

D.2.) Direktni potrošači

D.3.) Gubici prenosa

2.326

188

210

130

2.116

58

E) UKUPNA ISPORUKA

1.609

1.609

0

E.1.) Isporuke razmjena

35

35

0

E.2.) Isporuke prodaja

1.574

1.574

0

F) POTREBNA ENERGIJA (D+E)

8.589

5.237

3.352

G) BILANS (+ višak ;  - manjak)

0

790

- 2.045


Ukupna proizvodnja električne energije planirana elektroenergetskim Bilansom Federacije  za 2002. godinu realizovat će se u termoenergetskim i hidroenergetskim proizvodnim kapacitetima, u obimu i strukturi kao što je prikazano na slikama 1.1. i  1.2..

 

U ukupnoj planiranoj proizvodnji električne energije u Federaciji BiH, učešće proizvodnih kapaciteta JP Elektroprivreda BiH iznosi 82 % (od čega u termoelektranama 75,39 %, hidroelektranama 23,50% i distributivnim hidroelektranama 1,11 %), a Elektroprivrede HZ-HB  18 % (od čega u hidroelektranama 100 %).

 

 

 

 

Sl. 1.1. - Udio elektrana u ukupnoj proizvodnji električne energije u Federaciji BiH


 

 


Sl. 1.2. - Planirani obim proizvodnje  proizvodnih kapaciteta u Federaciji BiH

 

   

1.4. Bilans potrošnje električne energije u Federaciji BiH za 2002. god.

 

Planirana ukupna potrošnja električne energije u Federaciji BiH iznosi 6.980 GWh. U strukturi naznačene potrošnje 4.466 GWh predstavlja planiranu distributivnu bruto potrošnju električne energije po kantonima, 2.326 GWh se odnosi na plan potrošnje velikih (direktnih) potrošača, a 188 GWh su planirani gubici na mreži prenosa. Plan i struktura potrošnje električne energije prikazani su u tabeli 1.3. i slici 1.3.  

 

Tabela 1.3. - Plan i struktura potrošnje u Federaciji BiH  za 2002. god.

Red.

br.

Struktura potrošnje

Bilans potrošnje

u GWh

 

1.

Bruto distribucija po Kantonima:

Unsko-sanski

 

380

2.

Posavski

89

3.

Tuzlanski

954

4.

Zeničko-dobojski

553

5.

Bosansko-podrinjski

39

6.

Srednjo-bosanski

468

7.

Hercegovačko-neretvanski

580

8.

Zapadno-hercegovački

259

9.

Sarajevo

953

10.

Herceg-bosanski

155

11.

Bruto distribucija u Federaciji BiH   ( S   1  ¸ 10 )

4.429

12.

Distrikt Brčko

37

13.

Direktni potrošači u Federaciji BiH

2.326

14.

Gubici prenosa

188

15.

Ukupna   potrošnja u Federaciji BiH    (S   11  ¸ 13 )

6.980

 


Sl. 1.3.- Planirana struktura potrošnje električne energije za 2002. god.

 

 

Ovakav plan Bilansa  se zasniva na sljedećim pretpostavkama:

 

·      70 % - tnom dotoku vode,

·      početnom sadržaju akumulacija ( Rama i Jablanica )  na nivou poželjnog stanja od:

            - 257 GWh u akumulaciji Rama

            -   99 GWh u akumulaciji Jablanica

·      dobroj koordinaciji na realizaciji plana remontnih radova proizvodnih objekata

·      nabavci i isporuci  3.965.000 tona uglja uz korištenje  775.000 tona uglja iz zaliha sa depoa

·      nabavci 4.550 tona tečnog goriva, od čega 3.250 tona mazuta i 1.300 tona nafte.

1.5. Uslovi i mjere za realizaciju

 

 

·        Osigurati uslove za realizaciju projekata obnove i rekonstrukcije 220 i 400 kV mreže i pripadajućih trafostanica u okviru POWER III, kao i osigurati visok stepen saglasnosti po pitanju sanacije međudržavnih i međuentitetskih dalekovoda, koji su u funkciji stabilnosti rada elektroenergetskog sistema (Zaduženi: Elektroprivredna preduzeća, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije).

 

·        Pratiti i sagledavati proizvodnju i potrošnju električne energije i  jednom kvartalno izrađivati izvještaje o realizaciji Bilansa i procjene elektroenergetskih prilika za naredni period, kako bi se moglo vršiti usklađivanje Bilansa i poduzimanje odgovarajućih mjera (Zaduženi: Elektroprivredna preduzeća i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije).

 

·        U svrhu ostvarenja planirane proizvodnje u elektranama i obezbjeđenje planiranih količina uglja potrebnog kvaliteta i tečnih goriva za potpalu kotlova, međusobnim ugovorima regulisati odnose između isporučilaca uglja, tečnih goriva i proizvođača električne energije (Zaduženi: Rudnici uglja, Uvoznici tečnih goriva i Elektroprivreda BiH).

 

·        Kroz zajedničke aktivnosti osigurati dobru koordinaciju rada hidroelektrana na istom slivu uz maksimalno pridržavanje Uputstva o korišćenju hidro akomulacija i u skladu sa važećim uslovima iz vodoprivrednih dozvola (Zaduženi: Elektroprivredna preduzeća).

 

·        Zadužuju se elektroprivredni subjekti iz Federacije da: koordinirano u okviru budućih nastupa na međunarodnom tržištu električne energije sklapaju najpovoljnije aranžmane, kako bi se izbjegli negativni ekonomski efekti po Federaciju BiH (Zaduženi: Elektroprivredna preduzeća).

 

·        Ostvariti visok stepen pogonske spremnosti elektrana, dalekovoda, raditi na moderniziraciji i daljem osposobljavanju sistema upravljanja, kao i sistema veza (Zaduženi: Elektroprivredna preduzeća).

 

·        Regulisati i utvrditi dugoročnu politiku cijena električne energije, te raditi na povećanju stepena naplate, sprječavanju neovlaštene potrošnje i smanjenju tehničkih gubitaka (Zaduženi: Elektroprivredna preduzeća, Federalno ministarstvo trgovine i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije).

 

·        Osigurati uslove za provođenje aktivnosti vezanih za implementaciju politike i programa reformi u elektroenergetskom sektoru Federacije BiH / Bosne i Hercegovine (Zaduženi: Vlada Federacije i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije).

 

·        Ubrzati donošenje Zakona o elektičnoj energiji Federacije BiH, kako bi se stvorile pretpostavke i pokrenule aktivnosti po pitanju uspostave regulatornog okvira i tržišta električne energije (Zaduženi: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Vlada Federacije).

 

·        Dati podršku donošenju Zakona o električnoj energiji na nivou BiH, uspostavi regulatorne funkcije na nivou BiH, kao i podržati i aktivno raditi na uspostavi jedinstvene prenosne kompanije na nivou BiH (Zaduženi: Vlada Federacije i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije).

 

·        Nastaviti aktivnosti po pitanju sanacije i održavanja prenosne mreže i transformatorskih stanica na bazi utvrđenih planova ulaganja u elektroprenosne objekte, kao i završetka izgradnje započetih dalekovoda i transformatorskih stanica, te sanacije i održavanja elektrodistributivnih objekata. (Zaduženi: Elektroprivredna preduzeća).

1.6. Tabelarni pregled i grafički prikaz elektroenergetskog bilansa

       Federacije BiH za 2002.godinu

 

 

 

Sastavni dio elektroenergetskog Bilansa Federacije BiH čine priloženi tabelarni pregledi  i grafički prikazi:

 

Tabela 1.4.       - Elektroenergetski bilans Federacije BiH za 2002.godinu - po mjesecima

Tabela 1.5.       - Plan potrošnje električne energije U Federaciji BiH - po mjesecima

Tabela 1.6.       - Godišnji plan proizvodnje električne energije u Federaciji BiH za 2002.godinu - po   

  mjesecima

Tabela 1.7.       - Planirane zalihe električne energije u akumulacijama početkom mjeseca za  

  2002.godinu

Tabela 1.8.       - Struktura i plan nabavki, utroška, potreba i zaliha uglja u termoelektranama

Tabela 1.9.       - Struktura i plan nabavki, utroška, potreba i zaliha tečnog goriva u termoelektranama

 

 

Grafički prikazi strukture i plana proizvodnje električne energije u Federaciji BiH (Slika 1.4., Slika 1.5., Slika 1.6., Slika 1.7., Slika 1.8., Slika 1.9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   UGALJ

 

 

U Federaciji BiH ugalj, kao domaći resurs sa oko 4 milijarde tona bilansnih rezervi, predstavlja nezamjenljiv energetski potencijal. Ugljem se snabdijeva 1.352 MW u termoelektranama Federacije, iz kojih se dobiva cca 60 % ukupne električne energije. 

 

 

2.1.      Plan proizvodnje i prodaje u 2002.godini

 

 

Planirana proizvodnja i prodaja uglja u 2002.godini, sa procijenjenom proizvodnjom i prodajom do kraja 2001. godine, data je u tabeli 2.1.              

 

                                                                                                                                               Tabela  2.1.

 

 2  0  0  1 .g.

2   0   0   2 .g.

 

   

RUDNIK

Ostvarena

proizvod.

(procjena)

Prodato

u  TE

(procjena)

Planirana

proizvod.

Plan

prodaje  za TE

Plan  za

ostale

potrošače

 

   Izvoz

Index

(4/2)

%

1

2

3

4

5

6

7

8

KAKANJ

   744.201

   709.099

    900.000

    870.000

     30.000

           0

 120,94

ZENICA

   347.451

   177.526

    393.000

    160.000

   233.000

           0

 113,11

BREZA

   278.570

   251.779

    330.000

    300.000

     30.000

           0

 107,69

A.B. BILA

     46.026

     38.947

      62.000

      35.000

     27.000

           0

 134,71

GRAČANICA

     93.109

     51.220

    200.000

      40.000

   160.000

           0

 214,80

KREKA

1.494.854

1.139.862

 2.026.441

 1.360.000

   646.416

  20.025

 135,56

BANOVIĆI

1.011.941

   731.715

1.300.000

    795.000

   291.000

214.000

 128,47

ĐURĐEVIK

   324.747

   293.617

    440.000

    340.000

   100.000

           0

 135,49

TUŠNICA

     36.512

     25.245

      42.000

      27.000

       9.000

    6.000

 115,04

- mrki

     26.984

     25.245

      30.000

      26.000

       2.000

    2.000

 111,18

- lignit

       9.528

              0

      12.000

        1.000

       7.000

    4.000

 125,94

KAMENGRAD

              0

              0

               0

               0

              0

           0

     0,00

UKUPNO (tona)

4.377.411

3.419.010

 5.693.441

  3.927.000

1.526.416

  240.025

  130,06

 

 

Ukupno planirana proizvodnja ugljena u 2002.g. iznosi 5.693.441 tona, što je u odnosu na planiranu u 2001.g. od 5.691.000 t, porast oko 0,5%. Planirana proizvodnja za termoelektrane je 3.927.000 t, što je u odnosu na planiranu u 2001.g. od 3.514.000 tona porast od 11,18%  (tabela br.2.1.).

 

U 2001. godini planirana proizvodnja od 5.691.000 tona, ostvarena je za razdoblje I-XI 2001.g. u iznosu od 4.002.111 tona, a do kraja godine se procjenjuje 4.377.411 tona ili 76,92 %.

 

Za termolektrane je planirano proizvesti 3.514.000 tona, za jedanaest mjeseci je proizvedeno 3.154.510 tona, a do kraja godine se očekuje 3.419.010 tona ili 97,30 %. Ostala potrošnja (industrija, izvoz i opšta) planirana je sa 2.177.000 tona, a za izvoz je planirano 161.000 tona. Za jedanaest mjeseci je ostvareno 2.059.500 tona za ostale potrošače, a do kraja godine 916.000 tona ili 42,11 %, dok je izvoz 130.663 tona ili  81,15 %  od plana.

 

 

 

2.2.            Uslovi i mjere  za  realizaciju  bilansa

 

 

·      Donošenje Odluke o utvrđivanju potrebnih količina dizel goriva D-2 za rudnike uglja, za ostvarenje planirane proizvodnje u 2002.godini, a u skladu sa Zakonom o porezu na promet proizvoda i usluga ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/95, 25/97 i 13/2000) (Zaduženi: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo financija-finansija i Vlada Federacije BiH).

 

·      Pomoć u nabavci eksplozivnih sredstava i zaštitne  opreme (Zaduženi: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo financija-finansija).

 

·      Redovno praćenje i poduzimanje potrebnih operativnih mjera i aktivnosti u rudnicima, za      realizaciju  planirane  proizvodnje i plasmana u termoelektrane i ostalim potrošačima (Zaduženi Rudnici uglja).

 

·      Priprema, donošenje i praktično provođenje Programa restrukturiranja rudnika uglja (Zaduženi: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Vlada Federacije BiH).

 

·      Smanjenje operativnih troškova poslovanja i povećanje ukupne efikasnosti (Zaduženi Rudnici uglja).

 

·      Realizacija  Japanskog  kredita (Zaduženi: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Rudnici uglja).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. NAFTNI  DERIVATI

 

 

3.1. Pokazatelji za 2001.g. i Bilans za 2002.godinu

 

 

U tabeli 3.1. dat je pregled realizacije za 2001. godinu i plan za 2002. godinu.

                                                                                                                                    Tabela 3.1.

 

2  0  0  1 .g.

2  0  0  2. g.

N a f t n i

d e r i v a t i

 

Plan

(tona)

Ostvareno (procjena)

(tona)

 

O/P

(%)

Index

01/00 

(%)

 

Bilans

(tona)

Index

02/01

(%)

DIZEL, MB,

LU,  ostalo

 

720.000

 

739.804

 

102,75

 

115

 

800.000

 

108

 

           

                                   

3.2. Realizacija bilansa naftnih derivata u 2001.godini

 

 

Bilansom za 2001.g. bio je predviđen uvoz od 720.000 tona naftnih derivata, a prema dostavljenim podacima uvoznika za prvih 11 mjeseci ove godine i procjeni za XII. mjesec, za potrebe F BiH je uvezeno 739.804 t, što u odnosu na Bilansom predviđene količine od 720.000 tona iznosi 102,75 %.

 

U strukturi uvoza n/d, procentualno učešće pojedinih derivata je:

 

·    motorni benzini                                                                               (28,57 %)                                ·    dizel gorivo                                                                           (36,65 %)

·    lož ulja                                                                                            (19,83 %)                                ·    ostalo (MG, petrolej, mazut, TNP, ulja, masti, bitumen i dr.)    (14,95 %)

 

Realizacija uvoza u obimu od 739.804 tona daje podatak godišnjeg procentualnog izvršenja u iznosu od 102,75 %, što istovremeno ukazuje da je u 2001.godini posvećena veća pažnja mjerama kontrolisanog uvoza naftnih derivata na graničnim prijelazima Federacije BiH.

 

Za realizaciju bilansa u 2002.g. presudnu ulogu će imati angažman na kontrolisanom uvozu, a ništa manju pažnju treba posvetiti kontroli kvaliteta.

 

 

3.3. Bilans potreba u 2002. godini sa strukturom naftnih derivata

 

 

Bilans energetskih potreba Federacije BiH za 2002.godinu je prikazan u tabeli 3.2. i bazira se na sintezi iskazanih potreba pojedinih subjekata u Federaciji, kao i ostvarenih uvezenih količina naftnih derivata u toku 2001.godine. Prema tim pokazateljima, u 2002.g. Bilans planiranih potreba iznosi  800.000 tona n/d.     

 

 

 

 

 

                                                                                Tabela 3.2.

 

2  0  0  1. g.

2  0  0  2. g.

NAFTNI DERIVATI

 

Plan

(tona)

Ostvareno

(procjena)

(tona)

 

O/P

(%)

Index

01/00

(%)

 

Bilans

(tona)

Index

02/01

(%)

Motorni benzini

220.000

211.378

96,08

105

228.000

108

Dizel gorivo

280.000

271.166

96,85

116

275.000

101

Lož ulja

140.000

146.676

104,77

121

150.000

102

Ostalo (mazut, bitumen i dr.)

80.000

110.584

138,23

129

147.000

133

UKUPNO

720.000

739.804

102,75

115

800.000

108

 

U strukturi  planiranih  potreba n/d, procentualno učešće pojedinih derivata je:

motorni benzini - 28,50 %, dizel gorivo - 34,37 %, lož ulja - 18,75 %, ostalo - 18,38 %.

 

Nabavka naftnih derivata u 2002.godini izvršit će se na tržištu po najpovoljnijim cijenama, a prema odgovarajućem kvalitetu i standardima.

 

 

U tabeli broj 3.3. vidljiva je struktura, kao i obim uvoza naftnih derivata u prethodnim godinama, te su iz tih pokazatelja proizašle potrebe u Bilansu za 2002. godinu.

 

                                                                                                         Tabela 3.3.

Struktura uvoza naftnih derivata za 2000.g. i 2001.g. (procjena za XII.mjesec) i u Bilansu za 2002.g.

 

NAFTNI DERIVATI

(tona)

2  0  0  0 .g.

(UVOZ)

2  0  0  1 .g.

(UVOZ)

2  0  0  2 .g.

(BILANS)

MB 98

78.168

67.498

74.000

BMB98

435

1.730

10.000

BMB95

110.982

141.906

142.000

BMB91

307

244

2.000

MG

9.073

7.432

9.000

Petrolej

0

54

500

D2 (ED)

226.976

271.166

275.000

Loživa ulja

121.721

146.676

150.000

Mazut

39.509

68.982

84.000

TNP

8.502

7.984

10.000

Ulja i masti

3.701

2.561

7.500

Bitumen

26.093

23.093

35.000

Drugi proizvodi

0

478

1.000

U K U P N O    (tona)

625.467

739.804

800.000 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Uslovi i mjere za realizaciju Bilansa naftnih derivata

 

 

Neophodni uslovi i mjere za realizaciju Bilansa naftnih derivata su:

 

·        Priprema i izrada nacrta Zakona o energiji/Zakona o tečnim energentima (Zaduženi: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije).

 

·        Praćenje realizacije Bilansa naftnih derivata, a u skladu sa datim mjerama (Zaduženi: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije).

 

·        Odgovarajuća koordinacija između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva trgovine, Federalnog ministarstva finansija i Federalne direkcije robnih rezervi, za uspješnu realizaciju uvoza Bilansom predviđenih količina naftnih derivata (Zaduženi: Navedena Federalna ministarstva i Federalna direkcija robnih rezervi).

 

 

·        Zadužuju se uvoznici naftnih derivata da podnose Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije  i Federalnom ministarstvu trgovine mjesečne Izvještaje o realizaciji uvoza i stanja zaliha naftnih derivata, kao i da dostavljaju podatke o nabavljenim količinama goriva koja su oslobođena plaćanja poreza na promet (Zaduženi: Uvoznici naftnih derivata).

 

·        Kontrola potrošnje naftnih derivata za korisnike koji su oslobođeni plaćanja poreza na promet, a koja će se vršiti tromjesečno prema utvrđenim normama (lit/MWh, lit/toni uglja, i dr.)

(Zaduženi - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije)
 

·        Praćenje snadbjevenosti tržišta n/d (količine i kvalitet) (Zaduženi: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti)

 

·        Donošenje Plana obezbjeđenja strategijskih rezervi n/d (količina i sredstva) (Zaduženi: Vlada Federacije BiH i Federalna direkcija robnih rezervi).

 

·       Donošenje propisa iz oblasti primjene kvaliteta tečnih energenata (BAS-standardi) (Zaduženi:   Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije).

 

 

 

NAPOMENA: Planirane količine naftnih derivata, uslovljene su normalnim snabdijevanjem  

Federacije BiH  ostalim energentima, posebno prirodnim gasom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    PRIRODNI  GAS

 

 

4.1. Bilans za  2002.g. i pokazatelji  2001.g. (sa procjenom potrošnje za decembar 2001.g.)

 

 

U tabeli 4.1. dat je pregled planiranih/ostvarenih količina prirodnog gasa u Federaciji BiH u  2001.godini  i  plan potreba za 2002. godinu.                                                  

 

                                                     Tabela  4.1.

 

2  0  0  1 .g.

2  0  0  2 . g.

P r i r o d n i 

g a s

 

 

Plan

( mil. Sm3)

Ostvareno

(procjena)

( mil. Sm3)

 

O/P

( % )

Index

01/ 00

(%)

 

Plan

( mil.Sm3)

Index

02/ 01

(%)

U K U P N O

Nabavke  za  F BiH

 

     184,746

 

141,844

 

76,78

 

97

 

182,664

 

99

 

 

 

4.2.            Realizacija Bilansa prirodnog gasa u 2001. godini

 

 

Potrošnja prirodnog gasa u F BiH u 2001. godini, ostvarena je u ukupnoj količini od cca 142 mil.Sm3  ili  77 %  od  plana (BH-GAS je izvršio procjenu potrošnje za decembar 2001.godine).

 

Od novembra 2001.g. prisutan je novi potrošač prirodnog gasa Grijanje-Zenica, čija ukupna  potrošnja iznosi 1,7 mil.Sm3, te kao takva ne utiče na realizaciju Bilansa i ne nalazi se u tabeli.

 

Energoinvest/BH-GAS sa inopartnerom Gazexport-om, osigurali su potrebne količine prirodnog  gasa po zahtjevima potrošača, ali planirane količine nisu isporučene/utrošene iz niže naznačenih razloga.

 

Struktura potrošnje, po potrošačima, prikazana je u tabeli 4.2.

 

                                                                                                                                Tabela 4.2.

P r i r o d n i

 2  0  0  1 .g.

 

g a s

 

nabavke u F BiH

 

Plan

( mil. Sm3)

 

Ostvareno

( mil. Sm3)

Učešće u potrošnji

(%)

 

O/P

( % )

Index

01/ 00

(%)

UKUPNO

184,746

141,844

100

76,78

97,09

Sarajevogas

130,000

114,172

80,49

87,82

   100,80

BH Steel,  Zenica

43,716

20,777

14,65

47,53

   119,02

TC Kakanj

0,900

0,681

0,48

75,67

92,53

IGM  Visoko

6,710

5,365

3,78

79,95

92,04

Željezara  Ilijaš

0,420

0,161

0,11

38,33

142,50

Visokogas, Visoko

3,000

0,688

0,48

22,93

92,35

 

 

 

 

Razlozi ovakvog procenta ostvarenja potrošnje prirodnog gasa, kod potrošača gasa u F BiH u  2001.godini, su u:

 

·      Prekidu isporuke prirodnog gasa u trajanju od 34 dana, zbog neplaćanja finansijskih obaveza za isporučene količine prirodnog gasa;

 

·      Racionalizaciji potrošnje kod domaćinstava, zbog ugradnje mjerno-regulacionih setova, smanjenoj potrošnji za potrebe grijanja zbog povoljnih vremenskih prilika (potrošači Sarajevogasa, Toplane, domaćinstva i dr.);

 

·      Smanjenom kapacitetu rada BH Steel Zenica;

 

·      Neusklađenosti plana potreba potrošača i realne potrošnje (Sarajevogas, BH Steel i Visokogas);

 

·      Prekidu isporuke za TC Kakanj, u januaru i februaru, zbog neriješenih međusobnih odnosa sa BH-GAS-m. U mjesecu martu TC Kakanj izvršila je probu uvođenja p/g u proces proizvodnje, ali  i  dalje ne koristi p/g u  proizvodnji cementa (preorjentacija 100% na mazut);

 

·      Neplaniranom remontu jedne peći u IGM Visoko, u januaru i februaru;

 

·      Značajnom smanjenju potrošnje kod Visokogas-a, u mjesecu martu, drugom i trećem  kvartalu;

 

·      Zanemarljivom korištenju prirodnog gasa u Željezari Ilijaš tokom cijelog  perioda.

 

 

4.3.   Bilans  potreba  u  2002. godini

 

 

Na osnovu iskazanih potreba potrošača/distributera prirodnog gasa u F BiH, potrebno je osigurati  182,665 mil. Sm3 gasa. Iskazane potrebe su veće za cca 29 % u odnosu na ostvarenu potrošnju  u 2001.godini, ali manje za cca 1% od planiranih količina iz Bilansa za 2001.godinu. 

 

Nastavak isporuke prirodnog gasa u 2002. godini, uslovljen je rješavanjem duga prema ruskom isporučiocu u iznosu od 104,81 mil. USD, a za isporučeni gas u periodu  1991.-1995. godina.

 

Uredno snabdijevanje F BiH prirodnim gasom je moguće, ukoliko se budu redovno izmirivale  finansijske obaveze prema ino-isporučiocu Gazexport-u i ino-transporterima: MOL  i  NIS-GAS.

 

Bilans potreba potrošača prirodnog gasa u  F BiH  za 2002.godinu,  dat  je  u tabeli  4.3.

 

                                                                                                                                             Tabela  4.3.

 

Prirodni

gas

 

UKUPNO

F BiH

 

SA GAS

BH Steel

Zenica

 

Grijanje

Zenica

 

IGM

Visoko

 

Visokogas

Visoko

 

Željezara

Ilijaš

 

TC Kakanj

 

 (mil. Sm3)

 

182,665

  140,000

 

 29,045

 

  4,000

 

  6,400

 

  2,250

 

  0,240

 

  0,730

Učešće  u

Bilansu (%)

 

  100

 

  76,64

 

  15,90

 

  2,19

 

  3,50

 

  1,23

 

  0,13

 

  0,40

 

 

4.4. Uslovi  i  mjere  za  realizaciju

 

 

·      Odrediti se po pitanju uvoznika prirodnog gasa i potpisati novi ugovor za isporuku gasa sa Gazexporto-om (Zaduženi: Vlada Federacije BiH, BH-GAS, Energoinvest).

 

·      Utvrditi modalitete regulisanja ratnog duga od 104,81mil.USD prema Gazexportu (Zaduženi: Vlada Federacije BiH (u koordinaciji sa Vijećem ministara BiH), Energoinvest, BH-GAS).

 

·      Regulisati ugovorene obaveze za isporuku, transport i distribuciju planiranih količina prirodnog  gasa (Zaduženi: uvoznici, distributeri, veliki potrošači).

 

·      Obezbijediti uslove za nesmetan transport prirodnog gasa preko teritorije Republike Srpske, uzimajući u obzir ukupne odnose i realne troškove transporta (Zaduženi: BH-GAS,  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije).

 

·      Poboljšati finansijsku likvidnost BH-GAS-a kroz osiguranje naplate potrošenih količina prirodnog gasa u predhodnom periodu, kako kod potrošača u F BiH: Željezara Zenica, BH Steel Zenica, Sarajevogas, tako i potrošača u Republici Srpskoj: TG Birač Zvornik, Vlada RS (Zaduženi: BH-GAS,  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije).

 

·      Obezbijediti naplatu tekućih isporuka prirodnog gasa, te plaćanje isporuka gasa isporučiocu i  transporterima (Zaduženi: BH-GAS, gasni subjekti-potrošači).

 

·      Donijeti Odluku o tarifnim stavovima i cijenama prirodnog gasa, te iste usklađivati sa promjenama cijena na svjetskom tržištu (Zaduženi: Federalno ministarstvo trgovine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo trgovine i Vlada Federacije BiH).

 

·      Pripremiti prijedlog Izjave o gasnoj politici i Zakona o gasu (Zaduženi: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije BiH).

 

 

 

NAPOMENA: Planirane količine prirodnog gasa, potrebne za snabdijevanje Federacije BiH, podrazumijevaju riješene  probleme vezane za uvoz, a što je u obavezi Vlade FBiH odnosno Vijeća Ministara BiH. U međuvremenu je neophodno sačiniti Plan obezbjeđenja dovoljnih količina alternativnih goriva, za slučaj kriznih situacija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOZI IZ TAČKE 1.6.

 

 

 

 

Tabela 1.4.       - Elektroenergetski bilans Federacije BiH za 2002.g. - po mjesecima

 

Tabela 1.5.       - Plan potrošnje električne energije U Federaciji BiH - po mjesecima

 

Tabela 1.6.       - Godišnji plan proizvodnje električne energije u Federaciji BiH za 2002.g. - po   

  Mjesecima

 

Tabela 1.7.       - Planirane zalihe električne energije u akumulacijama početkom mjeseca za  

  2002.g.

 

Tabela 1.8.       - Struktura i plan nabavki, utroška, potreba i zaliha uglja u termoelektranama

 

Tabela 1.9.       - Struktura i plan nabavki, utroška, potreba i zaliha tečnog goriva u termoelektranama

 

 

 

Slika 1.4. i 1.5. - Proizvodnja električne energije u Federaciji BiH za 2002.g.

    (Termoelektrane i Hidroelektrane)

 

Slike 1.6. i 1.7. - Učešće elektroprivrednih subjekata u  ukupnoj planiranoj proizvodnji električne

   energije u Federaciji BiH za 2002.g.

 

Slika 1.8.          - Godišnji plan potrošnje električne energije u Federaciji BiH za 2002.g.

 

Slika 1.9.          - Godišnji plan distributivne potrošnje električne energije po kantonima za 2002.g.