Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-bužetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA

I

Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) .


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija se vrši na slijedeći način:
1. Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 10.000,00 KM terete poziciju "Nabavka materijala",
2. Putni troškovi u iznosu od 10.000,00 KM terete poziciju "Nabavka materijala",
3. Unajmljivanje imovine i opreme u iznosu od 17.000,00 KM terete poziciju "Nabavka materijala",
4. Naknade troškova uposlenih u iznosu od 32.000,00 KM terete poziciju "Nabavka materijala".


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 252/02
13. lipnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.