Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-bužetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA DIREKCIJU ZA CIVILNU AVIJACIJU

I

Direkciji za civilnu avijaciju odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) .


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu Direkcije za civilnu avijaciju se vrši na sljedeći način:
1. Bruto plaće i naknade u iznosu od 488.200,00 KM terete poziciju "Nabavka materijala".

III

Za provođenje ove odluke zadužuje se Direkcija za civilnu avijaciju.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 251/02
13. lipnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.