Na osnovu člana 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ALIJANSI ZA SIGURNOST BIH

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 15.000,00 KM Alijansi za sigurnost BiH kao podrška projektu međunarodne konferencije "Zemlje jugoistočne Evrope i evropske integracije".

II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za sprovođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Stručne službe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 250/02
13. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.