Na osnovu člana 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O FINANSIRANJU TUN TIMOVA IZ SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU

I

Iz sredstava tekućih rezervi Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobravaju se dodatna sredstva u iznosu od 233.000,00 KM Federalnoj upravi za civilnu zaštitu za finansiranje TUN timova.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije " iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III


Za sprovođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija, i Federalna uprava civilne zaštite svako u okviru svoje nadležnosti.


IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 249/02
13. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.