Na temelju članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 17. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O FINANCIRANJU TUN TIMOVA IZ SREDSTAVA TEKUĆE PRIČUVE PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU

I

Iz sredstava tekuće pričuve Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobravaju se dodatna sredstva u iznosu od 233.000,00 KM Federalnoj upravi za civilnu zaštitu za financiranje TUN timova.

II

Sredstva iz točke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Tekuća pričuva Vlade Federacije " iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III


Za sprovođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija- Federalno ministarstvo finansija, i Federalna uprava civilne zaštite svako u okviru svoje nadležnosti.


IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 249/02
13. lipnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen,v.r.