Na temelju članka 37. Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 19/01) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA ZA
2002. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU
OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I ŠPORTA


I


Odobravaju se financijska sredstva iz proračunskih sredstava za 2002. godinu u iznosu od 100.000,00 KM Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa u svrhu interventne financijske pomoći ''BIHARNET CENTRU'' Sarajevo i ''COBIS CENTRU'' Sarajevo.


II


Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa.


III


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 22/2002
10. januara/siječnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.