Na osnovu člana 30. Zakona o proračunima-bužetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA SLUŽBU ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovinr odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) .


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine se vrši na slijedeći način:
1. Doprinosi poslodavca u iznosu od 63.416,00 KM terete poziciju Bruto plaće i
naknade viška zaposlenih.

III

Za provođenje ove odluke zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 248/02
6. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.