Na osnovu člana 30. Zakona o proračunima-bužetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA - FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

I

Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) .


II

Unutarnja preraspodjela izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova se vrši na slijedeći način:
1. Doprinosi poslodavca u iznosu od 698.900,00 KM terete poziciju "Bruto plaće i naknade" za isti iznos.

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 246/02
13. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.