Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novne Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95) i čl. 31. i 32. Zakona o Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O OSNOVNIM KRITERIJIMA I NAČINU
OSTVARIVANJA NOVČANIH PODSTICAJA U
PRIMARNOJ POLJORPIVREDNOJ PROIZVODNJI IZ
BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002. GODINU


OSNOVNE ODREDBE


I


Ovom odlukom utvrđuju se osnovni kriteriji i način ostvarivanja novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (u daljem tekstu: podsticaji) iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu, (u daljem tekstu: Budžet Federacije).
Podsticaje iz ove odluke ostvaruju fizička i pravna lica prema osnovnim kriterijima i u skladu uputstvima koja propisuje federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: federalni ministar).
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) će voditi evidenciju fizičkih i pravnih lica po vrsti i visini ostvarenih podsticaja.
Na osnovu zahtjeva za isplatu koji moraju biti odobreni od strane Federalnog ministarstva podsticaji će se isplaćivati korisnicima iz Budžeta Federacije putem Federalnog ministarstva finansija (trezor).


VRSTE PODSTICAJA


II


Podsticaji u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji ostvaruju se za:

1. Proizvodnju svježeg kravljeg, ovčijeg i kozijeg mlijeka 0,14 KM/l
2. Uzgoj priplodnih junica sa uzgojno-selekcionim radom 500 KM/grlo
3. Uzgoj priplodnih ovaca 50 KM/grlo
4. Uzgoj priplodnih ovnova 100 KM/grlo
5. Uzgoj priplodnih koza 50 KM/grlo
6. Uzgoj priplodnih jaraca 100 KM/grlo
7. Uzgoj priplodnih omica 500 KM/grlo
8. Uzgoj priplodnih pastuha 1.000 KM/grlo
9. Uzgoj priplodnih nazimica 100 KM/grlo
10.Uzgoj priplodnih nerastova 100 KM/grlo
11.Uzgoj pilenki roditeljskih linija 2,00 KM/kom.
12.Uzgoj 18-sedmičnih pilenki 1,50 KM/kom.
13.Uzgoj riblje mlađi (20kom/kg mlađi) 2,00 KM/kg
14.Uzgoj matica pčela 10 KM/matica
15.Proizvodnji meda 10 KM/košnica
16.Tov junadi (15.000 tovljenika) 0,7 KM/kg
17.Tov janjadi (150.000 tovljenika) 0,5 KM/kg
18.Tov svinja (40.000 tovljenika) 0,4 KM/kg
19.Umatičenje krava 45 KM/grlo
20.Umatičenje ovaca 20 KM/grlo
21.Umatičenje koza 20 KM/grlo
22.Umatičenje svinja 20 KM/grlo
23.Umatičenje konja 100 KM/grlo
24.Vještačko osjemenjivanje krava 20 KM/grlo
25.Proizvodnja sjemenske pšenice 0,10 KM/kg
26.Proizvodnja sjemenskog ječma 0,10 KM/kg
27.Proizvodnja sjemenske raži 0,10 KM/kg
28.Proizvodnja sjemenskog krompira 0,27 KM/kg
29.Proizvodnja sjemenske lucerke i smiljkite 2 KM/kg
30.Proizvodnja sirovog duhana u listu 0,90 KM/kg
31.Proizvodnja merkantilne pšenice 0,05 KM/kg
32.Proizvodnja merkantilnog ječma 0,06 KM/kg
33.Proizvodnja merkantilne raži 0,07 KM/kg
34.Prizvodnja merkantilnog kukuruza u zrnu 0,05 KM/kg
35.Proizvodnja povrća (komišon, paprika, paradajz, luk, boranija, cvekla, mrkva) 0,10 KM/kg
36.Zasnivanje vinograda (75% stolnih i 25% vinskih sorti) 2.700 KM/ha
37.Zasnivanje voćnjaka mediteranskog područja 2.500 KM/ha
38.Zasnivanje voćnjaka kontinentalnog područja 2.500 KM/ha
39.Zasnivanje voćno-loznih rasadnika na mediteranskom području 25.000 KM/ha
40.Zasnivanje voćnih rasadnika na kontinentalnom području 25.000 KM/ha
41.Subvencioniranje kamata u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji do 4%
42.Podsticaje u razvoju modernih tehnologija u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
43.Nepredviđeni podsticaji /za rezervna sredstva)
44.Zaštitu bilja
45.Sredstva za stručne i administrativne poslove u realizaciji podsticaja
46.Neisplaćene premije za duhan za 2001. godinu.

OSNOVNI KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PODSTICAJA


III


(1) Opći kriteriji
1. Fizičko i pravno lice koje je ostvarilo proizvodnju ili djelatnost na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i povratnici iz Federacije u Republiku Srpsku, imaju pravo na
ostvarivanje podsticaja.
2. Preraspodjela podsticaja po kantonima bit će izvršena na osnovu procentualnog učešća pojedinih resursa po kantonima u ukupnoj proizvodnji ili djelatnosti na nivou Federacije.
3. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada FBiH)
preporučit će svim kantonima da tamo gdje ne postoje, formiraju službe koje će omogućiti i pomoći poljoprivrednicima-farmerima da ostvaruju svoja prava na podsticaje.
4. U slučaju da se utvrđena sredstva za podsticanje po pojedinim stavkama, u cjelini ili djelimično, ne iskoriste, Vlada FBiH će svojom odlukom omogućiti da se neutrošena sredstva usmjere na druge stavke iz Programa i plana za raspodjelu sredstava za podsticanje.

(2) Posebni kriteriji za:

a) Ostvarivanje podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji:
1. Podsticanje za proizvedeno i plasirano svježe, ovčije i kozije mlijeko iz poglavlja II tačka 1. ove odluke, ostvaruju proizvođači koji su registrirani u kantonalnoj uzgojno-selekcijskoj službi i koji su zaključili
ugovore o plasmanu sa registriranim prerađivačima mlijeka, za grla evidentirana u registru Centralne uzgojno-selekcijske službe.
Pravo na podsticaje imaju proizvođači koji mjesečno proizvedu i plasiraju najmanje 300 litara kravljeg, odnosno 100 litara ovčijeg ili kozijeg mlijeka. Mlijeko krava i koza mora sadržavati najmanje 3,2 a najviše 4,2% mliječne masti, dok mlijeko ovaca mora imati najmanje 5%, a najviše 8,5% mliječne masti. Kod obračuna podsticaja svo proizvedeno i plasirano mlijeko krava, ovaca i koza svodi se na prosječnu masnoću od 3,2%.
2. Podsticaje za uzgoj priplodnog podmlatka iz poglavlja II tač. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. ove odluke, ostvaruju uzgajivači koji su registrovani u kantonalnoj uzgojno-selekcijskoj službi i pri tome posjeduju grla upisana u registar matičnih grla, matičnih jata peradi, jata riba i matica pčela Centralne uzgojno-selekcijske službe. Pravo na podsticaje za uzgoj priplodnog podmlatka za vlastiti uzgoj ili za prodaju ostvaruju uzgajivači koji uzgoje najmanje:

- priplodnih junica 1 grlo
- priplodnih ovaca 10 grla
- priplodnih ovnova 2 grla
- priplodnih koza 10 grla
- priplodnih jaraca 2 grla
- priplodnih omica 1 grlo
- priplodnih pastuha 1 grlo
- priplodnih nazimica 5 grla
- priplodnih nerastova 2 grla
- pilenki roditeljskih linija 2.000 kom.
- 18.-sedmičnih pilenki 2.000 kom.
- riblje mlađi 1.000 kg
- matica pčela 100 kom.

i to samo jednom u proizvodnom životu priplodnog grla pod određenim uvjetima. Obaveza je proizvođača riblje mlađi za koju je ostvaren podsticaj, da 10 % od vrijednosti podsticaja izražene u mlađi, ustupi ribarskim društvima za poribljavanje voda.
3. Podsticaje za proizvodnju meda iz poglavlja II tačka 15. ove odluke, ostvaruju proizvođači koji su registrirani u kantonalnoj poljoprivrednoj stručnoj službi, a imaju najmanje 20 košnica pčela za proizvodnju meda.
4. Podsticaje za tov junadi, janjadi i svinja iz poglavlja II tač. 16., 17. i 18. ove odluke, ostvaruju držaoci tovnih grla registrirani u kantonalnoj poljoprivrednoj stručnoj službi i koji utove najmanje pet junadi ili 15 janjadi, ili 15 svinja. Pravo na podsticaj za tov imaju držaoci junadi domaćeg porijekla za 300 kg prirasta po junetu između 100 i 400 kg držaoci junadi iz uvoza za 300 kg prirasta po junetu između 200 i 500 kg; držaoci janjadi iz domaćeg uzgoja ili iz uvoza za sve priraste između 15 i 45 kg te držaoci svinja iz domaćeg uzgoja za sve priraste između 25 i 125 kg žive mjere životinje.
5. Podsticaje za umatičenje iz poglavlja II tač. 19., 20. 21., 22. i 23. ove odluke, ostvaruju pravna lica sa područja Federacije, registrovana za ovu vrstu djelatnosti (umatičenje uzgojno-selekcijskog rada) pri
kantonalnim ministarstvima mjerodavnim za poslove poljoprivrede, a da pri tome ostvaruju tijesnu suradnju sa Centralnom uzgojno-selekcijskom službom (redovna i uredna dostava podataka). Podsticaji
za umatičenje se mogu ostvariti samo za grla koja do sada nisu bila umatičena.
6. Podsticaje za vještačko osjemenjivanje krava iz poglavlja II tačka 24. ove odluke, ostvaruju ovlaštene općinske veterinarske stanice, ili ovlaštene službe na farmama koje u vlastitoj režiji vrše vještačku oplodnju krava, koje su registrovane za vršenje ovih poslova. Mjerilo za ostvarivanje podsticaja je utvrđena gravidnost kod grla koje je vještački osjemenjeno, za što je neophodno imati potpis imaoca životinje kod pregleda na gravidnost.
7. Podsticaje za proizvodnju sjemena žitarica iz poglavlja II tač. 25., 26., 27., 28. i 29. ove odluke, ostvaruju registrovani proizvođači sjemena.
Proizvedeno sjeme za prodaju ili za vlastite potrebe mora imati certifikat nadležne institucije o sortnosti i kvalitetu, a površina na kojoj se proizvodi sjeme ne smije bit manja od jedan ha.
8. Podsticaje za proizvodnju sirovog duhana u listu iz poglavlja II tačka 30.ove odluke, ostvaruju proizvođači koji imaju zakljućen ugovor o
proizvodnji i otkupu sirovog duhana u listu sa registriranim otkupljivačem.
9. Podsticaje za proizvodnju merkantilnih žita iz poglavlja II tač. 31., 32., 33., i 34. ove odluke, ostvaruju proizvođači ako proizvedu i plasiraju registrovanim pogonima za preradu, ili prerade u vlastitom registrovanom pogonu, najmanje dvije t ječma ili raži, odnosno pet t pšenice ili kukuruza u zrnu.
10.Podsticaje za proizvedeno i plasirano povrće iz poglavlja II tačka 35. ove odluke, ostvaruju proizvođači povrća koji imaju zaključen ugovor o proizvodnji i otkupu sa registriranim prerađivačem povrća.
11.za podizanje novih voćnjaka i vinograda iz poglavlja II tač. 36., 37. i 38. ove odluke, ostvaruju lica koja su gruntovni vlasnici zemlje i koji na vlastitom posjedu podignu minimalno 0,3 ha do 2 hanovog voćnjaka ili vinograda.
12.Poticaje za zasnivanje voćnih, voćno-loznih rasadnika iz poglavlja II toč. 39. i 40 ove odluke, ostvaruju registrovani osnivači rasadnika koji su upisani u registar proizvođača sjemenskog i sadnog materijala u Federalnom ministarstvu. Pravo na podsticaje imaju proizvođači sjemenskog i sadnog materijala koji na vlastitom posjedu ili posjedu pod zakupom
na najmanji period od osam godina, zasnuju rasadnik. Proizvođač prethodno mora dostaviti Federalnom ministarstvu investicioni program za podizanje rasadnika na uvid i odobravanje. Nakon odobravanja programa, proizvođaču se akontativno isplaćuje 50 % podsticajnih sredstava, a ostatak od 50 % nakon zasnivanja rasadnika.
13.Subvencioniranje kantona za komercijalne kredite u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz poglavlja II tačka 41. ove odluke, ostvaruje korisnik komercijalnog kredita za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, ukoliko su kamate na kredite veće od 4 %. Pravo na subvencioniranu kamatu imaju korisnici kredita koji redovno otplaćuju obaveze po eventualno ranije preuzetim kreditima. Visina subvencije je ovisna od toga koliko su kamate po kreditima veće od 4 %.
14.Podsticaje za razvoj modernih tehnologija u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz poglavlja II tačka 42. ove odluke, ostvaruju stručne institucije na osnovu podnesenog programa-projekta koji mora biti
prihvaćen i odobren od strane Federalnog ministarstva.
15.Rezervna sredstva za nepredviđene intervencije u poticajima za primarnu poljoprivrednu proizvodnju iz poglavlja II tačka 43. ove odluke, predviđena su za upotrebu kod nedovoljnog obima predviđenih sredstava za pojedine podsticaje i eventualne nove poticaje za koje nisu rezervisana sredstva. Odluku o upotrebi nepredviđenih sredstava donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) na prijedlog federalnog ministra.
16.Poticaje za zaštitu iz poglavlja II tačka 44. ove odluke će odobravati Federalno ministarstvo, a prema dostavljenom programu za zaštitu bilja centralnoj službi zaštite bilja i regionalnim službama zaštite bilja.
17.Sredstva za stručne poslove u realizaciji podsticajnih mjera iz poglavlja II tačka 45. ove odluke, su sredstva predviđena za finansiranje aktivnosti odsjeka za podsticaje i projekte u sektoru za poljoprivredu Federalnog ministarstva i drugih aktivnosti koje su u funkciji podsticaja.
18.Sredstva iz poglavlja II tačka 46. ove odluke, za neisplaćene premije za duhan za 2001 godinu, planirana su na osnovu dopisa Federalnog ministarstva finansija broj 06-49-1956/02 od 21. 03. 2002. godine.


NAČIN OSTVARIVANJA PODSTICAJA


IV


Sve vrste podsticaja ostvaruju se nakon izvršenih poslova i dostavljanja zahtjeva za isplatu podsticaja Federalnom ministarstvu, izuzimajući podsticaje za koje se pojedinačno odobravaju avansne isplate kako je navedeno u poglavlju III ove odluke ili ako to odobri Vlada Federacije po zahtjevu korisnika podsticaja.
Podsticaji se ostvaruju u skladu sa uputstvima za ostvarivanje podsticaja koja propisuje federalni mnistar.
Kontrolu opravdanosti zahtjeva za isplatu podsticaja i obima traženih sredstava će vršiti Federalno ministarstvo u skladu sa izdatim uputstvima za ostvarivanje podsticaja pojedinačno za sve vrste podsticaja.


V


Nadzor nad sporovođenjem ove odluke vrše Federalno ministarstvo i Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svojih nadležnosti.


VI


Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo i Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svojih nadležnosti.


VII


Zadužuju se Federalno ministarstvo i Federalno ministarstvo finansija da Vladi Federacije kvartalno dostavljaju izvještaje i analizu o realizaciji podsticaja iz ove odluke.


VIII


Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''


V broj 243/02
20. juna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.