Na osnovu člana 32. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O IZDVAJANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Izdvajaju se sredstva iz tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) u iznosu od 250.000,00 KM za izradu projekta i radova na sanaciji i restauraciji bedema Starog grada Gradačca i Kule Husein-kapetana Gradaščevića u Gradačcu.

II

Sredstva u iznosu od 250.000,00 KM doznačit će se Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.


III


Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine će ove poslove obavljati u saglasnosti sa Federalnim ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta/športa, te po završenim radovima podnijeti finansijski izvještaj Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta/športa i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.


IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 695/01
11. oktobra/listopada 2001. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.