Na osnovu člana 61. st. 1. i 3. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/95, 25/97, 13/00, 36/00, 54/00 i 22/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU
O PRIVREMENOM POVEĆANJU STOPE POREZA NA PROMET ULJA ZA LOŽENJE EKSTRA LAHKO I LAHKO SPECIJALNO (EL I LS)

I

Stopa poreza na promet proizvoda utvrđena u Tarifnom broju 2. Tarife poreza na promet proizvoda, koja je sastavni dio Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/95, 25/97, 13/00, 36/00, 54/00 i 22/01), za ulje za loženje ekstra lahko i lahko specijalno (EL i LS) povećava se sa 10% na 20%.

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se najduže šest mjeseci od dana njenog stupanja na snagu, počevši od dana potpisivanja protokola o početku primjene propisa o alokaciji akciza u međuentitetskom prometu.


V broj 281/2002
20. juna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.