Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), članka 33. st. 2. i 3. Zakona o privatizaciji poduzeća ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00 i 27/02) i članka 14. st. 1. i 2. Zakona o privatizaciji banaka ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/98, 29/00, 37/01) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O NAČINU RASPOLAGANJA NOVČANIM SREDSTVIMA OSTVARENIM PRODAJOM PODUZEĆA I BANAKA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Ovom odlukom utvrđuje se način raspolaganja novčanim sredstvima ostvarenim prodajom svih poduzeća i banaka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine i kantonalnih agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: federalna i kantonalna agencija za privatizaciju).

II

Novčana sredstva ostvarena prodajom poduzeća i banaka iz nadležnosti Federalne agencije usmjeravaju se na poseban (ESCROW) račun proračuna Federacije , a novčana sredstva ostvarena prodajom poduzeća iz nadležnosti kantonalnih agencija usmjeravaju se na poseban (ESCROW) račun proračuna kantona.

III

Novčana sredstva iz točke II ove odluke koristit će sa za:
1. Sanaciju unutarnjeg duga u Federaciji,
2. 20% za sanaciju i osiguranje kapitala za mirovinsko i invalidsko osiguranje,
3. Financiranje troškova federalne i kantonalnih agencija za privatizaciju prema njihovim financijskim planovima na koje suglasnost daju mjerodavne vlade.


IV

Federacija će do kraja 2002. godine a najkasnije do 31. ožujka 2003. godine usvojiti sveobuhvatnu strategiju za saniranje unutarnjeg duga sukladno sa obvezama preuzetim u Pismu namjere sa Međunarodnim monetarnim fondom.

V

Do usvajanja strategije iz točke IV ove odluke ne može se raspolagati sredstvima na ESCROW računu proračuna Federacije i ESCROW računima proračuna kantona.
Izuzetno , sredstva na računima iz stavka 1. ove točke mogu se koristiti za namjene iz točke III alineja 1. i 2. uz suglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

VI

Federalna i kantonalna agencija za privatizaciju novčana sredstva za financiranje vlastitih troškova deponuju na svoje račune.

VII

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o korištenju novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/00) i svi propisi kantonalnih vlada kojima je bilo regulirano raspolaganje novčanim sredstvima od privatizacije iz nadležnosti njihove agencije za privatizaciju.

VIII

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 275/02
1. srpnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.