Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), člana 33. st. 2. i 3. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00 i 27/02) i člana 14. st. 1. i 2. Zakona o privatizaciji banaka ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/98, 29/00, 37/01) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O NAČINU RASPOLAGANJA NOVČANIM SREDSTVIMA OSTVARENIM PRODAJOM PREDUZEĆA I BANAKA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Ovom odlukom utvrđuje se način raspolaganja novčanim sredstvima ostvarenim prodajom svih preduzeća i banaka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine i kantonalnih agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: federalna i kantonalna agencija za privatizaciju).

II

Novčana sredstva ostvarena prodajom preduzeća i banaka iz nadležnosti Federalne agencije usmjeravaju se na poseban (ESCROW) račun budžeta Federacije , a novčana sredstva ostvarena prodajom preduzeća iz nadležnosti kantonalnih agencija usmjeravaju se na poseban (ESCROW) račun budžeta kantona.

III

Novčana sredstva iz tačke II ove odluke koristit će sa za:
1. Sanaciju unutarnjeg duga u Federaciji,
2. 20% za sanaciju i osiguranje kapitala za penzijsko i invalidsko osiguranje,
3. Finansiranje troškova federalne i kantonalnih agencija za privatizaciju prema njihovim finansijskim planovima na koje saglasnost daju nadležne vlade.


IV

Federacija će do kraja 2002. godine a najkasnije do 31. marta 2003. godine usvojiti sveobuhvatnu strategiju za saniranje unutarnjeg duga u skladu sa obavezama preuzetim u Pismu namjere sa Međunarodnim monetarnim fondom.

V

Do usvajanja strategije iz tačke IV ove odluke ne može se raspolagati sredstvima na ESCROW računu budžeta Federacije i ESCROW računima budžeta kantona.
Izuzetno , sredstva na računima iz stava 1. ove tačke mogu se koristiti za namjene iz tačke III alineja 1. i 2. uz saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

VI

Federalna i kantonalna agencija za privatizaciju novčana sredstva za finansiranje vlastitih troškova deponuju na svoje račune.

VII

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o korištenju novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/00) i svi propisi kantonalnih vlada kojima je bilo regulirano raspolaganje novčanim sredstvima od privatizacije iz nadležnosti njihove agencije za privatizaciju.

VIII

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 275/02
1. jula 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.