Na osnovu člana 30. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ASOCIJACIJI STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA U SARAJEVU (ELSA BiH)

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 1.000 KM Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta na ime Asocijacije studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu (ELSA BiH).


II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Transfer za obrazovanje od značaja za Federaciju " Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. Godinu, a po Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera (dio planiran za Međunarodnu i entitetsku saradnju).


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, svako u okviru svoje nadležnosti.

IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 242/02
6. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.