Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 35.000,00 KM Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za potrebe PEN Centra Bosne i Hercegovine.


II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Tekuća rezerva " Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 239/02
20. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.