Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU FAKULTETU KRIMINALISTIČKIH NAUKA U SARAJEVU

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 25.000,00 KM (dvadesetpethiljada KM) Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu za podršku održavanju skupa "Savremeni terorizam u kontekstu globalnog konflikta".


II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Tekuća rezerva " Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija .

IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 234/02
22. aprila 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.