Na temelju članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 17. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU DOMU ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 50.000 KM Federalnom ministarstvu zdravstva za Dom zdravlja Tomislavgrad.


II

Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo zdravstva, svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog financiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine Domu zdravlja Tomislavgrad ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/02)

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 228/02
6. lipnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.