Na temelju članka 24. stavak 3. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU CENTRU ZA SOCIJALNI RAD KUPRES

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 4.000 KM
Centru za socijalni rad Kupres.

II

Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Transfer udruženjima građana i drugim organizacijama" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine .

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 227/02
6. lipnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.